Werken van het geloof!

Niemand kan zeggen: kijk hier! of, kijk daar! want het Koninkrijk Gods is binnen in u. Lukas 17:21

Het Koninkrijk Gods is niet met uiterlijk gelaat, het komt voort uit het binnenste van iemand, die de Heilige Geest ontvangen heeft.

Degenen die zeggen Deze Geest te hebben ontvangen, kunnen niet bewijzen dat zij Hem ontvangen hebben, en kunnen zij ook niet de vruchten van de Heilige Geest aankweken. Net als de eigenwijze Joden in de tijd van Jezus op aarde, doen ook in deze tijd vele zogenaamde christenen hetzelfde, zij zeggen zelfs dat het bewijs van de Heilige Geest, de tongentaal, van de duivel is.

Mattheus 21:43

 • Daarom zeg Ik u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en aan een volk gegeven worden, die vruchten voortbrengt.

Een gelijkenis die Jezus Christus onze Heere uiteengelegd heeft, is deze:

Mattheus 25:1-13

 • Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en eropuit trokken, de Bruidegom tegemoet.
 • En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.
 • De dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.
 • Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in.
 • En midden in de nacht klonk een geroep: de Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet!
 • Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.
 • En de dwaze zeiden tot de wijze: geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.
 • Maar de wijze antwoordde: neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.
 • Doch terwijl zij heengingen om te kopen, kwam de Bruidegom, en die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.
 • Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heere, Heere, doe ons open!
 • Maar Hij antwoordde: voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet. (Matt.7:21-23/ Luk.13:24-29)
 • Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Er zijn velen geroepen, en weinige uitverkoren.-Matt.22:14

Waarom zijn er weinige uitverkoren? Omdat degenen die geroepen zijn, niet allemaal aan het wandelen zijn in de Geest.

De meerderheid zijn gelijk een wedloper, die op de hindernisbaan van de startlijn staan met hun lamp, het geloof in Jezus Christus, nog niet aan het lopen zijn naar de finish.

De weinige uitverkoren zijn al begonnen met het lopen naar de finish, en moeten alle hindernissen trotseren.

Jezus Christus geeft ons nog een gelijkenis:

Mattheus 25:14-26

 • (14)Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienstknechten riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
 • (15)En de een gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde heen.
 • (16,17)[ de dienstknechten gingen heen handel drijven]………..
 • (18)Maar degene, die de 1 talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.
 • (19)En na lange tijd kwam de heer van de dienstknechten en hield afrekening met hen.
 • (20-23) [ de twee dienstknechten van de vijf en twee talenten, konden er meer bij verdienen. En kregen een grotere loon voor hetgeen zij verdiend hadden]
 • (24)Nu kwam ook hij, die de 1 talent had ontvangen, en zei: heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid.
 • (25)En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen; hier hebt gij het uwe.
 • (26)En zijn heer antwoordde tot hem: gij slechte en luie dienstknecht, …….

Wat leren wij hieruit? Dat God een genadige God is voor degenen voor wie ZIJN wil doen. Maar voor een slechte en luie christen, is er geen genade!

Laten we een voorbeeld nemen uit de Gemeente van Galaten:

Galaten 3:1-5

 • O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de Waarheid ongehoorzaam zoudt zijn; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?
 • Dit alleen wil ik van u vernemen: hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?
 • Bent u zo dwaas? dat u met de Geest begonnen zijt, nu voleindigd met het vlees?
 • Hebt u tevergeefs zoveel geleden voor het Woord? Als het toch eens tevergeefs was!
 • Hij dan, Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

Jakobus 2:14,26

Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij de werken niet heeft? Kan dat geloof hem behouden?-

Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

Het geloof moet dus geschieden met de werken van het geloof. Niet op een manier hoe de mens het invult, maar op de manier hoe God het invult. Want er is maar 1 Evangelie! Wie een ander heeft, het Evangelie op een andere manier uitlegt, niet volgens het Evangelie hoe het er staat, die zij vervloekt.-Galaten 1:8,9

Hebr.10:29

Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het Bloed van het Verbond, waardoor hij geheiligd was, als onrein geacht en de Geest van genade gesmaad heeft?

Daarom, om uw einde tot een goed begin te maken: BEKEERT u, tot de levende God, via Jezus Christus. ONTVANGT de Heilige Geest, opdat u een hemelburger moogt zijn. De Geest van de Waarheid, bouwt u op in de tongentaal.-Judas 1:20/Rom.8:26/1 Kor.14:2

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,…

En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het, door de Geest spreekt hij verborgenheden.

Ziet u wat er staat? Kijk ook bij het plaatje hier beneden.

Zalig en heilig. Geestvervuld door Heilige Geest, is een heilig persoon.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *