Het verschil tussen doop en doop

Het verschil tussen doop en doop.


‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 
Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?’
JOHANNES 3:3-4 


Jezus geeft hier antwoord op de vraag, hoe kom je in het Koninkrijk van God.
Jezus zegt hier mee, dat je met Hem, gekruisigd moet worden, om behouden te worden.
Betekend dat, dat je daadwerkelijk gekruisigd moet worden en gedood moet worden?
Nee, dit is symbolisch, ook wederom geboren worden, je kan dat als mens niet, ook dat is symbolisch.


Jezus verklaart dat ook:
‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 
Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. 
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.’
JOHANNES 3:5-8 


Voorwaar, voorwaar. Het is een term die Jezus vaak gebruikt. Het wil zeggen dat het zo is, dat het zo zal zijn.
Dus wat Jezus hier zegt is waar en zeker: een ieder die niet uit water en Geest geboren is, kan het Koninkrijk van God niet ingaan.
Dit is waar veel kerken en gemeentes over heen lezen,
Doop is geen ‘kinderdoop’. Dat is een belofte tussen mensen dat het kind in de leer van de gemeente wordt opgevoed.
Doop dat is het bad der wedergeboorte. 
Hoe doe je dat?
• Je gelooft dat Jezus jou verlosser is.
• Je wil van harte Hem volgen in alles.
• Je beleid dat je enkel door genade behouden wordt.
• Je beleid je zonden tegen God en vraagt vergeving.
• Je wordt door een Geest vervuld persoon onder gedompeld in water.
• In de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
• En je komt op uit het water, als herboren mens.


Oké, tot zover gaan heelveel kerken nog wel mee.
Maar nu komt het!
• Daarna gaan de met de Geest vervulden met jou bidden om de Heilige Geest!!!!
• En zal je ook met de Geest Gods vervuld worden. 
En hier haken de kerken af. Zij doen dit niet, kunnen dit niet, omdat zij zelf niet vervuld zijn met de Heilige Geest.


Wat doen de kerken dus?
Zij wassen de mensen schoon van hun zonden, en laten het daar bij.
Ze doen verder niets!!!!
Wat betekend dit voor de ‘nieuwe’ gelovigen?
Dat hun hart schoon is en de duivel weg is, maar hun hart is leeg, en de duivel zal met zeven anderen duivelen die nog erger zijn weder keren, om bezit te nemen van deze persoon.


Als Gods Geest niet in jou hart is, is jou hart leeg, is jou hart vervuld met Gods Geest, blaast de duivel de aftocht, en kan niet meer in jou hart komen.


Jezus vergelijkt de Geest met de wind, je ziet het niet, maar hoort het wel.
Zo is het met de Heilige Geest ook.
Zien doe je de Geest niet, horen doe je de Geest wel, Hij zal van Zichzelf niet spreken.
Maar aan de vruchten herken je de Geest wel.


Dus, laat je dopen, door water en Geest.
En niet zoals veel gelovigen zeggen dat doop met de Geest niet meer van deze tijd is.
God zelf zegt dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal terug keren.
Als de Zoon van God dan zegt, dat je alleen door water en Geest behouden kan worden, wat moet je dan doen? Dopen met water en Geest!


Dat kerken en veel gemeenten dat niet doen, is omdat zij zelf het ook niet kunnen doen.
Dopen met de Geest, kan alleen een uitverkorene van God. Hij heeft Gods Geest in zich, en is daardoor één, met God!


En  hier komt het verschil.
Gedoopt met water, blijft je een geboren mens. Er veranderd niets in en met jou. Je was geboren uit het vlees, en blijft in het vlees. Je bent vleselijk en doet de dingen van het vlees.
En je hangt de vleselijke wereld aan.


Jezus zegt: gij zijt wel op deze wereld, maar niet van deze wereld.


Wordt je gedoopt met de Geest, leef je NAAR DE GEEST! Je denkt naar de Geest. Je doet naar de Geest. Je leeft naar de Geest. Je bedenkt niet meer de dingen van het vlees, ( dat is gekruisigd ), maar je wandelt in de Geest Gods. Je leven veranderd, je denken veranderd, je daden veranderd, je bent een uitverkorene van God. Het is niet meer ik, maar het is U o God. Het is niet meer, wat zegt de wereld van mij. Maar het is, wat wilt U o God.
Het is niet meer de wereldse dingen die spelen, maar de Geestelijke dingen spelen de overhand. Dan zie je dat alles op deze aarde, vergankelijk is, en hecht daar geen waarde meer aan. Dan richt je jou op de dingen die van Boven zijn, op God.


Wassen kunnen we allemaal.
Dopen met water en Geest, dat is een heel ander verhaal, dat kunnen er maar weinigen.
Velen zijn geroepen, weinigen die het verstaan.
Breed is de poort waar velen door zullen gaan.
Maar smal is de poort, die leid tot de Heerlijkheid van God.
Velen zullen dan zeggen: “ Here, Here, hebben wij niet gedoopt in Uw Naam, in Uw Naam duivelen uitgeworpen, zieken genezen, doden doen opstaan.” Dan zal Jezus hun openlijk aanzeggen: “ ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid, Ik ken u niet.”
En waarom kent Jezus hen niet?
Dat is toch logisch!
Als je niet de Geest van God in jou heb, hoe kan Jezus jou dan kennen?
Wat zij doen is het werk van satan, die hun laat denken dat ze het in Jezus Naam doen.


Wordt dan gedoopt, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en laat je dopen MET DE HEILIGE GEEST!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *