De Genade vasthouden.

Verzen 20-24

 • Daarom, dat uit de werken der wet geen vlees voor HEM gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet zonde kennen.
 • Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven, want er is geen onderscheid.
 • Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit ZIJN genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Verzen 15-18

 • Want wat ik uitwerk, weet ik niet, want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.
 • Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is.
 • Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 • Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.

1 Korinthe 2:12,13

 • Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
 • Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

En dit is wat de wil van God inhoud. HIJ bepaald wie onder de genade is. Maar het is niet vanzelfsprekend dat men voor altijd onder deze genade kan blijven? Laten we eens zien, wanneer men onder deze genade weg kan vallen!

Verzen 15-23

 • Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt ten aller tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
 • Verblijdt u te aller tijde, niet zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.
 • Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoudt het goede.
 • Onthoudt u van alle soort van kwaad.
 • En HIJ, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. DIE u roept, is Getrouw, HIJ zal het ook doen.

Wat als men niet doet naar de vermaningen of kastijdingen van door de Geest geprofeteerde raad van God?

Hebreeën 6:4-6

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse geestelijke gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede Woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afvallen, zij opnieuw tot bekering komen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.

Neen! Niet zo alstublieft? Blijf in de Waarheid.

Als je toch twijfelt, om de pad van God te wandelen in ZIJN Geest, dat is het beter die niet te wandelen met God, en is het beter dat je jezelf in je goddeloze leven ten onder gaat.

Want God houdt niet van mensen die zich voordoen als een halfgebakken ei! Of 100% ervoor gaan, of 0,000%

Doe het zwart/wit, ga niet in de mist staan, want alles in de mist is vaag! En dan kan je niet helder meer zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *