Komt er nog vrede?

Jesaja 32:17,18

 • De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking van gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.
 • En MIJN volk zal in een verblijf van vrede wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust.

Wat een mooie toekomst wordt dat op die nieuwe aarde?

Vergeleken bij de wereld, die zeggen (hier in Europa), dat er al ruim 70 jaar vrede is. Vrede? Hier op de oude aarde?

Als hier vrede zou zijn, waarom moet dan alles beveiligd worden? Om ons veilig te voelen?

Geef mij dan maar Gods vrede en veiligheid!

De wereld, met name de ongehoorzamen aan God, en de atheïsten, hebben helemaal geen vrede!

De wereld wordt door God gezien als een woelende zee, op en neer deinsend.

Openbaring 21:1

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Jesaja 65:17-25

 • Want zie, IK schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in het hart opkomen.
 • Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen IK schep, want zie, IK schep Jeruzalem tot jubel en het volk tot blijdschap.
 • En IK zal juichen over Jeruzalem en MIJ verblijden over MIJN volk.
 • En daarin zal niet meer gehoort worden het geluid van geween of van geschreeuw.
 • Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven [wanneer hij toch zal zondigen], zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.
 • Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er woont; zij zullen niet planten, opdat een ander het eet, want als de levensduur van (gezonde) bomen zal de leeftijd van MIJN volk zijn en het werk van hunner handen zullen MIJN uitverkorenen genieten.
 • Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen één door de HEERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.
 • En het zal geschieden, dat IK antwoorden zal, voordat zij roepen, terwijl zij nog spreken, zal IK verhoren.
 • De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten gelijk de rund, en de slang zal stof tot spijs hebben; en zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op geheel MIJN heilige berg [aarde], zegt de HEERE.-( Jesaja 11:6-9)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *