Een waarschuwing van God.Ik schrijf u dit, als nederig dienstknecht van mijn Vader die in de hemel is.
Ook ik moet mij houden aan de geboden van mijns Vader.
Daarom waarschuw ik een ieder die de dingen leest die ik schrijf.
Het zijn dingen die mij de Heilige Geest Gods ingeeft.
Het is omdat ik mensen moet waarschuwen, moet attenderen op hun leef wijze, op hun dwaling en ongeloof.
Ik doe dit niet uit eigen belang, niet om Winstbejag, niet om roem, niet om mensen te kwetsen.


God heeft een boodschap, God heeft een opdracht, en deze schrijf ik u op deze site.
Om mensen aan het denken te zetten, na te laten denken over God.
Na te laten denken over hun leven, met of zonder God.
Na te laten denken, over hun dood, en dan…
Te laten zien, dat bij de dood het niet ophoud, maar het dan pas begint.
Te waarschuwen, dat God ziet in de harten van mensen, en hun nieren beproeft.
Dat het uitmaakt hoe je leeft en hoe je gelooft.
Dat Gods Geest ook nu, anno 2019, nog steeds actief is.
Dat mensen nog steeds, vervuld worden met de Heilige Geest, de zelfde Heilige Geest die mij er toe aanzet om dit alles te schrijven.


Nog steeds zijn de deuren van de bruiloft zaal open, nog steeds kunnen de maagden binnen komen in de bruiloft zaal van Jezus. Slaap dan niet, zorg voor voldoende olie, voor jou lamp. Het is nog niet te laat.


Ik schreef eerder dat ook ik mij aan de geboden van God moet houden.
Jezus geeft ook mij, een hele duidelijke opdracht:
Ga dan heen, verkondigt het evangelie aan al de volkeren. Bij deze doe ik dat.
Ook ik heb verantwoording:
Ik MOET SPREKEN!
Ik MOET WAARSCHUWEN!
Waarom?


Daar gaat de tekst ook over, ik moet u waarschuwen, er op wijzen, daar waar ongeloof is, daar waar dwaling is.
Waarom?
Omdat U anders verloren gaat, en God uw bloed, van mij zal eisen.
Ook dit is weer een waarschuwing, aan allen! 
Een ieder die gelooft, en het niet verkondigt, zal gestraft worden!
Als de mede mens niet van jou hoort over God, jij het niet verteld, zal die persoon verloren gaan, maar ook jij!
Mede gelovigen, denk hier maar eens goed over na, en kijk naar je dagelijks leven!


Geloven is geen kerkje zondags spelen, Geloven is een dagtaak!
Het is een leefwijze, die lijnrecht tegen over de wereld staat.
En gij (gelovig mens) geheel anders!
Dan zijn woorden hard, dan schrijf ik harde dingen, dan vinden mensen het niet leuk wat ik schrijf.
Maar als u voor Gods troon staat, kunt u niet zeggen dat u van niets wist.


Bedenk, dat God ook een jaloers God is.
God duld geen andere God naast Zich.
God duld geen gerommel met Zijn Heilig Woord.
God duld geen betweters, die Zijn Heilig Woord, verdraaien, stukken weglaten of toe voegen.
God duld geen mens, die denkt dat hij God is en zalig kan verklaren wie hij wil.
God duld geen mens, die het wel even zal zeggen hoe God het wel niet zal hebben bedoeld.


God heeft in Zijn Heilig Woord, ons gegeven, wat wij moeten weten om Hem te dienen.
Niet te veel, niet te weinig, precies wat wij moeten weten.
Wij mogen niets afhalen of toevoegen aan Gods Woord. Wij mogen niet het uitleggen naar eigen goed dunken. Wij mogen niet er een draai aan geven, zodat het ons beter uit komt.
In Openbaringen staat het heel duidelijk:


‘Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes Boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit Boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des Boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het Boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit Boek geschreven is.’
OPENBARING 22:18-19 


Hoe kunnen dan ‘ gelovigen’ tenminste dat zeggen zij, zeggen dat de eerste vijf Bijbel Boeken, niet in de Bijbel thuis horen? De haren rijzen mij te bergen bij het horen daar van.


Hoe kunnen gelovigen zeggen dat de Heilige Geest niet meer van deze tijd is? Daar God Zelf zegt dat Hij de Alfa en de Omega is, dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal terug keren.


Geeft Jezus, toen Hij nog op aarde was, niet genoeg voorbeelden, van hoe wij moeten geloven en hoe wij met God om moeten gaan in het geloof?
Denk maar aan:
Het huis op het zand.
Onkruid tussen het gewas.
De vijf dwaze en vijf wijze maagden.
Het zaad op de akker, weg en rotsen.
De klap op uw linker wang.
Geloof als een kind.
God lief hebben, met geheel u hart, verstand en ziel.
En zo kan ik nog wel even door gaan.


Zegt Paulus niet:
Het zij, of een engel uit de hemel, of een mens, een ander evangelie verkondigt als deze, DIE ZIJ VERVLOEKT!!!!!!!!!!!!!


Waarschuwingen op waarschuwing, de Bijbel is heel duidelijk hier over.
Het is geen en, en, ja maar, hoezo?
De Bijbel zegt heel duidelijk: wie niet voor Mij( God) is, is tegen mij!
Het is of eeuwig Leven, of eeuwig dood.
Het is of God, of satan.


Voelt u mij?
Voelt u mij aan u schudden?
Wordt wakker!
Slaap niet!
Kom op nou!
Sta op!
Wacht niet!
Maar doe!


God wacht, op u!
Laat Hem niet wachten, maar geef u aan Hem!
U krijgt er zoveel voor terug!
God wordt als een Vader voor u!
Hij schenkt u Zijn Geest der Waarheid, de Heilige Geest, die u alle dingen Leert, en voor eeuwig bij u blijft! Jezus zegt het Zelf!


Mensen, kom op nou, doe iets, kom in beweging!


De Zoon van God, staat op het punt van terug komen.
Het einde der wereld komt spoedig!
Het is nog niet te laat.
Engelen staan te juichen bij uw bekering.
Kom op nou!
Wacht niet, maar laat u dopen zoals Jezus het zegt, door water en Geest.


Vader, ik bid u, dat U de harten van deze mensen die dit lezen, open breekt, laat zij hun hart niet verharden voor U Vader, U de Schepper van hemel en aarde, de zee en alles wat daar in is. Vader, Uw wil geschiede, Uw Koninkrijk kome.
Vader, U is de heerlijkheid en de kracht.
Vader, laat Uw Heilig Woord, spreken tot deze mensen, laat hun niet ziende blind zijn en horende doof, voor Uw Heilig Woord. 
Vader wees hun genadig, zoals U ook mij genadig bent.
Vader, wees met allen die U dienen met een oprecht hart, het zijn mijn naasten, daarom bid ik U, wees met hun, al de dagen van hun leven, en zegen hun.
Vader wees met hen die verdrukt worden om Uw Naams wil.
U Zoon heeft het gezegd, zalig zij die verdrukt zijn, om Mijns Naam wil, Vader daarom bid ik U, wees met hen, geef hun kracht om te volharden in gelooof.
Vader, dank U, dat U mij heeft geënt, op Uw olijfboom, dat ik mag drinken van Uw vettige sappen, dat U mij zegent met Uw Geest der Waarheid.
Vader, dat U een welgevallen mag hebben, in de dingen die ik doe.
Dat U Grote Naam verheerlijkt wordt, in de Hemel en op aarde.
 Vader, U werkt door mij, U gebruikt mij, ik ben de Uwe, gekocht met het Dierbaar Bloed van Uw Zoon, Christus Jezus. Vader, ik ben slechts een nederig dienstknecht van U, en doe de dingen die U mij ingeeft door Uw Heilige Geest. U zij de Loof en Eer.


Amen.

Hamba Tuhan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *