Wandelt goed met God!

De eerste vijand van God is Satan de duivel:

Ezechiël 28:13-19

 • In Eden waart gij, Gods hof,……
 • Gij waart een beschuttende Cherub met uitgespreide vleugels, IK had u een plaats gegeven, gij waart op de Heilige Berg van God,…
 • Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden.
 • Van de Berg Gods verbande IK u en deed u weg, gij beschuttende Cherub, van tussen de vlammende stenen.
 • Trots was uw hart op uw eigen schoonheid, met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet gedaan. Ter aarde wierp IK u neer,…..
 • Allen die onder de volken u kennen (als Satan), ontzetten zich over u, een verschrikking zijt gij geworden, verdwijnen zult gij, voor altijd!

Een profetie over een zeer goede Engel, die zichzelf teniet gedaan heeft om ongehoorzaam te zijn aan God, en geprobeerd te hebben gelijk aan God te zijn.- Jesaja 14:12-15

En wie behoren tot hem? Dat zijn degenen die niets met God te maken willen hebben, maar ook degenen die in Gods Naam moorden. Ook degenen die ongehoorzaam hun eigen manier van aanbidding aan God doen, alsook degenen die een andere Evangelie navolgen in natuurlijke vorm.

Wat brengt het oordeel voor deze soort mensen?

Wat zal het verschrikkelijk zijn zeg, voor degenen die denken in de hemelen te komen maar door Christus niet geaccepteerd worden?


Het boek Judas (niet de Iskariot?) verteld ons de onjuiste aanbidders en degenen die het goed doen hoe God te behagen om in ZIJN Geest te bidden:

19-21

 • Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.
 • Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven.

1 Korinthe 14:2,4

 • Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het, door de Geest spreekt hij geheimenissen.-
 • Wie in een tong spreekt, bouwt zichzelf op; wie profeteert, bouwt de Gemeente op.

Romeinen 8:26

 • Evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden, ZOALS HET BEHOORT, maar de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

De juiste manier om God te aanbidden is in ZIJN Geest te bidden, in de tong, of tongetaal.-Markus 16:16-18

Nog een aspect om in een goede positie bij God te zijn, is niet als een heilig boontje je voordoen, niet een witgepleisterd graf zijn. Oefenen in het geloof elke dag is beter dan al te denken dat je goed genoeg bent voor God. De genade van God, is een gift, en niet vanzelfsprekend!

Filippenzen 3:17-19

 • Weest allen mijn navolgers (zegt Paulus), broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt.
 • Want velen wandelen anders [ik heb het u dikwijls gezegd], maar nu zeg ik het ook wenende, dat zij op die manier wandelen, vijanden zijn van het kruis van Christus.
 • Hun einde zal zijn het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.

1 Korinthe 2:14

Doch de ongeestelijke mens aanvaart niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hun dwaasheid en zij kunnen het niet begrijpen, omdat het geestelijk te beoordelen is.