Het vasten.

Het vasten.

In veel gemeentes wordt het vasten gezien als een daad van verootmoediging, bezinning, het dichter tot God komen.

Het is een daad, waarin je het voedsel onthoud aan het lichaam en biddend door brengt. 

Maar is dit wel goed?

Hoe kunnen wij, vasten, als wij één zijn met Jezus?

Zegt Jezus zelf niet, dat Hij de Bruidegom is en wij de bruid?

Zegt Jezus niet zelf, dat wij één zijn met Hem, gelijkerwijs Jezus één is met den Vader?

Zegt Jezus zelf niet, dat Hij aan den Vader zal vragen, ons een Geest te zenden, de Geest der Waarheid?

Staat er niet geschreven: de Vader, het Woord en de Geest, deze zijn ÉÉN.

Hoe dichter wil je dan nog bij God komen?

Als Hij één is met jou?

In een eerder bericht schreef ik dat wij ambassadeurs zijn, van Gods koninkrijk.

Wij vertegenwoordigen God en Jezus, in deze wereld. Wij weten wat wij moeten doen, wat wij moeten zeggen, hoe wij moeten leven, hoe onze houding moet zijn, ja alles lezen wij in het Woord, Gods Woord de Bijbel.

Maar dat is niet genoeg voor ons.

We hebben Kracht nodig, Heilige Kracht.

We hebben Kennis nodig, Heilige Kennis.

En die krijgen wij door de Geest der Waarheid, de Geest van God, de Heilige Geest.

Door de Geest, leren wij, door de Geest krijgen wij Kracht, door de Geest begrijpen wij, en zien wij wat er in het Woord staat, en wat er in de wereld gebeurd.

Hoe kunnen wij dan vasten, om dichter bij God te komen, als God al in ons is, met Zijn Heilige Geest? Dat zij verre!

Wij kunnen niet dichter bij God komen, daar wij dan IN ons zelf moeten gaan.

Waarom vasten de discipelen van Jezus dan wel toen Jezus was opgevaren naar de Hemel?

Omdat zij toen alleen waren! Jezus was weg, en de Heilige Geest, was toen nog niet uitgestort.

Wat betekend dit dan nu voor ons?

Als je niet vervuld bent met de Heilige Geest, maar wel God wil zoeken, dan kan je vasten, je bezinnen, Gods Aangezicht zoeken door te bidden, want je bent niet één met Hem. Het zou een goed moment kunnen zijn tussen je doop en de Vervulling van Gods Geest. 

Het is goed voor hen, die denken, geloven, het niet zeker weten, dat zij de Heilige Geest hebben. Want zij zijn niet één met Hem.

Maar voor hen, die zeker weten. En ik heb het al wel vaker gezegd, Gods Geest maakt Zich kenbaar in jou, door Zijn tekenen in jou, die zijn één met God, en hebben dat niet nodig. Dichter bij God, kunnen zij niet komen in dit aardse leven.

God weet, wat zij weten. Zij weten wat God hun laat weten. Zij hebben niet van node, om te vasten, want God kent hun, God weet in wie Hij Zijn Geest zend.

Kunnen zij die de Geest hebben dan maar doen en laten wat ze willen? Daar God ze al kent?

Nee!

De Geest zal hun aanzetten om dingen te doen, waar anderen met verwondering naar kijken.

De Geest zal hun sturen en leiden op hun wegen.

Daar zij iets eten of drinken, wat hun zal schade, het zal hun niets doen.

De Geest zal hun macht geven over de duivelen.

De Geest zal hun sterken in het geloof, door vele vreemde talen, die niemand verstaat, duivelen zullen sidderen, en alleen God verstaat hun, want Zijn eigen Geest spreek tot God.

De wonderen die Jezus deed op aarde, zullen zij ook kunnen doen, en Jezus zegt: en nog veel meer zult gij doen.

Daarom, zeg ik u, zij die niet één zijn met de Geest.

Verlaat dit verkeerd geslacht.

Keert u af, van uw zondig leven.

Beproef u zelf, op uw houding tegen God en de mens.

Lees de Bijbel, Gods Heilig Woord, eens met een Geest vervulde, en laat u leren, WAT er staat geschreven, want enkel de mens, die vervuld is met de Geest van God, kan u leren wat er geschreven staat, omdat de Geest door zijn ogen mee leest, door zijn mond zal spreken en u zal leren.

Ga in, in het bad der wedergeboorte, in de Naam van de Vader (God), de Zoon (Jezus), en de Heilige Geest (Gods Geest).

Daarna, bid je met de Geest vervulden, om ook de Geest van God te mogen ontvangen.

Vanaf dat moment, tot aan de vervulling, zou je kunnen vasten, zoals ook de discipelen het deden.

Ja maar ik ben al gedoopt, als kind.

Nee, nogmaals NEE!! En ik heb het al vaker gezegd: Dat is geen doop geweest, dat was een vraag aan de gemeente, om samen met jou ouders je op te voeden in hun leer.   

Doop zoals Jezus het bedoelt, is je laten onder dompelen in water, als volwassenen.

Samen met Jezus ten onder gaan. Samen met Jezus opstaan, Jezus uit de dood, jij staat op uit het water, als herboren mens, schoon, niet door water, maar door het bloed van Jezus.

Maar daarmee ben je er nog niet.

Je bent dan schoon, het hart is leeg, de duivel is weg. 

Doe je dan niets, omdat je zegt, ik ben toch gedoopt. Blijft je hart leeg, en de duivel zal terug komen, en neemt nog vele andere duivelen mee, die nog veel erger zijn dan hij zelf. En dit is precies wat er in heel veel kerken en gemeentes gebeuren, zij wassen, en laten leeg staan.

Daarom is die volgende stap, zo heel belangrijk.

Het samen bidden met de Geest vervulden, om de Heilige Geest!

Want als de Geest Zijn intrede doet in jou, is je hart vol van de Geest, dan kan er geen duivel meer in, en die heeft het nakijken en gaat beschaamt weg van jou, want je bent niet meer van hem, maar je bent één met God.

Hamba Tuhan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *