De schapen.

Johannes 10:1-4

  • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen.
  • Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij naam en voert ze naar buiten.
  • Wanneer hij zijn eigen schapen allen naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

Een gelijkenis over schapen die hun herder kennen, is te vergelijken, dat Jezus Christus de Herder, Zijn schapen bij name kent. Hoe dan?

Doormiddel van Gods Heilige Geest, Die te verkrijgen is via Jezus Christus, wordt een persoon een schaap.

Een eigenzinnige persoon, die Jezus Christus niet geheel volgt, wordt als een bok bestempeld.- lees Matthéüs 25:31-46

De schapen en de bokken kunnen ook vergeleken worden met de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden in Matthéüs 25:1-13, waar de wijze maagden die als schapen zijn, olie met hun lampen meenamen, en de dwaze maagden, de bokken, geen olie bij hun lampen. De olie wordt als vruchten van de Geest, of de werken van het geloof vergeleken.

De Heilige Geest, Die een persoon heeft, die een schaap is, een wijze maagd, leert alles van Deze Geest. Hoe dan? Door in de Geest te wandelen. (Zie voor verdere uitleg de pagina’s en berichten op deze blog)

Het vleselijk Israël heeft het eerste verbond verworpen, daarom is er een nieuw verbond, door Jezus Christus. Gelukkig voor de heidenen, die nu ook toegang kunnen verkrijgen via Hem tot God, mits zo’n persoon de Heilige Geest heeft.

Geestvervulden zijn geen kerkje spelers, zij zijn de kerk zelf. Zij hebben ook geen gebouw als kerk nodig, om hen te leren hoe Gods weg te wandelen!

Zij leren door de Heilige Geest, van hun mede broeders en zusters, zodat er eenheid is, in broederlijke liefde, elkander steunende.

Dit zijn de schapen waar God een welbehagen in heeft. De andere “schapen”, door God als bokkig geplaatst, zijn eigenzinnig hun eigen weg ingeslagen, en op hun eigen manier God aan het dienen zijn.

God heeft daar een afschuw van!

1 Timothéüs 6:3-5

  • Indien iemand een andere Leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de Leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade bedenkingen.
  • Verkeerde bewoordingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de Waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij.

Wijkt af van dezulken.

2 Timothéüs 3:1-5 zegt veel over deze bokken:

1,2- En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars van het Woord, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

3-5 – Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen van trots, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God, zij hebben een gedaante van godzaligheid, maar de kracht van die godzaligheid hebben zij verloochent.

Heb ook een afkeer van deze.

1 Petrus 2: 1,21

  • Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen.-
  • Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij Zijn voetstappen zouden navolgen.

De schapen volgen hun Herder. Zij wijken niet af naar een schijnbare betere weg, want past maar op, die weg kan best wel gevaarlijk zijn, met wolven en valkuilen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *