De onherkenbare christen.

Wie zijn deze personen, die zich voordoen als christen, maar totaal niet gelovig zijn?

Dat zijn degenen, die in het vlees aan het wandelen zijn. Zij hebben de Geest van God niet, hoewel zij wel zeggen Die te hebben.

Judas 1:17-19

  • Maar geliefden, gedenkt gij de woorden, die voorzegt zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben, dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun ongelovige begeerte wandelen zullen.
  • Deze zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen (1Kor.2:14), de Geest niet hebbende.

Zij gaan elke zondag naar hun kerk, en leren alleen belachelijke verzinsels. Zij zullen op de oordeelsdag niet herkend worden door Jezus Christus (Matt.7:22,23).

Heden heb ik iets vernomen wat mijn verbazing deed opvoeren?

Zij zijn bezig met PRETERISME, wat betekend:

Een opvatting binnen het christendom, waarbij de profetieën over de eindtijd, zoals uit het bijbelboek Openbaring. Zij dat niet geloven meer dat het over de toekomst gaat, maar dat het reeds is gepasseerd!

Als dit waarheid is, waarom zijn er dan nog steeds mensen die in het volgende bijbelstuk staan aanwezig?

Want PRETERISME, is overgezet: voorbijgegaan, verleden tijd.

Zij zijn hun vleselijke natuur achterna gevolgd, en redeneren in hun natuurlijk denken.

Is het Woord van God niet in de geestelijke zin te begrijpen?

Waarom denken deze soort honden en zwijnen (dat zij horde van mensen achter zich aan weten te slepen), dat zij door hun theologische scholen het wel weten?

Wij die de Geest van God wel bezitten met de tekenen ervan citeren dan ook:

1 Korinthe 2: 10,12-14

  • Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God.-
  • Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
  • Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn (Joh.14:26), zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
  • Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan noch begrijpen, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Romeinen 13:13,14

Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen, niet in brasserijen, dronkenschap, niet in slaapkamers en ontucht, niet in twist en nijdigheid.

Maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

Vergelijk de verzen 2 Timothéüs 4:3,4

Want er komt een tijd (het is heden!), dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen visie, dat zij tal van leraars bijeenhalen zullen, en dat zij hun gehoor van de Waarheid afkeren en zich naar hun verdichtsels keren.

Vers 5 geeft raad voor alle christenen:

Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

(De Twee Getuigen)