Wie gelooft, ontvangt!

Matthéüs 7 vers 11 zegt dat wanneer u tot God bid, en u vraagt om iets wat u permanent nodig heeft, HIJ dat geven zult.

  • Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel temeer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die HEM daarom bidden.

Vragen? Ja! Vragen?

Als u niets vraagt, kan u er zeker van zijn dat u ook niets ontvangt?

Nee heeft u, en ja kunt u krijgen?

Laten we eens een voorbeeld nemen uit Matthéüs, waar twee blinden zo graag ziende wilde worden.

Matthéüs 9:27-30

  • En terwijl Jezus vandaar verder ging, volgden Hem twee blinden, al roepende en zeggende: HEB MEDELIJDEN MET ONS, ZOON VAN DAVID!
  • En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: JA, HEERE.
  • Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U GESCHIEDE NAAR UW GELOOF.
  • En hun ogen gingen open……

U ziet dat zonder te vragen niets gebeurt, en met vragen wel, tenminste als u gelooft?

Jakobus 1:6 ,7zegt?

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk mens meent niet dat hij iets van de Heere ontvangen zal.

We moeten dus niet vragen om een Ferrari, want dat hebben we niet nodig. Het gaat erom dat hoe God het nodig vind wat u nodig heeft.

Paulus had ook een probleem, en hij had driemaal gebeden, maar werd hij niet verhoord naar zijn wil? In plaats daarvan, zegt onze Heere:

2 Korinthe 12:8,9

  • Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat ‘hij’ [zijn probleem die als een angel van Satan was voor hem] van mij zou wijken [waarschijnlijk een bepaalde geaardheid].
  • En Hij heeft tot mij gezegd (in de Geest): Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij blijft wonen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *