De bekering waardig!

Jezus Christus is de Verlosser voor onze oude zondig leven, door Hem hebben wij toegang tot God.

Johannes 14:6

  • Jezus zeide: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven, niemand kan komen tot de Vader, dan door Mij.

Het begin van het Goede Nieuws was vanaf de prediking van Johannes de Doper, die de Verlosser verkondigde.

Matthéüs 3:1-3,8,10,11

  • In de dagen toen Johannes de Doper optrad en hij verkondigde in de woestijn van Judéa, en zeide: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
  • Hij is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij profeteerde:
  • De stem van één, die roept in de woestijn: bereidt de Weg des HEEREN, maakt ZIJN paden recht.-
  • Brengt dan vruchten voort, die de BEKERING WAARDIG zijn.-
  • Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen; iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt, en in het vuur geworpen.
  • Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij, Die na mij komt, is sterker dan ik, ik ben niet waardig Hem Zijn schoenen na te dragen, Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Handelingen 2 vers 38 geeft de raad om te bekeren. En wanneer men dat zullen doen, zullen zij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het is daarom van essentieel belang dat men dat doet van harte. En volgens de principes van God!

Een kamerling uit Ethiopië (morenland), zat de boekrol van Jesaja te lezen, maar begreep niet wat deze schrift betekende. Daarom gaf de Heilige Geest, Filippus de opdracht om naar de kamerling te gaan, en hem de Weg van de Waarheid uit te leggen, en hem te overreden hoe tot bekering te komen. -Hand.8:26-39

Handelingen 8:37,38

  • En Filippus zeide: indien gij van HARTE gelooft, is het geoorloofd. En de kamerling antwoordde en zeide: ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
  • En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af IN het water, zowel als Filippus als de kamerling, en Filippus doopte hem.

Degenen die de bekering waardig is, zijn degenen die het van harte geloven dat Jezus Christus de Zoon van God, de Verlosser is van het zondig vlees. De toegang tot God staat vanaf dat moment van bekering open!

Wie de kracht van de Heilige Geest ontvangen hebben, die zijn waardig geacht, en zijn de GETUIGEN VAN CHRISTUS!