De twijfelaars.

Waar komt een twijfel vandaan? Komt het niet van teveel nadenken? Of van een persoon die deze twijfel geeft?

In kerken gebeurt dit al te vaak. Dat de persoon op de kansel zijn eigen woorden interpreteert in plaats van Gods Woorden!

Wat zegt de Bijbel ons:

Matthéüs 7:13-15

  • Gaat in door de enge poort, want breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan, want eng is de poort, en smal is de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
  • Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Hoe vaak hoor je niet, dat degenen die het niet eens zijn met de woorden van de persoon op de kansel, dat zij uit die kerk verbannen worden? Dat komt doordat zo’n gelovige aan de hand van de Bijbel ziet dat de persoon op de kansel een verkeerde bewoording gebruikt van Gods Woord, voor bv winstbejag. Zo’n persoon op de kansel is een lasteraar van het Woord.

Wie een gelovige is, twijfelt niet aan de woorden van Jezus Christus. Het is voor een gelovige, woorden van Waarheid!

De woorden van de Waarheid is geestelijk, en is niet vleselijk te begrijpen.

Romeinen 8: 5/ 1 Korinthe 2:14,15

  • Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest./
  • Doch een ongeestelijk mens (natuurlijk, gezindheid van het vlees) aanvaard niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk te beoordelen is.
  • Maar de geestelijke mens (vervuld met Gods Geest) beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door de natuurlijke mens niet verstaan, en wordt door niemand beoordeelt.

Een persoon die zich aan Gods Raadgeving vasthoudt, twijfelt nooit aan ZIJN Woorden. Dit zijn de geestelijke personen, die één zijn met God en Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Maar de twijfelaars, zijn degenen die nog vleselijk denken. Zij bedenken het in de vleselijke natuur. Met het vleselijke denkvermogen. Iets wat God afkeurt!

Romeinen 8:7,8

  • Daarom dat de gezindheid van het vlees, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens, het kan ook niet; zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Kolossenzen 2:8

Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk.

Dus, wie kan het beste mensen overreden om in Gods positie te brengen? Dat zijn de vervulden van Geest. Deze personen hebben hun leven verkocht aan God, door het bloed van Jezus Christus.

Markus 16: 15,16

  • En Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping.
  • Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Er zijn mensen die blijven twijfelen, als hun de Waarheid van het Evangelie verteld wordt. Zij hebben vele vragen, maar zij vragen niet om het antwoord te krijgen. Zij blijven ermee zitten, net zolang, totdat het belang van die vragen als onbelangrijk wordt. De Satan weet dit, en hij zal heus niet die persoon een duwtje geven om een antwoord te verkrijgen van die vragen? Deze vuile engel vind het prima dat mensen blijven steken in hun vleselijke natuurlijke gedrag, hij zegent hun zelfs. Zodat mensen in de dwaalgeest denken dat zij door God gezegend worden.

Er zijn twee wegen, de smalle en de brede. De brede is van het vlees, de smalle is wandelen in de Geest.

1 Johannes 4:5,6

  • Zij (brede weg) zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
  • Wij (smalle weg) zijn uit God, wie God kent, hoort naar ons, wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest van de Waarheid en de geest van dwaling.

Wie denkt rechtvaardige zaken gedaan te hebben, en zo in een goede positie bij God te komen, hebben het totaal bij het verkeerde eind! Niemand is rechtvaardig, ook niet één!

We worden gerechtvaardigd door ons te verkopen door Jezus Christus, aan God, want Zijn bloed heeft de Adamitische zonde teniet gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *