GEESTELIJK/vleselijk.

Handelingen 19:1-6

 • En terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond.
 • En Hij zeide tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwam? Doch zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is.
 • En Hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt?
 • En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, Die na hem kwam, dat is in Jezus.
 • En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Heere Jezus Christus.
 • En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.

De geestelijke christen beredeneren in de Geest van God. Het bewijs dat een geestelijk persoon in de vreemde taal/tongetaal spreekt, bewijst dat hij/zij de Heilige Geest bezit. – 1Kor.14:2. Profeteren komt voort uit wat de Geest van God, via Jezus Christus, Die in de hemelen is, zegt. – Joh. 16:13-15

De natuurlijke christen, die niet de Geest van God hebben, omdat zij dat niet kunnen bewijzen, wandelen in het vlees. Zij zeggen zelfs, dat de vreemde taal opgehouden is, en dat degenen die beweren deze vreemde taal bezitten, de duivel hebben. Het profeteren erkennen zij niet, omdat hun voorganger, de wolf in schaapskleren hun dat laat geloven.

Wat zegt het Woord van God?

Johannes 3:3, 5/Mattheüs 13:13-15

 • Jezus antwoordde en zeide: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, indien gij niet opnieuw geboren wordt, kan gij het Koninkrijk Gods niet zien. –
 • Jezus antwoordde : voorwaar, voorwaar Ik zeg u, indien iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. /
 • Daarom spreek Ik tot hen (tot natuurlijke gelovigen) in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.
 • En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

De oprechte christen, die niet op eigenzinnige wijze het Woord van God willen verklaren, zullen het zien/begrijpen.

De on-oprechte christen, die op hun eigenzinnige wijze het Woord van God, in hun vleselijke natuur, uiteenleggen, zijn ziende blind, en horende doof.

1 Korinthe 2:12-14

 • Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
 • Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
 • Doch de ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Wanneer zij die zeggen, dat het ontvangen van de Heilige Geest niet meer van deze tijd is, hoe kunnen zij dat weten dat zij de Heilige Geest hebben? Door een vrolijk gevoel?

Zij die beweren dat de gave van de Heilige Geest niet meer van deze tijd is, maar voor de eerste Gemeente diende, moeten maar stoppen met geloven.

Want wanneer zij mensen laten geloven dat de gave niet van God meer is, zijn zij en degenen die deze nonsens navolgen, de grootste lasteraars van het Woord. Waarom blijven zij dan het Woord spreken?

Degenen die de Geest van God niet hebben, zijn gelijk de Goddelozen.

Het oordeel:

We gaan eens een toneel maken van de tijd die afspeelt voor de oordeelsdag en erna. Persoon die het Evangelie verkondigt is persoon A, persoon B is tegen wie gesproken wordt door persoon A.

B: Mmmm, ehh, zo lekker geslapen. Ehm, wat zal ik vandaag eens doen? Eerst maar even bidden naar God. ….. o, God, ik vraag aan U om mijn zere teen te genezen want ik heb er zo last van. Ik dank U in Jezus Naam, amen. Zo, laat ik mijn boodschappen maar eens gaan halen. En dan maak ik wel een afspraak met de dokter voor mijn zere teen.

Onderweg naar de supermarkt, komt persoon B, persoon A tegen.

A: goedendag meneer, mag ik u misschien wat vragen?

B: natuurlijk!

A: geloof u in Jezus Christus de Zoon van God?

B: natuurlijk geloof ik dat!

A: dat is mooi. Wist u dat, aangezien de tekenen die nu om ons heen gebeuren, Zijn wederkomst aanstaande is?

B: nou nee hoor, dat kan nog wel zeker 100 jaar duren.

A: dan kan u het best mis hebben. Bent u wel gereed om gekend te worden door Jezus Christus?

B: u bent toch geen Jehovah’s getuigen he?

A: Nee hoor, maakt u zich maar geen zorgen! Ik verkondig het ware Evangelie, het Evangelie van het ontvangen van de Heilige Geest. Want zonder Deze Geest kan niemand in het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Ik wil u er alleen op wijzen dat ik door Gods liefde mensen wil wakker schudden hoe hun wandel behoort te zijn.

B: Maakt u maar geen zorgen hoor, ik heb Gods genade, en zal de hemel wel ingaan?

A: ik hoop het voor u. Ik heb het u gevraagd, dus u weet het zeker dat u goed wandelt met Jezus Christus? En dat Jezus u zal herkennen op Zijn wederkomst?

B: ja hoor. Goedendag! ( in zichzelf: wat denkt hij wel, mij de les te leren, God houdt van mij, en ik van Hem)

Nou, in ieder geval heeft satan zijn best gedaan om die evangelie-prediker de mond te snoeren. En kan hij zijn onderdaan, die denkt de hemel in te gaan , verder de vernieling in te brengen.

Maar dan, opeens is het zover! Degenen die Hem verwachten springen op van blijdschap, anderen verbazen zich, en weten niet hoe ze moeten reageren.

B: o jee, wat is dit nu weer. Is dat Jezus? Nou al? Ik heb nog zoveel dingen te doen. Kan ie niet effe wegblijven, ik ben nog niet gereed?

En dan zal het teken van de Zoon Gods verschijnen aan de hemel, dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen Hem zien komen met de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen. (Matt.24:30,31)

B: ik ben helemaal niet gereed. Het is nu echt zover, en wat heb ik al die tijd gedaan? Niets! Ik dacht, volgens mijn voorganger, dat het nog wel even kon duren. Maar, neen! In ieder geval val ik onder de genade van God, Hij zal mij wel ontzien van mijn luiheid. Hij is immers rechtvaardig. Dus waar maak ik mij druk om?

Het oordeel:

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet, de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam vele krachten gedaan?- Matt.7:21,22

B: ik heb niets van deze gedaan? ik heb geen duivels uitgeworpen, want daar heb je toch psychiaters voor? heb geen woord geprofeteerd, want daar heb je de voorgangers toch voor? heb geen krachten uit Zijn Naam gedaan, daar heb ik mijn dokter toch voor?

En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nog nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers van ongerechtigheid.- vers 23

B: kijk, dat krijg je er nou van, even jezelf aanzeggen hoe goed je bent. Nou, ik heb mijn best gedaan, dus het komt wel goed.

Ik zeg u: dat er velen (in de loop van 2000 jaar) zullen aanliggen met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het Koninkrijk (die het fout deden) zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, daar zal zijn geween en tandengeknars.- Matt.7:11,12

B: afgewezen, ik? hoe kan dat nou? Jezus ken me nog geeneens? Alle moeite voor niets geweest, nou ja, eigenlijk heb ik niet erg mijn best gedaan. Nu ben ik buiten de heerlijkheid van God geworpen. Het was wel een zalige verrukking die heerlijkheid, maar nu zit ik hier in de duisternis, op weg naar de eeuwige dood. Wat ben ik stom geweest, en er klakkeloos met het geloof om ben gegaan. Whhaam, oooo, wat erg!

Dan zal Hij zeggen, tegen degenen die aan Zijn linkerhand staan (de bokkerige christen) zeggen: gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.- Matt.25:41

Raad van God:

Zorg dat uw wandel recht gaat met God, geloof niet een ieder die zegt: God is genadig. Dat kan wel zo zijn, maar dan alleen voor de ZIJNE. Niet voor degenen die met de wereldse werken blijven wandelen, en ook niet die alleen het geloof hebben, maar niet de werken van het geloof.

De tempel Gods.

Vele christenen volgen dit gedrag, dat de tempel van God het vleselijk lichaam is.

Is dat zo?

Wie in Jezus Christus zijn, is één geest met Hem.

Er staat niet:” maar die den Heere aanhangt, is één vlees met Hem.

Paulus heeft in zijn zendbrief aan de Romeinse Gemeente geschreven, dat hij een ellendig mens is. Waarom?

Als hij, een geestvervuld persoon, nu zegt dat hij een ellendig mens is, kan hij nooit bedoelen de tempel van God?


Het vlees doet altijd maar zonde, omdat het vlees in zonde geboren is. Daarom is de Geest ontvangen zo belangrijk, om alzo in de Geest te wandelen!

Want zonder Deze Geest is het onmogelijk om een geestelijke wandel te wandelen.

De wet is geestelijk, dus moet het in geestelijke zin benaderd en nagevolgd worden. Doet men het toch vleselijk, dan wordt men als vijand van God beschouwd.

Romeinen 8:5-8

Want zij, die in het vlees wandelen, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die in de geest wandelen, hebben de gezindheid van de Geest.

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trouwens, het kan ook niet!

Zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Dus de tempel van God is de geestelijke wandel door Gods Heilige Geest.

[ Wanneer mensen die zeggen, dat je je lichaam rein moet houden, is dat niet het vleselijk lichaam die vergaat, maar het geestelijk lichaam. Hoe kan dus een vleselijk lichaam in de hemelen komen, als Gods Woord zegt: vlees en bloed, kan het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan.]

Helaas en jammer eigenlijk, zeggen de vleselijke christenen, dat de geestelijke christenen als dwazen zijn.

Eigenlijk is dat het tegenovergestelde, het zijn de vleselijke christenen die dwaas zijn, zoals de vijf dwaze maagden.

1 Korinthe 2:14

 • Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Daarom zijn de vleselijke christenen gelijk als de Israëlieten die een voorhoofd hadden van koper, en een ijzeren nek van bokkerigheid.

Jesaja 48:4

Omdat IK wist, dat gij hard zijt en een nek een ijzeren stang is en uw voorhoofd van koper,….

Wat God zegt, Gebeurt!

Jesaja 45:21-23

 • Verkondigt en voert gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben IK het niet, de HEERE? En er is geen God behalve IK, een Rechtvaardige, verlossende God is er buiten MIJ niet.
 • Wendt u tot MIJ en laat u verlossen, alle einden der aarde, want IK ben God en niemand meer.
 • Want IK heb gezworen bij MIJZELF, Waarheid is uit MIJN mond uitgegaan, een Woord dat niet zal worden herroepen : dat voor MIJ elke knie zich zal buigen, dat bij MIJ elke tong zal zweren.

Jesaja 55:11,12

 • Alzo zal MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot MIJ terugkeren, maar het zal doen wat MIJ behaagt en dat volbrengen, waartoe IK het zend.
 • Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvels zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.

Johannes 1:1-3

 • In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
 • Dit was in het begin bij God.
 • Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Johannes 3:33-36

 • Wie het getuigenis van Christus aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
 • Want Degene, Die God gezonden heeft, Die spreekt de Woorden God’s, want Hij geeft de Geest niet met mate.
 • De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.
 • Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon niet gehoorzaam is, zal het leven niet zien, doch de toorn van God blijft op hem.

Profetie over Jezus Christus :

Spreuken 8:35,36

 • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HEERE welgevallen verkregen.
 • Maar, wie Mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die Mij niet liefheeft, hebben de dood lief.

Volheid God’s in ons.

Efeze 3:16-21

Efeze 4:10-16

 • Hij, Die neergedaald is, HIJ is het ook, Die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
 • En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbaarheid, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en de volledige kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van het wasdom der volheid van Christus.

[ Door Heilige Geest leren wij de wil van God. We beginnen als baby’s, die de melk nodig hebben, en daarna als wij geleerd zijn in het Woord, en de Heilige Geest ontvangen hebben , dat wij de vaste spijs nemen. Vanaf het moment dat wij de vaste spijs nemen, behoeven wij niet meer te leren, maar leren wij aan de nieuwe baby’s hun de onvervalste melk te drinken]

Wie kerkje blijven spelen, blijven maar leren. Zij zijn volwassen baby’s, die het lekker vinden altijd aan de melk te drinken. Zij zijn het, die op de startlijn staan met hun lamp, maar niet naar de finish lopen.

Kolossenzen 2:6-15

daar gij met Hem begraven zijt in de doop, in Hem zijt gij ook mede opgewekt uit de dood door het geloof aan de werking Gods, DIE Hem uit de doden heeft opgewekt.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Een volgeling van Christus.

Wie de bijbel onderzoekt, weten dat de duivel slechts een korte tijdsperiode heeft, totdat hij in de afgrond gesodemieterd wordt voor duizend jaar.
Daarom zijn er in deze laatste dagen zoveel wetteloze gebeurtenissen op aarde. Degenen die zich hebben laten vangen door de duivel, doen de werken van de duivel, dat zijn: dood en verderf stichten.

Ook is deze slechte engel bezig om goede mensen van hun pad af te brengen, door verschillende manieren, zoals:
reclame, tv programma’s, films, concerten, uitgaan, brasserijen, enz.

Een goede volgeling van Jezus Christus, moeten zich niet samen met de wereld op een weg wandelen. Zij moeten het verschil uitmaken, zodat de wereld kan zien, dat een volgeling van Christus anders zijn.

De tekenen der tijden kondigen zich al geruime tijd zich aan, dat Christus wederkomst aanstaande is. We zien steeds meer: natuurrampen, verhoogde warme dagen, enz.
De wereld ziet dit als de opwarming van de aarde, wat klopt!
Het Woord van God heeft het over de Engelen die hun fiolen uitgieten.

Kijk naar de vierde Engel, die zijn fiool op de zon uitgiet.
Het gaat niet op de manier hoe een mens iets uitgiet, neen, het gaat op het hemelse tijdslimiet. U weet, dat voor God een dag is als duizend jaar. Dus het uitgieten gaat geleidelijk. En dat merken wij, allemaal over de gehele aard.

Nu rest er alleen maar te zeggen:
Hoe staat u in de wil van God?
Bent u als Christus aan het wandelen?
Bent u werkelijk bekeert?
Of laat u zich meeslepen door uw mede mens dat het wel goed zit, God is genadig!

Zefanja 2:3
Zoekt de HEERE, alle gij vrijmoedigen des lands, die ZIJN recht werken!
Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, MISSCHIEN zult gij verborgen worden in de Dag van den toorn des HEEREN.

Dus wie denkt al naar de hemel te gaan, omdat men dat zegt, moeten eerst de overwinning halen op het vlees. Dat wil zeggen: uw wandel in de Geest van God volbrengen, om een hemelse burger te worden.

1 Korinthe 15:50
Doch dit zeg ik. broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet.

De ANTI-christ.

We zitten sinds Jezus Christus Hemelvaart, in de laatste dagen, voor God altans! Want voor God is een dag als 1000 jaar.

Mattheüs 24:11,12

Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

1 Johannes 2:19,20

 • Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn, maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.
 • Gij echter hebt de zalving van de Heilige Geest en gij weet dat allen.

Wie zijn deze anti-christenen? Wie zijn dan die “ons”? En waarom weten degenen die de zalving hebben dat zij deze zalving van de Heilige Geest hebben?

 • De anti-christenen zijn degenen die een andere evangelie zijn gaan navolgen.
 • Die “ons”, zijn degenen die de Heilige Geest daadwerkelijk hebben, die bouwen zich op in het geloof in de Heilige Geest door in tongen te bidden. – Judas 1:20.
 • Het bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest is de tongetaal.

Degenen die Deze Heilige Geest hebben, worden niet geleerd door mensen, maar door Die Geest, Die in hen woont.

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Autoriteit, Die zal u alles leren en u indachtig maken alles wat Ik u geboden heb.

1 Petrus 2:15,16

 • Want zo is het de wil van God, dat gij door het goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als degenen, die de vrijheid misbruiken als dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.
Zij kunnen niet verdragen wat een heilig persoon hun aanzet, dat zij het niet op de juiste wijze het Evangelie navolgen. Zij zijn gelijk de Farizeeën die hun tanden knarsde tegen Jezus Christus, Die hen beschuldigde als witgekalkte graven: “van buiten schijnt gij wel rechtvaardig, maar van binnen bent u vol van ongerechtigheid en onreinigheid.”.

Een anti-christ is een persoon die zich voordoet als één aan de buitenkant laten ziende, als een vroom rechtschapen persoon, maar totaal niet de voetstappen van Jezus Christus navolgt. Zij doen de wil van God op hun eigen manier, en hebben het Evangelie verdraaid. – Gal. 1:8

1 Timotheüs 6:4,5

 • … dan is hij opgeblazen van trots, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der Waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevend beschouwen.

Deze namaak christenen, zijn een lastering van de Woorden van God:

Die de gezonde woorden van Jezus Christus negeren, en er een andere draai aan geven, die het Evangelie om winstbejag nastreven, die de tongetaal een plaats geven dat het van de duivel is, die de vrijheid in Christus gebruiken voor het vlees, die voor alle ongerechtigheid een excuus geven dat God genadig is, die naast de voetstappen van Jezus Christus wandelen, die zijn antichrist.

Want, het zou toch verschrikkelijk zijn, als u vol van vertrouwen denk de hemel in te gaan, en dan tot de conclusie komt, als Jezus Christus u niet kent? – Matt. 7:22,23

Dan zal u buiten de heerlijkheid geworpen worden, en zal u wenen met krokodillentranen of zelfs boos worden, en tanden knarsen teleurgesteld worden.

Weet dat dit in het Woord wat uit God komt, dit staat over christenen die antichrist zijn?

Mattheüs 8:12

Maar de kinderen des Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, alwaar zal zijn geween en knersing der tanden.

De afrekening.

Strijd de goede strijd.

Dit betekent niet dat u zich kan vermaken in de vrijheid van Jezus Christus? Zoals u zich vermaakt heeft in uw oude werelds leven.

Het is, om u in te spannen, om uw naaste in de HEERE in het oog te houden, en hem/haar te corrigeren als ie scheef gaat wandelen. Maar ook om, als hij/zij gebrek heeft, het nodige ervan te geven, zonder zelf er druk om te maken om te kort te komen. Dit is pas liefde! Dit zijn de werken van het geloof!

De afrekening komt eraan, en wie het volgens God goed doet, ontvangt goed loon.

Mattheüs 25:32-36,40

 • En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze scheiden zoals een herder de bokken van de schapen scheidt.
 • De schapen zal Hij tot Zijn rechterhand zetten, de bokken aan Zijn linkerhand.
 • Dan zal de Koning tot hen, die aan Zijn rechterhand zijn, zeggen: komt, gij gezegende van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat voor u bereid is van de grondlegging van de wereld af.
 • Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik was dorstig, en gij heb Mij te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd, Ik had geen kleding en gij heb Mij gekleed, Ik was ziek en gij heb Mij opgezocht, Ik was in de gevangenis en gij bent op bezoek geweest. –
 • En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze Mijne minste broeder hebt gedaan, zo hebt gij het Mij gedaan.

Dus het is niet voor niets, inspannen, om uw wandel als christen te volbrengen. Want als u het negeert, en u gelooft méér uw voorganger, dan wat er in Gods Woord staat, dan is uw loon niet goed maar het tegenovergesteld. Dan zal uw deel zijn, in de tweede dood, die voor Satan en zijn engelen bereid is. U bent dan hetzelfde als een duivel. – Matt. 25:41-45

Zorgt ervoor dat uw wandel niet als zodanig is, om door andere mensen gezien wordt. Het moet vanuit binnen komen.

Het is niet goed dat u voor de mensen uw goedheid laat zien, hoe goed u bent! Het is véél belangrijker dan God uw oprechtheid ziet.

Neem het voorbeeld van Jezus tegen de Farizeeën :

Wie ziet, dat een broeder of zuster, gebrek heeft aan wat dan ook, en uw hart sluit voor hem of haar, omdat u in u zegt: ik moet ook leven, anders kom ik tekort!

Is dit wat God bedoeld? Is het niet, toen de rijke jongeling aan Jezus vroeg om Hem te volgen, dat Jezus zei: verkoop alles wat u heeft en geeft het de armen, en volg Mij?

Noteer deze vers:

Mattheüs 18:10

Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

De oude goede weg Gods.

Wie volgt nu nog de juiste weg van God?

Wie is nog verstandig, dat hij recht loopt in de ogen van God?

Spreuken 2:6-9

 • De HEERE geeft wijsheid, uit ZIJN mond komen kennis en verstandigheid;
 • HIJ bewaart hulp voor de oprechten, HIJ is een Schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl HIJ waakt over de rechte paden en de weg ZIJNER gunstgenoten beschermt.
 • Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.

Moeten wij niet op God vertrouwen, in plaats van ons onvolmaakt denkvermogen?

Hebben wij God niet lief uit geheel ons hart, ons verstand, onze kracht, onze ziel? Daarom moeten wij ook op ZIJN Woord vertrouwen, want liefhebben is ook vertrouwen hebben in HEM!

Spreuken 17:22,23

 • Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
 • De goddelozen neemt een geschenk uit de buidel aan, om de rechte paden te buigen.

Wie luistert naar Gods Woorden, zullen vrolijk worden. Omdat God weet wat de mens nodig heeft, en hoe de mens moet wandelen overeenkomstig ZIJN voornemen.

Slaan wij ZIJN Raad in de wind, en doen het op onze eigen manier, dan wordt de geest verslagen. Men wordt dan depressief!

Wie naar de ongelovigen horen, en hun navolgen, buigen de rechte weg van God krom. Zij komen in een dwaalgeest, die hen naar de eeuwige dood leidt.

Zullen degenen die de weg van God op hun eigen visie wandelen behouden worden op ZIJN dag? Zij zeggen immers dat God genadig is.

2 Timotheus 4:3,4

 • Want er komt een tijd [heden], dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen [omdat het oude-wets is], maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, dat zij zich tal van andere leraars zullen bijeenvergaderen, dat zij hun gehoor van de Waarheid zullen afkeren en zich naar de fabels keren.

Hoeveel zien wij niet om ons heen dat er vele richtingen zijn van kerken die het op hun eigen visie doen?

Daarom komt dit vers zeer van toepassing om hun eigenwijsheid:

Cinta Tuhan.

Werken van het geloof!

Niemand kan zeggen: kijk hier! of, kijk daar! want het Koninkrijk Gods is binnen in u. Lukas 17:21

Het Koninkrijk Gods is niet met uiterlijk gelaat, het komt voort uit het binnenste van iemand, die de Heilige Geest ontvangen heeft.

Degenen die zeggen Deze Geest te hebben ontvangen, kunnen niet bewijzen dat zij Hem ontvangen hebben, en kunnen zij ook niet de vruchten van de Heilige Geest aankweken. Net als de eigenwijze Joden in de tijd van Jezus op aarde, doen ook in deze tijd vele zogenaamde christenen hetzelfde, zij zeggen zelfs dat het bewijs van de Heilige Geest, de tongentaal, van de duivel is.

Mattheus 21:43

 • Daarom zeg Ik u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en aan een volk gegeven worden, die vruchten voortbrengt.

Een gelijkenis die Jezus Christus onze Heere uiteengelegd heeft, is deze:

Mattheus 25:1-13

 • Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en eropuit trokken, de Bruidegom tegemoet.
 • En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.
 • De dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.
 • Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.
 • En midden in de nacht klonk een geroep: de Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet!
 • Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.
 • En de dwaze zeiden tot de wijze: geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
 • Maar de wijze antwoordde: neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.
 • Doch terwijl zij heengingen om te kopen, kwam de Bruidegom, en die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.
 • Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heere, Heere, doe ons open!
 • Maar Hij antwoordde: voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet. (Matt.7:21-23/ Luk.13:24-29)
 • Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Er zijn velen geroepen, en weinige uitverkoren.-Matt.22:14

Waarom zijn er weinige uitverkoren? Omdat degenen die geroepen zijn, niet allemaal aan het wandelen zijn in de Geest.

De meerderheid zijn gelijk een wedloper, die op de hindernisbaan van de startlijn staan met hun lamp, het geloof in Jezus Christus, nog niet aan het lopen zijn naar de finish.

De weinige uitverkoren zijn al begonnen met het lopen naar de finish, en moeten alle hindernissen trotseren.

Jezus Christus geeft ons nog een gelijkenis:

Mattheus 25:14-26

 • (14)Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienstknechten riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
 • (15)En de een gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde heen.
 • (16,17)[ de dienstknechten gingen heen handel drijven]………..
 • (18)Maar degene, die de 1 talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.
 • (19)En na lange tijd kwam de heer van de dienstknechten en hield afrekening met hen.
 • (20-23) [ de twee dienstknechten van de vijf en twee talenten, konden er meer bij verdienen. En kregen een grotere loon voor hetgeen zij verdiend hadden]
 • (24)Nu kwam ook hij, die de 1 talent had ontvangen, en zei: heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid.
 • (25)En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen; hier hebt gij het uwe.
 • (26)En zijn heer antwoordde tot hem: gij slechte en luie dienstknecht, …….

Wat leren wij hieruit? Dat God een genadige God is voor degenen voor wie ZIJN wil doen. Maar voor een slechte en luie christen, is er geen genade!

Laten we een voorbeeld nemen uit de Gemeente van Galaten:

Galaten 3:1-5

 • O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de Waarheid ongehoorzaam zoudt zijn; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?
 • Dit alleen wil ik van u vernemen: hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?
 • Bent u zo dwaas? dat u met de Geest begonnen zijt, nu voleindigd met het vlees?
 • Hebt u tevergeefs zoveel geleden voor het Woord? Als het toch eens tevergeefs was!
 • Hij dan, Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

Jakobus 2:14,26

Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij de werken niet heeft? Kan dat geloof hem behouden?-

Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

Het geloof moet dus geschieden met de werken van het geloof. Niet op een manier hoe de mens het invult, maar op de manier hoe God het invult. Want er is maar 1 Evangelie! Wie een ander heeft, het Evangelie op een andere manier uitlegt, niet volgens het Evangelie hoe het er staat, die zij vervloekt.-Galaten 1:8,9

Hebr.10:29

Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het Bloed van het Verbond, waardoor hij geheiligd was, als onrein geacht en de Geest van genade gesmaad heeft?

Daarom, om uw einde tot een goed begin te maken: BEKEERT u, tot de levende God, via Jezus Christus. ONTVANGT de Heilige Geest, opdat u een hemelburger moogt zijn. De Geest van de Waarheid, bouwt u op in de tongentaal.-Judas 1:20/Rom.8:26/1 Kor.14:2

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,…

En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het, door de Geest spreekt hij verborgenheden.

Ziet u wat er staat? Kijk ook bij het plaatje hier beneden.

Zalig en heilig. Geestvervuld door Heilige Geest, is een heilig persoon.