Blinde voorgangers.

Wie in Gods ogen rechtvaardig zijn, worden de geestelijke ogen geopend, wanneer zij zich tot HEM bekeren.

Mensen die zeggen in God te geloven, maar in feite met de wereld wandelen, hebben een vleselijke visie omtrent het Woord van God.

Wat zei Jezus Christus over degenen die vleselijk geloven? Laten we het bekijken van de wetsgeleerden van het vleselijk Israël, die niets begrepen wat Jezus kwam doen op aarde.

Lukas 12:54-57

  • Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij niet? Er komt regen?
  • En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij niet? Er zal hitte komen?
  • Huichelaars, het aanzien van aardse dingen weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?
  • En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is?

Zoals zij dat deden in de tijd van Jezus op aarde, zo doen zij dat ook in onze tijd. Zij die zeggen in Jezus Christus te geloven, doen dat op menselijke wijze, niet op Gods wijze? Zij veroordelen de geestelijke christen, dat zij zelfs de duivel hebben met hun tongetaal. Gelijk wat de Farizeeërs dat tegen Jezus gesproken hebben (Matt.9:33,34), zo doen zij dat heden bij de heilige christenen.

Lukas 11:46-50

  • Maar Jezus zeide tegen de wetsgeleerden: wee ook u, wetsgeleerden, want gij legt de mensen ondragelijke lasten op, en zelf raakt gij die lasten niet met één van uw vingers aan.
  • Wee u, want gij bouwt de grafsteden van de profeten, maar uw voorvaders hebben hen gedood.
  • Zo zijt gij dan getuigen, dat gij instemt met de daden van uwe voorvaders, want zij hebben hen gedood en gij bouwt!
  • Daarom zegt ook de Wijsheid Gods: IK zal tot hen zenden profeten en apostelen en van hen zullen zij sommige doden en vervolgen, opdat van dit soort geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld.

Wij die uit God zijn, hebben de Heilige Geest in ons, en daarom spreken wij in geestelijke wijsheid. Dat wordt niet begrepen noch geaccepteerd door vleselijke christenen.

1 Korinthe 2 vers 10-14 benadrukt dat de natuurlijke christen de geestelijke christen niet accepteren.

Ook is het vlees tegen de Geest (Galaten 5:17), zowel de werken van het vlees tegen de Geest, alsook de vleselijke mens tegen de geestelijke mens.

Wat zegt Gods Woord verder over christenen die denken het te begrijpen?

1 Timothéüs 6:3-5/ 2 Timothéüs 3:5

  • Leer en vermaan in deze zin. Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en de Leer van godsvrucht, dan is hij opgeblazen van trots, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, een lasteraar van het Woord, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet meer helder meer zijn van denken en het spoor van de Waarheid bijster zijn geraakt, en dat zij de godsvrucht als iets winstgevend beschouwen./
  • Die met een schijn van godsvrucht de kracht van het Woord verloochend hebben. Houdt hun op een afstand!

Matthéüs 15:13,14

Jezus antwoordde: elke plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.

Laat hen gaan, zij zijn het die blind zijn, en die blinden leiden. Indien dan een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

Johannes 10:1

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een duivel en een leugenaar. (HLV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *