Weest rechtvaardig voor God.

Het volgende schrijft Jakobus ons door de Geest van God, het volgende:

  • Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?

Dan legt hij een voorbeeld uit van Abraham, die zijn zoon Izak moest offeren voor God. Abraham deed dat zonder bokkerigheid, ook al had hij naar een zoon gehoopt, die hij uiteindelijk toch kreeg na 100 jaar, en dan moest offeren aan God. Abraham geloofde God.

Uiteindelijk was het slechts een test van God, of Abraham wel geloof, oftewel, vertrouwen had in God.-Gen.22:1-12

Geloof moet gepaard gaan met de werken van het geloof. Dit is rechtvaardig voor God.

Niemand op aarde is rechtvaardig, omdat niemand volmaakt is!

Daarom zijn wij altijd te onvoorzichtig, en struikelen wij velen malen.

Jakobus 3:2/ Spreuken 24:16

  • Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn eigen lichaam in toom te houden./
  • De rechtvaardige struikelt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in hun rampspoed.

De woorden van onze Heere Jezus Christus, deed de schriftgeleerden en Farizeeërs op hun fundamenten schudden wat Hij tegen hun zei?

Was het terecht wat Jezus hun aanzei?

Ja, dat was terecht! Omdat zij op de hoeken van de straten (Matt.6:5) graag door mensen gezien werden, hoe goed zij zijn!

Laten we een gelijkenis geven over een Farizeeër en een tollenaar.

Lukas 18:10-14

  • Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar.
  • De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: o God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar; ik vast twee maal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten.
  • De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemelen, maar sloeg op zijn borst en zeide: o God, wees mij, zondaar, genadig!
  • Ik zeg u: de tollenaar keerde, in tegenstelling van de Farizeeër, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogt worden.

1 Petrus 5:6,7

Vernedert u dan onder de machtige hand van God, opdat HIJ u verhoogt op ZIJN tijd.

Werpt al uw bekommernissen op HEM, want HIJ zorgt voor u.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *