Roem in uw hart.

Roemen in ons hart, is beter dan voor de mensen te roemen?

Omdat roemen in ons hart, door God gezien wordt als goed.

Gaan wij roemen voor mensen, dan is dat kwaad in Gods ogen, omdat men dan hovaardige kenmerken vertoont.

Romeinen 5:1-5

  • Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.
  • En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

2 Korinthe 10:13

Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet buiten te gaan, maar binnen de perken van de regel, die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken.

Gal.6:14,15/Fil.3:3/Kol.2:11,12

  • Maar ik moge er voor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld.
  • Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar een nieuwe schepsel is iets./
  • Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods HEM dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen./
  • In Christus zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop.
  • In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, DIE Hem uit de doden heeft opgewekt.

2 Korinthe 1:12-14

  • Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.
  • Want wij schrijven u niets anders dan wat gij leest of ook begrijpt, ja, ik hoop, dat gij het volkomen zult begrijpen, gelijk gij reeds ten dele van ons hebt begrepen: dat wij uw roem zijn, evenals gij zijt als de onze, op de dag van onze Heere Jezus Christus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *