Ogenschijnlijk.

God ziet niet naar de persoon, hoe geweldig hij is, maar naar de werken, hoe de mens zich opstelt tegenover God, en zijn naaste lief heeft als zichzelf.

Romeinen 3:20,23-25

  • Daarom zal uit de werken van de wet, geen vlees voor God gerechtvaardigd worden, want de wet doet de zonde bekennen.-
  • Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit ZIJN genade, door de verlossing in Christus Jezus.
  • Hem heeft God voorgesteld als zoenoffer door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn rechtvaardigheid aan te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten worden;-

Nu wij gerechtvaardigd zijn door God, om Christus, zijn wij niet meer van onszelf, maar van God, gekocht door het bloed van Christus. En moeten wij niet onszelf of onze naaste behagen maar God.-1 Kor.6:20

Matthéüs 23:27,28 geeft ons een hint wat Jezus tegen de Farizeeërs en schriftgeleerden in Zijn tijd op aarde zei?

  • …want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.
  • Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

Zo zijn er ook vele christenen die zich mooi voordoen, maar binnenshuis een demoon zijn. God ziet alles, God ziet de werken.

Wij zien het mooie graf, maar God ziet wat er onder ligt!

Ogenschijnlijk doen de witte graven het totaal fout.

Deze nanaak-figuren zijn bezig met rechtertje spelen in hun kerk of Gemeente. Lopen ogenschijnlijk allemaal in dezelfde kledij of zijn een soort fanclub.

Jakobus 2:1-4

  • Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Heere der heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons.
  • Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding, en gij zoudt opzien tegen de man met prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze voorname plaats, maar tot de arme zoudt zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten, zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden?

Weet dit! Dat God de werken van het geloof wel ziet, maar niet buitenkant van een persoon die zich voordoet als heilig en godsdienstig.

Met name van “ziet”, dat God de goede wil in oprechtheid wel aanziet, maar niet de ogenschijnlijkheid van een persoon, als een witgekalkte graf.

Voornamelijk, de karakteristieke innerlijkheid van de persoon, niet het namaak gedrag.

Gelijk een goede christen behoort te doen, en niet met ieder leer in zee te gaan, met de mom dat God genade is, de foute mensen corrigeren of te bestraffen.

2 Korinthe 11:13-15

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

Geen wonder ook! Immers, de Satan zelf doet zich voor als een Engel des lichts.

Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *