God is rechtvaardig!

God is rechtvaardig, en rechtvaardig is recht vooruit, zonder af te wijken, naar links of rechts.

Mensen die denken dat God weleens een uitzondering maakt, hebben het aan het verkeerde eind. God kijkt niet naar een persoon van:

Ach, omdat het u bent, maak IK een uitzondering!

Neen, er is geen ommekeer van schaduw, HIJ is rechtvaardig, dus blijft het kaarsrecht!

Wanneer God spreekt, zal het ook daadwerkelijk gebeuren.

God heeft geen plan, die op ten duur veranderen zal. Het Evangelie, die HIJ via Jezus Christus gegeven heeft, en Jezus Christus het aan Zijn discipelen gegeven heeft, en Zijn discipelen het opgeschreven hebben, en degenen de het overgenomen hebben, zijn rechtvaardig bezig.

Maar….als mensen het ene deel weglaten, en een ander zelf verzonnen deel erbij doen, dan komt dat niet van God!

Let goed op deze woorden uit Johannes 17:

Vers 18-20

  • Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik ook hen gezonden in de wereld; en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn,-

God heeft de rechtvaardige daden lief. Voor God is de rechtvaardige daden, dat men volkomen meegaat met de woorden van Jezus Christus.

Wanneer Jezus Christus ons een gebod gegeven heeft, moeten wij er niet een eigen interpretatie aan geven, want dat is niet rechtvaardig!

Markus 16:15

  • En Hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping.

Maar o wee?

Galaten 1:8

  • Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben,die zijn vervloekt!

Ja, voor God zijn degenen die een andere evangelie navolgen, evengelijk als een goddeloze. Waarom? Omdat zij niet rechtvaardig zijn, naar ZIJN wil!

Voor wie is God rechtvaardig? Dat zijn voor degenen, die ZIJN Heilige Geest ontvangen hebben. En ZIJN Woord nauwlettend in acht nemen.

Helaas zijn zij niet allemaal geestvervuld, en interpreteren het Woord van God in hun natuurlijke wijsheid. Zoals het verslag wat Jezus Christus uiteengezet heeft in Mattheüs 25:1-13, over de vijf wijze, en de vijf dwaze maagden.

De geestelijke mens, hebben de zin van Christus, en zijn één met Hem en God. En zij weten door de Heilige Geest, wat God bedoelt!

1 Korintiërs 2:14-16

Doch een natuurlijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

Want wie kent de zin van de HEEREN, dat hij HEM zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *