Geeft de duivel geen plaats.

God vraagt van ons om het gehele Evangelie na te volgen. Er is niets aan toegevoegd en ook niets ervan afgehaald. Het is nog steeds hetzelfde, en voor iedereen beschikbaar.

Helaas zijn er velen, die deze raad van God in de wind geslagen hebben. Zij zeggen dat de Heilige Geest nu niet meer van toepassing is, terwijl zij er wel voor bidden. Zij zeggen dat je het Evangelie niet zo zwart/wit moet zien, en dat het een andere tijd is, ze verklaren je zelfs voor gek?

Staat er niet in Hebreeën 13:8, dat Jezus gisteren, vandaag en in de toekomst Dezelfde is? Dus Zijn woorden zijn ook hetzelfde gebleven. Er staat niets in de Bijbel dat iets weggaat, behalve de goddelozen en de talen met de kennis (Maleachi 4:1/ 1 Kor.13:8; de talen die hier bedoeld wordt zijn de talen die vanaf de toren van Babel gekomen zijn.)

Degenen die Gods Raad negeren, hebben de duivel een plekje gegeven in hun hart. Zij zeggen dat Jezus in hun hart is, maar het is niet Jezus Christus, het is iemand die zich voordoet als Jezus Christus.- 2 Korinthe 11:12-15

1 Johannes 3:9-11

  • Een ieder, die uit God geboren is (Joh.3:5), doet de zonde niet, want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
  • Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen van de duivel kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.
  • Want dit is de verkondiging, die gij van het begin gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.

Wij moeten elkaar liefhebben, en dat is nou net niet wat de duivel wil. Deze engel zou het liefst willen dat er overal tweedracht is, en daar doet hij zijn uiterste best voor. Hoeveel verschillende kerken zijn er al niet?

De liefde dringt ons om te verkondigen, wat de échte waarheid is:

En hoe komt het dan dat sommigen, zoals wij, soms wel een hard door de bocht komen, met soms wat harde woorden? Terwijl wij het eigenlijk met zachtmoedige wijsheid behoren te doen?

Omdat de liefde van God ons dringt, en de Geest die lust heeft tot nijdigheid (Jak.4:5), om mensen wakker te schudden.

“Kom alstublieft tot God via Jezus Christus, want de toorn van God komt voor de goddelozen. Bekeert u dan, want als die dag komt, is er geen weg terug en is beslissing daar.”

Weet dat degenen die zich hebben ingelaten door de duivel, in de buitenste duisternis weggeworpen worden?

Matthéüs 8:12

  • En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal zijn wening, en knersing der tanden.

Broeders en zusters moeten niet de duivel een plaats geven, want dat is zo gebeurd! De duivel is er altijd, en loert als een wolf om op de juiste tijd het schaap aan te vallen.

Efeze 4:17-19

  • Dit zeg ik (Paulus) dan en betuig ik in de HEERE, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidense volken wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.
  • Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gulzig winst te slaan uit allerlei onreinheid.

Efeze 4: 22-24

  • dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Efeze 4:26,27

  • Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet; de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen plaats.

Weest daarom waakzaam hoe u uw wandel met God wandelt. Weest een smalle weg christen, geen brede weg christen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *