Fundamenteel.

Dat is de vraag, of gelovigen wel gehoorzaam zijn aan Gods wil, wat Jezus Christus geleerd heeft aan Zijn discipelen, en Zijn discipelen het aan ons geopenbaard hebben ( Joh.17:18-23).

Wie op Christus Jezus bouwt, doet exact de dingen die Hij verteld heeft. Zij volgen Hem zoals Hij gewandeld heeft.

Wie op Dit Fundament bouwt, hebben de Heilige Geest in hun.

Voordat een mens geestvervuld is, heeft men een lege geest, die hij vult met allerlei dingen om zichzelf op z’n gemak te voelen. Sommigen sparen kabouters, anderen gaan naar concerten, weer anderen bezoeken verschillende kerken , maar elke dag moeten ze weer opnieuw beginnen, het raakt maar niet gevuld.

Een mens die geestvervuld is, heeft zijn eigen lege geest, gevuld met de Heilige Geest, dan is die mens vervuld met Deze Heilige Geest! En dit persoon heeft geen behoefte aan zijn geest te vullen, omdat het al vol zit.

Vanaf het moment dat men geestvervuld is, brandt het van binnen om te evangeliseren. Het is niet de motivatie van de persoon, het is de Heilige Geest die werkt in die persoon, door de liefde van God.

1 Korinthe 5:15

  • Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven is en opgewekt.

Wanneer iemand op het Fundament van Jezus Christus bouwt, die heeft de Heilige Geest, met de tekenen van de gelovigen (Mark.16:16-18).

De geestvervuld persoon is bekend bij God en Jezus, omdat zij allen één zijn in Deze Geest.

Maar wee, degenen, die zeggen te geloven, dat alles hallelujah en genade is, maar niet de werken van het geloof doen!

Matthéüs 7:22,23

  • Velen (zogenaamde christenen) zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam duivels uitgeworpen, en in Uw Naam geprofeteerd en vele krachten gedaan?
  • En dan zal Ik hun openbaarlijk aanzeggen: Ik heb u nog nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers van ongerechtigheid.

Jezus Christus herkend hun niet, omdat zij zeggen de Heilige Geest te hebben, maar niet hebben. Zij hebben de Heilige Geest verloochent, omdat zij zeggen dat de tekenen van de gelovigen voorbij was gegaan na de laatste apostel. Dit wordt hun aangerekend als ongerechtigheid op de oordeelsdag.-2Kor.5:10

Wat staat er in dit vers van Galaten 5?

Hier staat dat de werken van het vlees, ook, dat men afwijkt van de leer. Dat betekent, dat deze soort mensen niet op het Fundament van Jezus Christus bouwen, maar op hun eigenwijze manier, denken te bouwen op het Fundament. In feite bouwen zij op zand.

Johannes 14:26 Jezus spreekt de waarheid, dus geen leugen!

  • Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u bent, maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en u indachtig brengen al wat Ik u gezegd heb.

Maar hoe reageren natuurlijke christenen, op geestelijke christenen?

1 Korinthe 2:14

  • Doch een ongeestelijk mens aanvaart niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid (zelfs satanisch) en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk te begrijpen is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *