Ruzie in de gemeente.

Met verbazing en het schaamrood op mijn kaken, las ik het volgende bericht, waar de wereld weer van smullen zal.

Nederland: kemphanen krijgen aparte diensten

Het grootste kerkgebouw van ons land is ten prooi gevallen aan interne twisten. De Gereformeerde Gemeente in Nederland, die in Opheusden beschikt over een kerkgebouw met 2850 zitplaatsen, begint zondag aan een ultieme poging om de verloren zieltjes weer binnenboord te krijgen. ‘Mensen luisteren met Chiquita’s in hun oren.’

Leest u ook hierin de smaad, en de hoon en spot?

Er moet nog wel even bij gezet worden: de grootste kerk van Nederland met 2850 zitplaatsen!! En verloren zieltjes die gered moeten worden.

De duivel lacht, maakt een vreugde dansje.

En weer valt een kerk, weer blijkt het WOORD VAN GOD NIET ZUIVER EN GETROUW GEPREDIKT TE ZIJN!!!!

Hoe kom ik daar op?

In Handelingen staat hoe een gemeente moet  functioneren. Het is aan regels gebonden, niet door elkaar spreken, naar elkaar luisteren, in alle liefde die wij van God krijgen. Ook moet de voorganger ( dominee ) zich houden aan het Woord en er geen eigen draai aan geven. De oudsten ( ouderlingen ) moeten daar op toe zien. Alles moet ordelijk en met respect voor elkaar geschiede. Vrouwen zullen zwijgen in de gemeente, daar zij willen spreken, zal dat door haar man zijn, en als zij geen man heeft, zal zij spreken via een oudste der gemeente.

Als dit alles alleen al gedaan was, had er geen kop in de krant gestaan over deze gemeente.

Maar wat nog veel erger is, dat is dat men de Heilige Geest in deze gemeente verloochend heeft! Niet erkend heeft dat de Heilige Geest, ook vandaag aan de dag, nog steeds wordt uitgestort over de mensen. Niet erkenen dat je moet bidden om die Heilige Geest, na de volwassen doop. Ze gaan volledig voorbij aan wat Jezus zegt:

 ‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’

Johannes 3:5 

Ze gaan volledig voorbij aan het bad der wedergeboorte:

‘Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;’

TITUS 3:5 

Ja ze hebben kerkje gespeeld, kijk ons eens hoe goed en groot we zijn.

Het was niet God die daar de boventoon speelde, maar grootheidswaanzin die de boven toon speelde. Kijk ons hoe goed en groot wij zijn, we hebben zelfs in de krant er mee gestaan. Niet God, nee wij! Wij doen het, wij kunnen het, wij weten het wel, mij schoenen? Die lopen een paar meter naast mij mee.

En God?

God gaf ze een leer der dwaling.

‘En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,’

2 Tessalonicenzen 2:11 

Mensen, het is weer een teken aan de wand.

Het is weer een heel duidelijk teken, dat daar waar de Heilige Geest niet is in hun midden, is God er ook NIET!

Hoe goed je het DENKT TE DOEN, HOE GROOT JE OOK BENT, vroeg of laat, komen je werken en vruchten aan het licht, en zal het openbaar gemaakt worden, door God.

Laat dit een waarschuwing zijn, voor ons allen.

Dat als de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, Gods Heilige Geest, niet erkent wordt, het Heilig Woord Gods niet zuiver gepredikt wordt, God de kandelaar uit hun midden weg neemt, en hun werken openbaar gemaakt zullen worden voor alle volkeren.

Ze zijn dan ziende blind, en horende doof, en God geeft hun volharding in hun eigen leugen.

Beproef:

Uw zelf.

Uw kerk of gemeente.

De Leer. 

De voorganger.

De oudsten.

Op de zuiverheid van de Leer die zij en u prediken.

Of de Geest Gods, de Heilige Geest, spreekt, door u en in de gemeente.

Kijk naar de werken en vruchten van u en de gemeente.

Doe dat, met Gods Heilig Woord in de hand en aan de hand van Zijn Heilig Woord.

De ware gemeente Gods, hanteren de dingen die in de bijbel staan 1 op 1!

Niet één regel er af, niet één regel er zelf bij maken.

Niet naar eigen uitleg, maar door de uitleg door de Heilige Geest gegeven.

Niet de Dominee spreekt, maar de Heilige Geest Gods spreekt door zijn mond.

Niet kijk ons, maar dank aan God.

Niet dopen met een paar druppels als baby, maar als volwassene met het bad der wedergeboorte.

Niet door water alleen maar ook met de Geest Gods dopen.

‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.’

JOHANNES 3:5 

Beproef dit!

En als er maar één ding niet klopt, met wat er in de Bijbel, Gods Heilig Woord, staat, vermaan zoals het beschreven staat in dat zelfde Heilig Woord Gods.

Keren zij zich niet af, van hun valse leer, ga weg uit hun midden, stamp zelfs het stof van uw voeten, en zoek een gemeente, die wel de Leer van God handhaven.

Niet ik wil dat, maar God wil dat van u.

Hij wil gediend worden, zoals HIJ het wil.

Als u kunt lezen, kunt u ook Zij Heilig Woord lezen. Dat betekend dat u de verantwoording heb, tegenover God, over uw daden. God zal dan u ook ter verantwoording roepen, als u niet doet wat Hij in Zijn Heilig Woord tot u zegt. Dan is het niet, dat zei de voorganger, of dat weet ik niet, God is een jaloers God, Hij duld geen andere goden, Hij duld geen eigen inbreng, en wordt al helemaal boos bij eigen-wijsheid.

God zegt: 

Ik ben wie Ik ben.

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Eind.

Ik ben uw Vader, jij mijn kind.

Ik spreek, jij luistert.

Ik geef, jij dankt.

Ik beslist, jij aanvaard.

Ik ben heilig, jij een zondig mens.

Ik leef eeuwig, jij na jou dood.

Ik geef mij Zoon, voor jou zondig leven.

Jezus zegt:

Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

Ik ben het lam, voor jou, dat geslacht wordt voor jou Heerlijkheid.

Ik laat u niet als wezen achter, want Ik kom terug.

Ik zal de Vader vragen u een Geest te zenden, namelijk de Geest der waarheid, die in u blijft voor eeuwig.

Ik lijd, maar gij kan overwinnen.

Vader, Uw wil geschiede, niet het mijne.

Het is volbracht, en onze schuld was voldaan.

En de Geest zegt:

‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.’

JOHANNES 16:13 

Dit is een waar Woord, niet van mij zelf, maar van God.

Hamba Tuhan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *