GEESTELIJK/vleselijk.

Handelingen 19:1-6

 • En terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond.
 • En Hij zeide tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwam? Doch zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is.
 • En Hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt?
 • En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, Die na hem kwam, dat is in Jezus.
 • En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Heere Jezus Christus.
 • En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.

De geestelijke christen beredeneren in de Geest van God. Het bewijs dat een geestelijk persoon in de vreemde taal/tongetaal spreekt, bewijst dat hij/zij de Heilige Geest bezit. – 1Kor.14:2. Profeteren komt voort uit wat de Geest van God, via Jezus Christus, Die in de hemelen is, zegt. – Joh. 16:13-15

De natuurlijke christen, die niet de Geest van God hebben, omdat zij dat niet kunnen bewijzen, wandelen in het vlees. Zij zeggen zelfs, dat de vreemde taal opgehouden is, en dat degenen die beweren deze vreemde taal bezitten, de duivel hebben. Het profeteren erkennen zij niet, omdat hun voorganger, de wolf in schaapskleren hun dat laat geloven.

Wat zegt het Woord van God?

Johannes 3:3, 5/Mattheüs 13:13-15

 • Jezus antwoordde en zeide: voorwaar, voorwaar Ik zeg u, indien gij niet opnieuw geboren wordt, kan gij het Koninkrijk Gods niet zien. –
 • Jezus antwoordde : voorwaar, voorwaar Ik zeg u, indien iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. /
 • Daarom spreek Ik tot hen (tot natuurlijke gelovigen) in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.
 • En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

De oprechte christen, die niet op eigenzinnige wijze het Woord van God willen verklaren, zullen het zien/begrijpen.

De on-oprechte christen, die op hun eigenzinnige wijze het Woord van God, in hun vleselijke natuur, uiteenleggen, zijn ziende blind, en horende doof.

1 Korinthe 2:12-14

 • Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
 • Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
 • Doch de ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Wanneer zij die zeggen, dat het ontvangen van de Heilige Geest niet meer van deze tijd is, hoe kunnen zij dat weten dat zij de Heilige Geest hebben? Door een vrolijk gevoel?

Zij die beweren dat de gave van de Heilige Geest niet meer van deze tijd is, maar voor de eerste Gemeente diende, moeten maar stoppen met geloven.

Want wanneer zij mensen laten geloven dat de gave niet van God meer is, zijn zij en degenen die deze nonsens navolgen, de grootste lasteraars van het Woord. Waarom blijven zij dan het Woord spreken?

Degenen die de Geest van God niet hebben, zijn gelijk de Goddelozen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *