Broederlijke vermaningZijt uw voorgangers gehoorzaam en onderdanig.


In heelveel kerken en samenkomsten, hoor je mensen de voorgangers met Jan, Piet, Karel aanspreken. Gemeenteleden gaan met hun voorgangers om als oude vrienden en toffe jongens. Ik vraag mij dan af waar het respect is gebleven voor de voorganger.


Is de voorganger, niet de herder der gemeente? Moeten zij niet waken over u ziel? Moeten zij u niet vermanen als er afdwaling is? Zijn zij niet verantwoordelijk over u, zij moeten verantwoording af leggen over u bij God? Hoe kan u dan de voorganger, gelijk stellen met u door niet het respect te tonen voor die voorganger? Hij is een herder der gemeente, een dienstknecht Gods.


Voorgangers.


Verkondig de zuivere leer Gods.
U, de herder der gemeente, zal rekenschap moeten afleggen bij God, over al de leden van Uw gemeente, van klein tot groot.
U moet de kudde leiden maar grazige weide.
Vertrouw op God in heel Uw leven, en vertrouw niet op wijsheid van mensen.
U bent de Mozes van Uw gemeente, in geestelijke zin.
Bouw op de Heilige Geest, de geest der Waarheid die U alle dingen leert.
‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.’
JOHANNES 16:13 


Predikt de zuivere leer Gods, en laat U niet verleiden tot dwaling. Want daar waar u dwaling leert, staat er een hele duidelijk bootschap voor  U:
‘Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.’
1 TIMOTHEÜS 6:3-4 


Paulus, zegt het nog harder:
‘Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.’
GALATEN 1:8 


Zie dan toe, op U zelf, beproef U zelf, dat U de leer zuiver en gehoorzaam verkondigt. Niet de leer aanpassen aan Uw eigen wil, niet met zachte woorden, niet het leuker maken als dat het er staat, niet weg laten wat er staat, het niet beter weten, omdat U theoloog bent, dan Gods Heilig Woord, maar predikt dan zachtmoedig, dan troostend, dan vermanend daar waar nodig is. Geef geen eigen draai aan het Woord van God, maar laat de Geest door U spreken. Luister naar vermangingen uit de gemeente, daar waar het getrouw is aan Gods Woord, ook U bent een mens van vlees en bloed. 
Geef U gemeente diepgang in Gods Woord. U volgelingen moeten de hele week Geestelijk voedsel hebben om die week te overleven.
Predikt niet naar de oren van mensen, maar predikt Gods Heilig Woord ongeveinsd, zuiver en zonder er omheen te draaien.
Weet dat elke ziel, die verloren gaat, U daar voor door God verantwoordelijk wordt gesteld
Weet dat u slecht een dienstknecht bent van God, een herder die over de kinderen van God moet waken.


Oudsten (ouderlingen)


U bent de herdershond van uw voorganger.
U ziet toe, dat de gemeente volgt.
U ziet toe, dat de voorganger de zuivere leer, leert zoals het in Gods Woord staat.
U moet de kudde bijeen houden, en laten volgen.
Ook op u schouders rust een zware taak.
Ook u bent verantwoordelijk over de zielenrust van uw gemeente leden, samen met u voorganger.
God zal het blood van u eisen, van hen die afdwalen, zonder dat u het verhindert.
U bent de oudste, wijze mannen, die het voorbeeld zijn der gemeente.
Leef getrouw aan Gods Heilig Woord laat u leiden door Zijn Geest. U bent verantwoordelijk voor de orde in de gemeente.


Diakenen.


U bent verantwoordelijk over de bezittingen van de gemeente.
U moet het geld verdelen onder de armen, daar waar nodig is.
U moet met het geld omgaan als rentmeester door God aangesteld.
Niet tot zelf verrijking maar dienstbaar voor uw mede gemeente leden.
U zult verantwoording moeten afleggen tegenover God wat u gedaan heeft met de gelden der gemeente.
Van u wordt barmhartigheid verwacht.
Mededogen naar hen die weinig hebben.
Ondersteuning geven aan hen die geen inkomen hebben. 
Van u wordt verwacht dat u de liefde heeft die God u geeft. 
U heeft de taak om toe te zien dat al de gemeenteleden hebben, wat hij of zij van node heeft.
Daarbij lettend dat niet het gebouw belangrijk is, maar u broeders en zusters.
Een kerkgebouw vol met pracht en praal is mooi, maar waar staat: heb uw kerkgebouw lief?
Staat er niet, heb uw naaste lief?
Is het dan niet beter om in een woonkamer te kerken, en de naaste te geven wat hij of zij van node heeft, dan te kerken in een prachtig gebouw, en uw broeder of zuster, armoede te zien lijden?
U heb de taak, om de rijke der gemeente, aan te sporen te geven voor de armen der gemeente, u moet daar op toe zien.


Vrouwen.


Staat er niet geschreven: vrouw wees de man onderdanig?
Staat er niet geschreven: dat de vrouw niet in de gemeente zal spreken?
Staat er niet geschreven: dat de vrouw niet de man zal leren. Daar de man het hooft is van de vrouw?
Vrouw, wees dat stil, luistert maar u man, wees hen onderdanig en gehoorzaam, en ondersteun uw man. God wil het zo.
Vrouw wees u man trouw, want overspel is een doorn in Gods ogen. Voed uw kinderen op, in de gezonde leer.


Mannen.


U bent het hooft van de vrouw en het gezin.
Heerst over uw vrouw en houd haar in toom.
Hangt uw vrouw aan, koestert haar, behandelt uw vrouw liefdevol, eer haar met respect, zij is de moeder van uw kinderen. Sla haar niet maar vermaan haar wel. Koestert haar, wees lief voor haar, alsof het u zelf betreft, want de man zal zijn ouders verlaten, en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen één vleest zijn. Daarom zorg voor uw vrouw, en laat haar het aan niets ontbreken. God verlangt dat van u.


Kinderen.


Wees uw ouders gehoorzaam, luistert naar hen. Jullie zijn in liefde ontvangen en geboren.
Wees niet opstandig naar je ouders, maar volg hun.
Luistert naar de wijze raad van je ouders en neem ze mee in je hart. Wees niet eigenwijs, maar doet wat er van je gevraagd wordt, het is tot lering voor je verdere leven.
Verdraag elkander, jullie zijn de toekomst, van deze aarde. Luister naar de leer die jullie horen in de gemeente en ouders, het is van levens belang. Eert je vader en je moeder, en bovenal God.


De genade en de Liefde van onze Here Jezus Christus, zij met U.