Keuze uit 2 wegen.

Lukas 9:59,60

  • En Jezus zeide tot een ander: volg Mij. Maar deze zeide: sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.
  • Maar Jezus zeide tot hem: laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkonig het Koninkrijk Gods.

Jezus bedoelde met doden de doden begraven, dat mensen die zonder God zijn, of zij nu wel in God geloven op hun eigen manier of atheïst zijn, dood zijn voor God, terwijl ze toch levend zijn! Omdat zij niet in het Licht van God wandelen, maar in duisternis.

Daarom is de Geest van God zó belangrijk, omdat het vlees geen nut heeft om tot het Koninkrijk Gods te behoren. Het vlees is duisternis, de vervulde geest door Heilige Geest is in het Licht.

De 2 wegen die voor de keuze ligt, is duidelijk beschreven in Gods Woord.

Brede en smalle weg – Matthéüs 7:13,14/ Lukas 13:24

Wijze en dwaze maagden – Matthéüs 25:1-13

Schapen en bokken – Matthéüs 25: 31-33

Er is maar één Evangelie – Galaten 1:8,9/ 1 Timothéüs 6:3,4

Geestelijk of vleselijk – 2 Korinthe 10:2-6

Het graan wordt in Gods visie geplaatst als gehoorzame gelovigen.

Matthéüs 13:24 (25,26)

Nog een gelijkenis hield Jezus hun voor en Hij zeide: het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.

Maar helaas in deze goddeloze wereld zijn er ook mensen die zo eigenwijs zijn, als maar wezen kan? Dit zijn de wereldse verstandigen, die Jezus afkeuren zal op de oordeelsdag.- Matt.7:21-23

Deze wereldse verstandige, geloven in de naam van Jezus Christus, niet in de Naam van Jezus Christus. Zij worden als onkruid gezien door God.

Matthéüs 13: 25,26

Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg.

Wie is die vijand? Niemand minder dan de verleider van de wereld, Satan de duivel.- uitleg: Matthéüs 13:36-43

Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn.

Typerend is hier overduidelijk, dat niet alle gelovigen goed zijn. En dus niet allemaal onder Gods genade zullen vallen, terwijl zij dat toch verkondigen.

Een gehoorzame christen, gelooft niet alleen in de Naam van Jezus Christus, maar ook de woorden, die Jezus verteld heeft, en doorgegeven heeft aan zijn discipelen? Zij volgen Jezus in Zijn voetstappen, 100%, ook in de voetstappen van Zijn discipelen.-Johannes 17:13-20-23

Juist! De gehoorzame christen gaan vanuit de dood tot het leven. Zij zijn één met God en Jezus Christus, door de Geest. De keuze die de gehoorzame christen genomen hebben, worden beloond met eeuwig leven, de andere de eeuwige dood, omdat zij Die Geest niet hebben, ook al zeggen zij van wel. Vergelijk Markus 16:16-18/1Korinthe 14:1,2

Raad van God, om een keuze te maken:

Kolossenzen 3:1-3

  • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt ( Romeinen 6:4), zoekt de dingen, die van boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God.
  • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.
  • Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Kiest u voor het pad die God u voorlegt, of doet u het op een vleselijke manier, uw eigen wereldse natuurlijke manier?

Spreuken 3 vers 5-7 spreekt voor zich?

Vertrouw op God het geheel uw hart, ziel, verstand, kracht. Steun niet op uw eigen vleselijke wereldse wijsheid.

Ken God in al uw wandel, links of rechts, voor en achter, boven en onder.

Als u op God vertrouwt, dan zal HIJ al uw wandel recht maken, door ZIJN Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *