De Heilige Geest.

De Heilige Geest.


En Jezus opende Zijn mond en sprak:
‘Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der Waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.’
JOHANNES 14:15-17 


De Trooster, de Heilige Geest, De Geest der Waarheid.


Van de week sprak ik met een man, die met zijn dochter, bij mij in de winkel was.
De man en dochter keurig gekleed, heel beleeft, en ik kwam met de vader in gesprek, ja zeker hij geloofde, en zijn ogen begonnen te glimmen, en hij sprak over hoe hij het geloof ervaarde. Tot het over de uitstorting van de Heilige Geest kwam, en dat de Heilige Geest ook nu nog steeds word uitgestort over mensen, kwam er een heel resoluut antwoord van de man: nee dat is niet zo, dat was alleen voor de decipelen. En de man kapte het gesprek af, en ging heen.


Hoe kunnen mensen, die zeggen te geloven, dit ontkennen???????????????
Hoe kunnen mensen zo blind zijn, dat ze geloven in God, maar ontkennen Zijn Heilige Geest?
Het staat er toch!
Je leest het toch!
Het is toch Gods Heilig Woord!


Is dit niet gelijk een kind, die tegen zijn vader zegt: je zegt wel dat je mijn vader bent, maar dat geloof ik niet, want ik ben er niet bij geweest?
Of.
Een vader staat met tien euro in zijn hand en zegt tegen zijn zoon, hier heb je tien euro, en de zoon ziet de tien euro en zegt: is dat wel tien euro en is dat wel echt? Ik geloof het niet.


Hoe kan je zo blind en dom zijn!


Maar Jezus zegt het Zelf: 
Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet.


Praten met zo’n iemand heeft dan ook geen zin. Ze zitten vast in hun dwaling, en zijn niet meer voor rede vatbaar.


‘Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.’
1 JOHANNES 4:6 SV-RJ


‘En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;’
2 THESSALONICENZEN 2:11 


Zo spreekt de Here:
‘Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.’
JESAJA 55:11 


Hoe kan je dan ontkennen dat ook heden ten dage, Gods Heilige Geest wordt uitgestort?


Nee je ziet de Heilige Geest niet in de vorm van iets, je hoort geen geluid van een hevige wind, als Hij over iemand komt. 
Het is geen, ik hoop dat…..
Het is niet, ik denk dat…….
Het is niet, de dominee zegt……..


Het is een zeker weten!
De persoon zelf voelt en merkt het zelf heel goed, dat de Geest over hem is gekomen.
Hij spreekt in tongen, hij profiteerde, hij geneest zieken, ja zelfs de doden doet hij opstaan, zal hij iets eten of drinken, wat hem zal schade, het zal hem niets doen.
Mensen om hem heen zien dat, merken het aan hem dat hij niet meer is zoals hij voor heen was, want zijn oude mens is met Christus gestorven, en hij wandelt nu in de Geest. Hij doet de dingen van Boven, hij leeft tot welbehagen van zijn God. De Geest drijft hem daar toe aan om dat te doen!


De Heilige Geest.
Je kan Hem horen.
Je kan Hem zien.
Door de werken in mensen.


Hoe kunnen ‘gelovige’ mensen dit Wonder, dit geweldige Geschenk van God niet zien, ontkennen en misachten?
Hoe kan je leven, zonder Gods Geest?
Zijn ze dan niet als een stuurloos schip in de storm, die stuk slaat tegen de rotsen?
Doelloos dwalen, en maar wat doen en roepen, zonder enige zin?
Mooi voor de schijn, leeg van binnen?
Of zoals Jezus zegt: een dwaas die zijn huis op het zand bouwt, en de wind komt en blaast het weg?


Ja, ik zelf heb de Geest Gods.
Ja ik ben een uitverkorenen van God, want Hij is in mij.
Ik weet waar ik over praat, omdat ik het zelf mee maakt.
Het zijn geen loze woorden, het is geen dwaling, het is geen schijn, het is geen voor de gek houden.
Het is God, het is Zijn Geest die mij hier toe aanzet. Niet mijn woorden, maar Gods Woord.


Nog een korte tijd, en de Zoon zal terug komen, om de Zijne op te halen.
De tekenen zijn er heel duidelijk: oorlogen en geruchten van oorlogen, overstromingen, harten van mensen verharden, allerlei natuur rampen, sex, drugs, ja satan viert hoog tij.


Ik zeg u, bekeert u, laat u dopen door water EN GEEST!!!!! Keert u af, van dit verkeerd geslacht. Doe af, de oude mens, en neemt aan de nieuwe mens, vervuld met de Geest der Waarheid, Gods Heilige Geest.
Ik zeg u dit met klem!
Niet uit eigen belang, ik ben immers al uitverkoren, maar om u!


Vele zullen denken in te gaan, in het Huis mijns Vaders, weinigen zijn uitverkoren, om in te gaan. Bekeert u!


En voor hen die niet dit geloven, niet erkennen dat ook nu Gods Geest over mensen uitgestort wordt, ik zeg u, ziende zijt gij blind, horende doof. Gods zal u een leer der dwaling geven, en u zal daar in volharden in die leugen.


‘En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;’
2 THESSALONICENZEN 2:11 


U zult niet in kunnen gaan, in het Huis mijns Vaders!
Want u heeft niet gelooft de Leer die niet ik, maar mijn Vader u voor houd, die staat, niet in allerlei boeken, of theologen (Theo loog) (schriftgeleerden), maar staat in het Boek van God Zelf, Zijn Heilig Woord de Bijbel.


Geloven is als een kind, Vader spreekt, en wat Vader zegt, dat is zo!!!!!!!!!

Hamba Tuhan


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *