Ruzie in de gemeente.

Met verbazing en het schaamrood op mijn kaken, las ik het volgende bericht, waar de wereld weer van smullen zal.

Nederland: kemphanen krijgen aparte diensten

Het grootste kerkgebouw van ons land is ten prooi gevallen aan interne twisten. De Gereformeerde Gemeente in Nederland, die in Opheusden beschikt over een kerkgebouw met 2850 zitplaatsen, begint zondag aan een ultieme poging om de verloren zieltjes weer binnenboord te krijgen. ‘Mensen luisteren met Chiquita’s in hun oren.’

Leest u ook hierin de smaad, en de hoon en spot?

Er moet nog wel even bij gezet worden: de grootste kerk van Nederland met 2850 zitplaatsen!! En verloren zieltjes die gered moeten worden.

De duivel lacht, maakt een vreugde dansje.

En weer valt een kerk, weer blijkt het WOORD VAN GOD NIET ZUIVER EN GETROUW GEPREDIKT TE ZIJN!!!!

Hoe kom ik daar op?

In Handelingen staat hoe een gemeente moet  functioneren. Het is aan regels gebonden, niet door elkaar spreken, naar elkaar luisteren, in alle liefde die wij van God krijgen. Ook moet de voorganger ( dominee ) zich houden aan het Woord en er geen eigen draai aan geven. De oudsten ( ouderlingen ) moeten daar op toe zien. Alles moet ordelijk en met respect voor elkaar geschiede. Vrouwen zullen zwijgen in de gemeente, daar zij willen spreken, zal dat door haar man zijn, en als zij geen man heeft, zal zij spreken via een oudste der gemeente.

Als dit alles alleen al gedaan was, had er geen kop in de krant gestaan over deze gemeente.

Maar wat nog veel erger is, dat is dat men de Heilige Geest in deze gemeente verloochend heeft! Niet erkend heeft dat de Heilige Geest, ook vandaag aan de dag, nog steeds wordt uitgestort over de mensen. Niet erkenen dat je moet bidden om die Heilige Geest, na de volwassen doop. Ze gaan volledig voorbij aan wat Jezus zegt:

 ‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’

Johannes 3:5 

Ze gaan volledig voorbij aan het bad der wedergeboorte:

‘Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;’

TITUS 3:5 

Ja ze hebben kerkje gespeeld, kijk ons eens hoe goed en groot we zijn.

Het was niet God die daar de boventoon speelde, maar grootheidswaanzin die de boven toon speelde. Kijk ons hoe goed en groot wij zijn, we hebben zelfs in de krant er mee gestaan. Niet God, nee wij! Wij doen het, wij kunnen het, wij weten het wel, mij schoenen? Die lopen een paar meter naast mij mee.

En God?

God gaf ze een leer der dwaling.

‘En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,’

2 Tessalonicenzen 2:11 

Mensen, het is weer een teken aan de wand.

Het is weer een heel duidelijk teken, dat daar waar de Heilige Geest niet is in hun midden, is God er ook NIET!

Hoe goed je het DENKT TE DOEN, HOE GROOT JE OOK BENT, vroeg of laat, komen je werken en vruchten aan het licht, en zal het openbaar gemaakt worden, door God.

Laat dit een waarschuwing zijn, voor ons allen.

Dat als de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, Gods Heilige Geest, niet erkent wordt, het Heilig Woord Gods niet zuiver gepredikt wordt, God de kandelaar uit hun midden weg neemt, en hun werken openbaar gemaakt zullen worden voor alle volkeren.

Ze zijn dan ziende blind, en horende doof, en God geeft hun volharding in hun eigen leugen.

Beproef:

Uw zelf.

Uw kerk of gemeente.

De Leer. 

De voorganger.

De oudsten.

Op de zuiverheid van de Leer die zij en u prediken.

Of de Geest Gods, de Heilige Geest, spreekt, door u en in de gemeente.

Kijk naar de werken en vruchten van u en de gemeente.

Doe dat, met Gods Heilig Woord in de hand en aan de hand van Zijn Heilig Woord.

De ware gemeente Gods, hanteren de dingen die in de bijbel staan 1 op 1!

Niet één regel er af, niet één regel er zelf bij maken.

Niet naar eigen uitleg, maar door de uitleg door de Heilige Geest gegeven.

Niet de Dominee spreekt, maar de Heilige Geest Gods spreekt door zijn mond.

Niet kijk ons, maar dank aan God.

Niet dopen met een paar druppels als baby, maar als volwassene met het bad der wedergeboorte.

Niet door water alleen maar ook met de Geest Gods dopen.

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.’

JOHANNES 3:5 

Beproef dit!

En als er maar één ding niet klopt, met wat er in de Bijbel, Gods Heilig Woord, staat, vermaan zoals het beschreven staat in dat zelfde Heilig Woord Gods.

Keren zij zich niet af, van hun valse leer, ga weg uit hun midden, stamp zelfs het stof van uw voeten, en zoek een gemeente, die wel de Leer van God handhaven.

Niet ik wil dat, maar God wil dat van u.

Hij wil gediend worden, zoals HIJ het wil.

Als u kunt lezen, kunt u ook Zij Heilig Woord lezen. Dat betekend dat u de verantwoording heb, tegenover God, over uw daden. God zal dan u ook ter verantwoording roepen, als u niet doet wat Hij in Zijn Heilig Woord tot u zegt. Dan is het niet, dat zei de voorganger, of dat weet ik niet, God is een jaloers God, Hij duld geen andere goden, Hij duld geen eigen inbreng, en wordt al helemaal boos bij eigen-wijsheid.

God zegt: 

Ik ben wie Ik ben.

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Eind.

Ik ben uw Vader, jij mijn kind.

Ik spreek, jij luistert.

Ik geef, jij dankt.

Ik beslist, jij aanvaard.

Ik ben heilig, jij een zondig mens.

Ik leef eeuwig, jij na jou dood.

Ik geef mij Zoon, voor jou zondig leven.

Jezus zegt:

Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

Ik ben het lam, voor jou, dat geslacht wordt voor jou Heerlijkheid.

Ik laat u niet als wezen achter, want Ik kom terug.

Ik zal de Vader vragen u een Geest te zenden, namelijk de Geest der waarheid, die in u blijft voor eeuwig.

Ik lijd, maar gij kan overwinnen.

Vader, Uw wil geschiede, niet het mijne.

Het is volbracht, en onze schuld was voldaan.

En de Geest zegt:

‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.’

JOHANNES 16:13 

Dit is een waar Woord, niet van mij zelf, maar van God.

Hamba Tuhan.

Voorbeeld van nederigheid.

Jezus Christus heeft Zich aangeboden aan God om ZIJN wil te doen, om voor de zonde van de mensheid te lijden en te sterven, en op de derde dag op te staan uit de dood. Hij had voor Zijn leven op aarde een geestelijk leven in de hemelen (Spreuken 8:22-31), als het eerste geestelijk schepsel die God geschapen heeft, Gods Meesterwerker.

Een voorbeeld hoe Jezus Christus ons tot voorbeeld kan dienen, hoe nederig te zijn voor God. Om ZIJN wil te doen.

Jezus zegt dat Hem is gegeven door God alle macht.

Is Jezus Christus een goed persoon? Hijzelf vond van niet.

Jezus Christus noemde Zichzelf niet goed. Hij gaf de eer aan Zijn Vader, dat alleen HIJ goed is.

Hij neemt ook geen eer aan van mensen.

Johannes 5:41

Ik neem geen eer van mensen;-

Voordat Jezus Christus gevangen genomen werd, bad Hij tot Zijn Vader, onze God, dat Hij de wil van God mocht laten voorbijgaan, want Hij wist wat voor een lijden Hij moest ondergaan met de dood tot gevolg. Maar dan doet Jezus iets bijzonder nederigs, Hij zei:

Niet Mijn wil geschieden maar UW wil!

Dit is pas nederig zijn aan God de Vader?

Toen het zover allemaal was geschied, begon Hij bij Zichzelf te twijfelen, waarom Hij niets van Zijn Vader meer vernam? Lees dit maar in Jesaja 53

Jezus gilde het uit van pijn en verlatenheid. Maar welk loon kreeg Hij na Zijn opstanding uit de dood?

Nog meer macht en een positie die gelijk is aan God in ZIJN troon.

Dus, wie nederig is, en de weg der Waarheid 100% doet, geen millimeter links of rechts afwijkt, die overwint, zal loon ontvangen.

Het vasten.

Het vasten.

In veel gemeentes wordt het vasten gezien als een daad van verootmoediging, bezinning, het dichter tot God komen.

Het is een daad, waarin je het voedsel onthoud aan het lichaam en biddend door brengt. 

Maar is dit wel goed?

Hoe kunnen wij, vasten, als wij één zijn met Jezus?

Zegt Jezus zelf niet, dat Hij de Bruidegom is en wij de bruid?

Zegt Jezus niet zelf, dat wij één zijn met Hem, gelijkerwijs Jezus één is met den Vader?

Zegt Jezus zelf niet, dat Hij aan den Vader zal vragen, ons een Geest te zenden, de Geest der Waarheid?

Staat er niet geschreven: de Vader, het Woord en de Geest, deze zijn ÉÉN.

Hoe dichter wil je dan nog bij God komen?

Als Hij één is met jou?

In een eerder bericht schreef ik dat wij ambassadeurs zijn, van Gods koninkrijk.

Wij vertegenwoordigen God en Jezus, in deze wereld. Wij weten wat wij moeten doen, wat wij moeten zeggen, hoe wij moeten leven, hoe onze houding moet zijn, ja alles lezen wij in het Woord, Gods Woord de Bijbel.

Maar dat is niet genoeg voor ons.

We hebben Kracht nodig, Heilige Kracht.

We hebben Kennis nodig, Heilige Kennis.

En die krijgen wij door de Geest der Waarheid, de Geest van God, de Heilige Geest.

Door de Geest, leren wij, door de Geest krijgen wij Kracht, door de Geest begrijpen wij, en zien wij wat er in het Woord staat, en wat er in de wereld gebeurd.

Hoe kunnen wij dan vasten, om dichter bij God te komen, als God al in ons is, met Zijn Heilige Geest? Dat zij verre!

Wij kunnen niet dichter bij God komen, daar wij dan IN ons zelf moeten gaan.

Waarom vasten de discipelen van Jezus dan wel toen Jezus was opgevaren naar de Hemel?

Omdat zij toen alleen waren! Jezus was weg, en de Heilige Geest, was toen nog niet uitgestort.

Wat betekend dit dan nu voor ons?

Als je niet vervuld bent met de Heilige Geest, maar wel God wil zoeken, dan kan je vasten, je bezinnen, Gods Aangezicht zoeken door te bidden, want je bent niet één met Hem. Het zou een goed moment kunnen zijn tussen je doop en de Vervulling van Gods Geest. 

Het is goed voor hen, die denken, geloven, het niet zeker weten, dat zij de Heilige Geest hebben. Want zij zijn niet één met Hem.

Maar voor hen, die zeker weten. En ik heb het al wel vaker gezegd, Gods Geest maakt Zich kenbaar in jou, door Zijn tekenen in jou, die zijn één met God, en hebben dat niet nodig. Dichter bij God, kunnen zij niet komen in dit aardse leven.

God weet, wat zij weten. Zij weten wat God hun laat weten. Zij hebben niet van node, om te vasten, want God kent hun, God weet in wie Hij Zijn Geest zend.

Kunnen zij die de Geest hebben dan maar doen en laten wat ze willen? Daar God ze al kent?

Nee!

De Geest zal hun aanzetten om dingen te doen, waar anderen met verwondering naar kijken.

De Geest zal hun sturen en leiden op hun wegen.

Daar zij iets eten of drinken, wat hun zal schade, het zal hun niets doen.

De Geest zal hun macht geven over de duivelen.

De Geest zal hun sterken in het geloof, door vele vreemde talen, die niemand verstaat, duivelen zullen sidderen, en alleen God verstaat hun, want Zijn eigen Geest spreek tot God.

De wonderen die Jezus deed op aarde, zullen zij ook kunnen doen, en Jezus zegt: en nog veel meer zult gij doen.

Daarom, zeg ik u, zij die niet één zijn met de Geest.

Verlaat dit verkeerd geslacht.

Keert u af, van uw zondig leven.

Beproef u zelf, op uw houding tegen God en de mens.

Lees de Bijbel, Gods Heilig Woord, eens met een Geest vervulde, en laat u leren, WAT er staat geschreven, want enkel de mens, die vervuld is met de Geest van God, kan u leren wat er geschreven staat, omdat de Geest door zijn ogen mee leest, door zijn mond zal spreken en u zal leren.

Ga in, in het bad der wedergeboorte, in de Naam van de Vader (God), de Zoon (Jezus), en de Heilige Geest (Gods Geest).

Daarna, bid je met de Geest vervulden, om ook de Geest van God te mogen ontvangen.

Vanaf dat moment, tot aan de vervulling, zou je kunnen vasten, zoals ook de discipelen het deden.

Ja maar ik ben al gedoopt, als kind.

Nee, nogmaals NEE!! En ik heb het al vaker gezegd: Dat is geen doop geweest, dat was een vraag aan de gemeente, om samen met jou ouders je op te voeden in hun leer.   

Doop zoals Jezus het bedoelt, is je laten onder dompelen in water, als volwassenen.

Samen met Jezus ten onder gaan. Samen met Jezus opstaan, Jezus uit de dood, jij staat op uit het water, als herboren mens, schoon, niet door water, maar door het bloed van Jezus.

Maar daarmee ben je er nog niet.

Je bent dan schoon, het hart is leeg, de duivel is weg. 

Doe je dan niets, omdat je zegt, ik ben toch gedoopt. Blijft je hart leeg, en de duivel zal terug komen, en neemt nog vele andere duivelen mee, die nog veel erger zijn dan hij zelf. En dit is precies wat er in heel veel kerken en gemeentes gebeuren, zij wassen, en laten leeg staan.

Daarom is die volgende stap, zo heel belangrijk.

Het samen bidden met de Geest vervulden, om de Heilige Geest!

Want als de Geest Zijn intrede doet in jou, is je hart vol van de Geest, dan kan er geen duivel meer in, en die heeft het nakijken en gaat beschaamt weg van jou, want je bent niet meer van hem, maar je bent één met God.

Hamba Tuhan

Haat tegen God.

Wat bedoelt God met goddelozen?

Dat zijn degenen die God niet liefhebben, want het tegenovergestelde van liefhebben is haten.

Zij die in het vlees blijven wandelen, haten het Licht, zij negeren altijd de Heilige Geest, zij kunnen de geestelijke woorden van de geestvervulde persoon niet verdragen, zij HATEN. En toch verkondigen zij God!

Johannes 3:20,21

 • Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het Licht, en komt niet tot het Licht, opdat zijn werken niet openbaar worden; maar wie de Waarheid doet, komt tot het Licht, opdat van zijn werken blijkt, wat zij in God verricht zijn.

Behoort een christen niet het voorbeeld van Christus na te volgen? -1 Petrus 2:21

Waarom doen velen het dan niet?

Omdat zij zeggen Christus lief te hebben, maar niet doen wat Hij geboden heeft, Hem botweg haten. Zij behoren geen christen genaamd te worden, want zij volgen Hem niet na. In plaats daarvan, volgen zij de Satan na. En wij moeten mensen waarschuwen voor zulke valse dienaren.- 2 Korinthe 11:12-15

Johannes 15:23

 • Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader

Wie Mij niet liefheeft, heeft ook de Vader niet lief.

Titus 1:16

Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken (van het vlees) verloochenen zij HEM, daar zij gruwelijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

2 Timothéüs 3:5

Die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochent hebben, houdt deze op een afstand.

De Raad die wij van God kunnen krijgen, is te luisteren naar ZIJN Zoon Jezus Christus.

Johannes 14:21

 • Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Spreuken 8:33-35

 • Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind.
 • Welgelukzalig zijn zij die naar Mij luistert, dag aan dag, wakende aan Mijn deur, bewakende de posten van Mijn poort.
 • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, en hij heeft een welgevallen gekregen van de HEERE.

Het goede nieuws!

Wat is het goede nieuws waar God het over heeft?

Ten eerste is het goede nieuws, het Evangelie.

Ten tweede is het Evangelie gekomen in plaats van de vleselijke wet.

Jezus Christus is de vervulling van de wet.- Matt.5:17/ Rom.8:2

Wat het oude Israël niet gelukt is, om door het vlees aan de wet te houden, is door Jezus Christus offer, de mogelijkheid gekomen om door de Heilige Geest aan de wet te houden, omdat die wet in een geestvervuld persoon’s hart is ingeschreven.-Jer.31:33,34

Er is maar één Evangelie, dat is duidelijk! Helaas zijn er in de geschiedenis van de mens, en ook nu, vele vleselijke christenen bezig de bijbel te begrijpen. Zij lasteren meer het Woord van God, dan dat zij er iets goeds mee doen. Het Woord van God is door Gods Geest geïnspireerd, en moet dus door de Geest worden begrepen, niet door het vlees!

Maar geestelijke christenen worden niet geaccepteerd door vleselijke christenen, omdat de vleselijke hun traditionele kerkje niet willen opgeven. Zij kunnen het gewoon niet verdragen!

Dit is waarheid, dat er velen zijn die het op hun eigen begeerte doen, en de weg van de waarheid negeren. Hoeveel voorbeelden van vermaningen en kastijding is er wel niet opgeschreven? Neen, de vleselijke christenen, weten het beter dan God, en zij staan vast op hun voeten zonder te struikelen. Zij gaan immers naar de hemel, want zo staat dat er.

Ze negeren de waarschuwingen, dat hun grootste vijand Satan de duivel, veel wijzer is dan hun menselijke wijsheid, en dat hij hun zeer makkelijk kan overmeesteren, als zij die waarschuwingen negeren.

Lees voor uzelf deze verzen uit Gods Woord als waarschuwing:

Matthéüs 23:27,28/ 1 Korinthe 2:14/ Galaten 1:8,9/ 1 Timothéüs 6:3-5/ 2 Timothéüs 3:5/ 1 Johannes 3:17

Dit zijn slechts enkele verzen, zonder het oude verbond meegerekend.

Neen, mensen die God in hun vleselijke natuur blijven aanbidden, halen de slechts enkele verzen uit Gods Woord, van goede dingen, en het echte GOEDE NIEUWS negeren zij. Ze maken er een fabel van, zodat de weg der waarheid gelasterd wordt.

Wat zal er gebeuren, als men het goede nieuws op een vleselijke wijze navolgen, wat zal de uitkomst zijn op de oordeelsdag?

Ja, dit zal gebeuren, wanneer zij de heerlijkheid van God ervaren, als wonderbaarlijk.

Maar …..wacht eens effen? Waarom worden wij niet herkend door Jezus Christus?

Omdat zij in het vlees wandelen, gelijk als het oude Israël, die zich niet aan de wet konden houden.

Wat zal het verschrikkelijk zijn, dat deze mensen gaan beseffen dat zij de woorden die tegen hen gesproken is op aarde, toen zij nog een keuze konden maken, negeerden?

Ja, zij zullen buiten de heerlijkheid van God weggeworpen worden, dan beseffen zij, wat een idioten zij zijn geweest, om een persoon die in hun ogen als achterlijk is, hebben genegeerd!

En waarom zijn het idioten? Omdat zij zichzelf liefhebben en alle andere vleselijke dingen erbij. Zij wandelen in het vlees, en denken dat het wel goed komt, zolang zij maar goede dingen doen.

Hoe duidelijk is het, dat de laatste dagen aanwezig is. Ja? Het is zwaar voor de geestvervulde persoon, om die dingen van vleselijke christenen te ervaren.

Gelijk als Lot heeft ervaart, toen hij nog in Sodom woonde, dat hij elke dag de inwoners van Sodom hoorde kreunen.

Dit is het Evangelie:

Herkenning van een christen.

Johannes 15:20

Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: een dienaar staat niet boven zijn Heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Wie zijn dan “zij”? Dat zijn degenen die niet naar de wil van God wandelen, maar een eigen interpretatie hebben van het Woord van God. Zij worden giftig, als een bijtende slang, als de Waarheid van God indruist tegen hun traditionele kerkje spelen.

2 Korinthe 6:4-10

 • Wij doen onszelf in alles kennen als dienaren van God: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeite, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de Waarheid, in de kracht Gods; met wapenen van gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand; onder eer en smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders en toch betrouwbaar; als niet bekend en toch wèl bekend; als stervende en zie, wij leven; als getuchtigd, maar niet ten dode; als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar vele rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.

De zuivere en onvervalste Leer.Paulus zegt: Het zij dat een engel uit de hemel, of een mens u een andere leer, leert dan deze, die zij vervloekt!


Heel vaak hoor je de term: ja maar, we leven in 2019, dat was toen, dat is niet meer van deze tijd, enz. enz.


Zelfs voorgangers hoor je dit zeggen.
Maar klopt dat?
Mogen wij mensen de Heilige Schrift aanpassen naar ons eigen goeddunken?
Mogen wij de Heilige Schrift, die door Gods Heilige Geest is Geïnspireerd veranderen, zodat het ons beter uit komt? Of dat het te oud lijkt? Mogen we dat wel????


Ik denk ( weet wel zeker ) van niet!


Als je de bijbel objective leest, met een open hart, leest WAT er staat, gaat daar Kracht van uit, je leert er van, het troost je, het bemoedigt je. En het mooie is dat je altijd precies leest, wat je nodig heeft, dan troost, dan bemoediging, dan weer leer je, dan weer geeft het je kracht. Ik zou haast zeggen: de bijbel is magisch, je leest altijd wat je nodig heb opdat moment.  


Als je dan, naar eigen goeddunken, gaat wegstrepen, of bijvoegen, en uitlegt, is de Kracht van Gods Heilig Woord WEG! Het wordt dan een boek, zoals alle andere boeken, met zinloze woorden, die je niets meer zeggen, en geen Kracht meer heeft.
En ja, dan roep je maar wat, dan ga je mensen naar de mond praten, dan schreeuw je maar hard om aandacht te krijgen. Maar hun volgelingen lopen weg, horen hen niet, het interesseert ze niet meer, want de Kracht van Gods Woord is weg, en de kerken lopen leeg.


Daarom is het ook zo belangrijk dat Gods Woord zuiver en onvervalst wordt gepredikt.
Dat wat er staat, ook zo wordt uitgelegd en geleert wordt. Dat wat er staat, hoe het moet, hoe God wil dat het moet, ook zo één op één in praktijk wordt gebracht. Niet ja maar, niet het is te oud, niet een eigen draai er aan geven. Maar doen wat de bijbel, Gods Heilige Schrift, ons voor houd.


In Jesaja staat:
 ‘Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.’
JESAJA 55:11 
DIT ZEGT GOD!!!!!!!!


Paulus zegt: 
ZE ZIJN VERVLOEKT!!!


Is dit niet duidelijk genoeg?
Zijn de waarschuwingen die in de bijbel staan, niet helder genoeg?
Staat er niet geschreven in Openbaringen:
Wie afdoet van dit woord, zal uit het Boek des levens uitgewist worden, en wie toe doet aan dit Boek, hij zal toe gedaan worden de plagen die in dit boek beschreven zijn?


Ja dan zijn soms de Woorden van God hard, dan doet het soms pijn, dan worden we soms teleur gesteld. Maar is dat door God? Of zijn het onze gedachten, verlangens, verwachtingen?


‘Niet één van alle goede beloften, die de Here aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven; alles is uitgekomen.’
Jozua 21:45 


Kijk, daar is Kracht, wonderbare Kracht.


Ja, God is een jaloers God.
Hij duld geen andere goden, geen betweters, geen valse leer, geen verdraaiingen.


God, de Vader.
Wij Zijn kinderen.
En we hebben te luisteren, wat Vader zegt!

Hamba Tuhan.

De liefde vanuit God.

Wie kent niet de uitdrukking:

Wie oren heeft, die horen, wat de Geest tot de Gemeente zegt?

Jezus Christus geeft een getuigenis, dat Hij wist wie de liefde van God niet heeft, maar zich wel voordoet die liefde te bezitten.

Johannes 5:39-44

 • Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.
 • Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.
 • Ik ben gekomen in de Naam (Autoriteit) van Mijn Vader en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.
 • Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?

Wie wel gelooft, en Jezus Christus aangenomen heeft als hun verlosser, is het noodzakelijk dat men de liefde van God nastreven.

De liefde van God werkt pas in iemand, als hij of zij hun naaste in de HEERE lief hebben gelijk als hoe hij of zij zichzelf liefheeft. Zij houden rekening met elkander, om hun naasten niet tot struikelen te brengen.

2 Thessalonicenzen 3:4,5,7a

 • En wij vertrouwen in de HEERE van u, dat gij, hetgeen wij u bevelen, niet alleen doet, maar ook zult doen.
 • De Heere Jezus Christus neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding gelijk Christus deed.-
 • Gij weet immers zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden,…

Jakobus 2:14-16/1 Johannes 3:16,17

 • Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?
 • Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemands naaste zegt tot hen: gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit?/
 • Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Jezus Christus Zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.
 • Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Of bent u zo’n christen dat u uw hoofd in het zand steekt, en dat u kan zeggen, dat u het niet gemerkt heeft?

God is liefde, dus een christen behoort ook die liefde te dragen en uit te voeren, gelijk hoe de Zoon van God ons een voorbeeld nagelaten heeft.

Fundamenteel.

Dat is de vraag, of gelovigen wel gehoorzaam zijn aan Gods wil, wat Jezus Christus geleerd heeft aan Zijn discipelen, en Zijn discipelen het aan ons geopenbaard hebben ( Joh.17:18-23).

Wie op Christus Jezus bouwt, doet exact de dingen die Hij verteld heeft. Zij volgen Hem zoals Hij gewandeld heeft.

Wie op Dit Fundament bouwt, hebben de Heilige Geest in hun.

Voordat een mens geestvervuld is, heeft men een lege geest, die hij vult met allerlei dingen om zichzelf op z’n gemak te voelen. Sommigen sparen kabouters, anderen gaan naar concerten, weer anderen bezoeken verschillende kerken , maar elke dag moeten ze weer opnieuw beginnen, het raakt maar niet gevuld.

Een mens die geestvervuld is, heeft zijn eigen lege geest, gevuld met de Heilige Geest, dan is die mens vervuld met Deze Heilige Geest! En dit persoon heeft geen behoefte aan zijn geest te vullen, omdat het al vol zit.

Vanaf het moment dat men geestvervuld is, brandt het van binnen om te evangeliseren. Het is niet de motivatie van de persoon, het is de Heilige Geest die werkt in die persoon, door de liefde van God.

1 Korinthe 5:15

 • Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven is en opgewekt.

Wanneer iemand op het Fundament van Jezus Christus bouwt, die heeft de Heilige Geest, met de tekenen van de gelovigen (Mark.16:16-18).

De geestvervuld persoon is bekend bij God en Jezus, omdat zij allen één zijn in Deze Geest.

Maar wee, degenen, die zeggen te geloven, dat alles hallelujah en genade is, maar niet de werken van het geloof doen!

Matthéüs 7:22,23

 • Velen (zogenaamde christenen) zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam duivels uitgeworpen, en in Uw Naam geprofeteerd en vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openbaarlijk aanzeggen: Ik heb u nog nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers van ongerechtigheid.

Jezus Christus herkend hun niet, omdat zij zeggen de Heilige Geest te hebben, maar niet hebben. Zij hebben de Heilige Geest verloochent, omdat zij zeggen dat de tekenen van de gelovigen voorbij was gegaan na de laatste apostel. Dit wordt hun aangerekend als ongerechtigheid op de oordeelsdag.-2Kor.5:10

Wat staat er in dit vers van Galaten 5?

Hier staat dat de werken van het vlees, ook, dat men afwijkt van de leer. Dat betekent, dat deze soort mensen niet op het Fundament van Jezus Christus bouwen, maar op hun eigenwijze manier, denken te bouwen op het Fundament. In feite bouwen zij op zand.

Johannes 14:26 Jezus spreekt de waarheid, dus geen leugen!

 • Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u bent, maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en u indachtig brengen al wat Ik u gezegd heb.

Maar hoe reageren natuurlijke christenen, op geestelijke christenen?

1 Korinthe 2:14

 • Doch een ongeestelijk mens aanvaart niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid (zelfs satanisch) en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk te begrijpen is.