Schaam u niet, het Evangelie.

Schaam het Evangelie van God niet!

Wanneer wij tot bekering zijn gekomen in de Naam van Jezus Christus, door ons te hebben laten dopen door onderdompeling, en de Heilige Geest te hebben ontvangen, zijn wij bereid het Evangelie, – na het nauwkeurig te hebben geleerd-, te verkondigen, naar het gebod van Jezus Christus.

Psalm 119:46-48
Ook zal ik voor koningen over UW getuigenissen spreken zonder mij te schamen.
Ik verlustig mij in UW geboden, die ik lief heb, daarom hef ik mijn handen op naar UW geboden, die ik lief heb, en overdenk ik UW inzettingen.

Romeinen 1:16-18
Want ik schaam mij het Evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor iedereen die gelooft, eerst de Jood, maar ook voor de heiden.
Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Want de toorn van God openbaart zich vanuit de hemelen over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de Waarheid in ongerechtigheid onderhouden.

Wij behoren te doen wat Jezus ons geboden heeft, met de liefde van God, om zoveel mogelijk mensen tot bekering te brengen. Het is aan een iedere christen, om dit te doen.

Het Evangelie, is: Handelingen 2:38, Judas 20

Lukas 9:25,26
Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld voor zichzelf wint, omdat hij zichzelf verliest of schade lijdt?
Want een ieder, die zich voor Mij en voor Mijn woorden zich zal schamen, voor hem zal de Zoon van God Zich schamen, wanneer Hij komt in Zijn heerlijkheid en die van de Vader en de Heilige Engelen.

In Ezechiël 3 vers 18 tot 21 wordt gewaarschuwd, wanneer men Gods voornemen om mensen te waarschuwen voor ZIJN komende toorn, niet waarschuwt, God het bloed van die mens van jou terug eist, omdat je hem niet gewaarschuwd hebt, en u geschaamd hebt om het Evangelie te vertellen!

In Mattheüs 7 vers 21 tot 23 wordt ook gewaarschuwd, dat men moet zorgen om Gods wil te doen. Zorg ervoor dat Jezus Christus u gaan herkennen als Zijn volgeling.
In deze verzen wordt gezegd, om niet alleen te profeteren, of boze geesten uit te drijven, of vele krachten te doen?
Neen, maar men moet evangeliseren, want dit is de wil van God, om ZIJN Woord over heel de aarde te brengen., want:
Mattheüs 24:14
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren, en dan zal het einde gekomen zijn.

Hoe eerder het aan alle mensen gepredikt wordt, hoe eerder wij verlost zijn van deze wereld met haar boosheden. En wij voor eeuwig in de hemelen mogen leven!

Cinta Tuhan

Uit God geboren zijn.

Wie is uit God geboren, en wie niet?

Niet iedereen die zegt in Jezus Christus te geloven zijn uit God geboren. (A)

Mattheüs 7 :21

 • Niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Dan zullen degenen die de wil van God niet in acht nemen zeggen:

Vers 22,23

 • Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, in Uw Naam boze geesten uitgeworpen, in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Toch wordt dat in het algemeen gezegd.(A)


Wat zegt de Bijbel hierover?

1 Johannes 2: 20,21,27-29
– Gij echter hebt de zalving van de Heilige Geest en gij weet dat allen (een bewijs).
– Ik heb u niet geschreven, omdat gij de Waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen is uit de Waarheid. –
– De zalving, Die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere, maar, gelijk Zijn zalving (Joh.14:26) u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
– En nu, kinderen, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij Zijn komst (Openb.3:18).
– Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die ZIJN rechtvaardigheid doet, uit God geboren is.

1 Johannes 4:7, 8

 • Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
 • Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 5:3,4
– Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden bewaren.
– En Zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Johannes 1:12,13
– Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in Zijn Autoriteit geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil van de mens, doch uit God geboren zijn.
www.virdeligno.nl

Liefde, voor onze naaste.

Onze naaste liefhebben.

Hoe dan?

Zoals ook degenen, die uw naaste niet is:

Mattheüs 5 :39-44
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de goddelozen niet te weerstaan, doch wie u een klap op de wang geeft, keer hem ook de andere toe, en wil iemand met u rechten en uw jas nemen, geef hem ook uw shirt, en zal iemand u voor één mijl dwingen met hem te lopen, ga er dan met hem twee mijl.
Geef hem, die u vraagt, en wijs hem niet af, die van u wilt lenen.-Lukas 6:34
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is : gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor degenen die u verdrukken, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, DIE in de hemelen is ;…

Mattheüs 22:39
…gij zult uw naaste liefhebben gelijk als u zichzelf liefheeft.

Omdat wij die van Christus zijn, deze dingen onderhouden, zijn wij dan soms zachte eitjes? Zijn wij dan watjes?
Voor de wereld zijn wij dat, ja!
Kijk naar de toekomst, want God ziet alles, en zal uw werken van het geloof bovenmatig belonen.
Wij verduren verdrukking, hier op aarde, maar als wij gehoorzaam blijven aan Gods wil, dan vergeten we de tijd van benauwdheid, die we hadden op aarde.
Want we zijn hier op aarde maar tijdelijk, vergeleken bij de eeuwigheid bij God in ZIJN hemelen.

Het echte Geloof!

Wat is geloof?
Geloven wij in Jezus Christus, of geloven wij Jezus Christus?
Hoe geloven wij?
Laten we een voorbeeld bekijken wat geloven is:
Mattheüs 8:5-13
Toen Jezus nu Kapernaüm binnenkwam, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, en zeide: Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn.
Jezus zeide tot hem: Ik zal meekomen en hem genezen?
Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Heere, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen.
Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één : ga heen, en hij gaat heen, en tot de ander: kom, en hij komt, en tot mijn dienaar: doe dit, en hij doet het.
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot Zijn discipelen : voorwaar, Ik zeg u, in geheel Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden!….
En Jezus zeide tot hem: ga heen, u geschiedde naar uw geloof.
En de knecht werd genezen, juist in dat uur.

Dit is pas geloven, wat Jezus zegt, dat wij dat moeten geloven, in Zijn Naam/Autoriteit zal het geschieden naar ons eigen geloof.

Paulus had te maken met eigenwijze christenen, die in het begin ook geloofde, maar door hun vleselijke gedachten niet meer geloofde.
Galaten 3:3-5
Zijt gij zo uitzinnig?
Gij zijt begonnen met de Geest, nu eindigt gij met het vlees?
Hebt gij voor niets zoveel verdrukking ondergaan?
Indien het werkelijk voor niets is geweest.
DIE u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet HIJ dit ten gevolge van de werken van de wet, of van de prediking van het geloof?

Jakobus heeft ook geschreven wat betreft het geloven, dat men niet moet twijfelen in geloof:
Jakobus 1:5-8
Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dat hij dit bid aan God, DIE aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden.
Maar hij moet bidden in geloof, en geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, is gelijk een baar der zee, op en neer gedreven en opgejaagd.
Want zo’n mens moet niet menen, dat hij iets van de HEERE ontvangt, innerlijk verdeeld als hij is, dubbelhartig en ongestadig op al zijn wegen.

Men hoort vaak, dat men zegt, dat God artsen op de wereld gezonden heeft?
Is dat wel zo? Zijn zij soms op de brede weg God aan het dienen?
De enigste genezers die God gegeven heeft zijn degenen die de Heilige Geest ontvangen hebben, en door hun handoplegging zieken kunnen genezen. – Markus 16:16-20

Heilige Geest op alle vlees.

Joël 2:28

 • Het zal geschieden, dat Ik MIJN Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongeren zullen visioenen zien.

Op al wat leeft: dat is niet op alles waar God een levensadem in geblazen heeft, wat betreft dieren, neen, op alle soorten van mensen, vanaf toen tot heden.

Het begin van Gods Geest op ZIJN uitverkorenen., was op ZIJN Zoon.

Mattheüs 12:18

 • Zie, MIJN Knecht, Die IK uitverkoren heb, MIJN geliefde, in Wie MIJN ziel een welbehagen heeft; IK zal MIJN Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.

Op de eerste plaats voor Israël :

Jesaja 57: 19

 • IK schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de HEERE, en IK zal hem genezen.

In Gods Eigen wil:

Ezechiël 36: 26,27

 • Een nieuw hart zal IK u geven en een nieuwe Geest in uw binnenste, het verharde hart zal IK uit uw lichaam verwijderen en IK zal u een kneedbare hart geven.
 • MIJN Geest zal IK in uw binnenste geven en maken, dat gij naar MIJN inzettingen wandelt en naarstig MIJN verordeningen onderhoudt.

Door Gods Geest, zal God ZICH openbaren :

Toen Jezus Christus op aarde Gods voornemen predikte om Gods volk Israël te redden, keerden zij zich meer tegen God.

Niet alle Joden keerde tegen Hem, maar het was voldoende om ook de heidenen tot God te trekken, en hen in het Koninkrijk te verwelkomen.

Handelingen 10: 45,46

 • En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.

Handelingen 13: 48

 • Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het Woord van God, en allen, die bestemd waren voor het eeuwige leven, kwamen tot geloof.

( Markus 16 :15)

 • Jezus zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping.

Mattheüs 24: 29-31

 • Terstond na de verdrukking van de laatste dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
 • En dan zal het teken van de Zoon van God verschijnen aan de hemel en dan zullen alle natiën zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon van God zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
 • En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste tot het andere uiterste.

Voor altijd, God’s uitverkorenen!

Het begin van het einde.

Openbaring 6:1-17

 • En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom!

Dit is het begin van het einde.

De verzen van 3 tot 8 wordt verteld over de tweede tot het vierde zegel met de figuurlijke paarden, die de aarde rond gaan om dood en verderf te veroorzaken.

En wat zien wij om ons heen?

 • Toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik de zielen van hen, die geslacht waren om het Woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.
 • En zij riepen met luide stem en zeiden: tot hoelang, o Heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?
 • En aan elk van hen werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

In de Bijbel wordt vele malen gesproken dat er een zeer grote aardbeving zal plaatsvinden over de gehele aarde.

Jesaja 24 vers 18 tot 24 spreek hier ook over.

 • En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.
 • En de sterren van de hemel vielen op aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer het door een harde wind geschud wordt.

De aarde zal dreunen en schudden, op het effect van kernexplosies, de zon zal door die explosies verduisterd worden, dat de maan rood zal tinten. De sterren vallen uit de hemel, doelt op dat wanneer zo’n explosie gebeurt, de hemel boven bevriest, en er grote hagelstenen naar beneden zullen vallen, als sterren.

 • En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werden van hun plaats gerukt.

Het effect van zo’n explosie is dat door die kracht de hemel wijkt als een boekrol.

Degenen die goddeloos zijn, en niet erkennen dat er een levende God bestaat, staan perplex als God door Zijn Zoon zal openbaren.

 • En de koningen van de aarde en de grote machten en de overste over duizenden en de rijken en de slaven en vrije verborgen zich in de holen en tussen de rotsen van de bergen, en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van HEM, DIE zit op de troon, en voor de toorn van het Lam, want de grote dag van Hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

De koningen zijn ook regeringen, en de machten en oversten over duizenden zijn legermachten, zij zoeken ontkoming, want zij komen erachter dat hun macht niets voorstelt, wanneer zij deze grotere macht zien. Ook beseffen zij dat het allemaal waar blijkt te zijn, dat God en Zijn Zoon bestaat.

De herbergzaamheid.

Een zijn met de Heere Jezus Christus, is één zijn met God de Vader.

Mattheüs 22:37-40

 • Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel (levenskracht) en met geheel uw verstand.
 • Dit is het grote en eerste gebod.
 • Het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 • Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten.

Zijn wij op de goede weg bezig, als wij onze naaste in de HEERE helpen met hetgeen hij/zij nodig hebben?

Ja, dat zijn wij! Maar als er een situatie voordoet, wanneer een broeder of zuster plotseling geen woning meer heeft. Is het dan geoorloofd om hem of haar naar wereldse instanties te verwijzen? Is het dan niet veel beter om herbergzaam te zijn?

Wij moeten onderlinge liefde voor elkaar blijven najagen, en het niet afschuimen naar een wereldse instantie.

Mattheüs 25:40/Johannes 14:21

 • En de Koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit één van deze Mijn minste broeder hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. /
 • Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Hebreeën 13:1-3

 • Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
 • Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen zit; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.

Mattheüs 5:44,45

Maar Ik zeg u:hebt uw vijanden lief (houdt vrede met hen) en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, DIE in de hemelen is, want HIJ laat ZIJN zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Weest als Gods Zoon, Jezus Christus, laat u met God verzoenen.

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Gelooft u God? Vergeet dan ook niet de liefde onder elkaar!

The will of God.

John 3:5,6

 • Jesus answerd, I assure you, most solemnly I tell you, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the Kingdom of God.
 • What is born from the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.

Mark 3:33-35

 • And He replied, who are My mother and My brother?
 • And looking around on those who sat in a circle about Him, He said, see! here are My mother and brother, for whoever does the things Gods wills is My brother and sister and mother!

Matthew 7:21-23

 • Not everyone who says to Me, Lord, Lord, will enter the Kingdom of heaven, but he who does the will of My Father Who is in heaven.
 • Many (christians) will say to Me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in Your Name and driven out demons in Your Name and do many mighty works in Your Name?
 • And then I will say to them openly, I never knew you, depart from Me, you who act wickedly.

How must we get, that Jesus know us?

Act 2:38/Romans 6:4

 • And Peter answerd them, repent and be baptized, every one of you, in the Name of Jesus Christ for the forgiveness of all your sins, and you shall recieve the gift of the Holy Spirit./
 • We are buried therefore with Him by the baptism into death, so that Just as Christ was raised from the dead by the glorious of the Father, so we too might live and behave in newness of life.

Romans 12:2

 • Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you may prove what is the good will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect (in God’s sight for you).

Galatians 1 verse 3-8 give us a sign that we has only one Gospel. Who’s have another one, he’s dammed forever.

1 Thessalonians 4:3-5

 • For this is the will of God, that you should be consecrated: that you should abstain and shrink from all sexual vice,
 • That each one of you should know how to posses his own body in consecration, and honor,
 • Not in the passion of lust like the heathen, who are ignorant of the treu God and have no knowledge of His will.

1 Thessalonians 5:15-21

 • See that none of you repays another with evil for evil, but always aim to show kindness and seek to do good to one another and to everbody.
 • Be happy and rejoice and be glad-hearted continually.
 • Be unceasing in prayer.
 • Thank God in everything, for this is the will of God for you in Christ Jesus.
 • Do not spurn the gifts and utterances of the prophets.
 • But test and prove all things what is good, hold fast.

Jude 20,21

 • But you, beloved, build yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, guard and keep yourselves in the love of God, expect and patiently wait for the mercy of our Lord Jesus Christ unto life eternal.

( The Amplified Bible)

Weest nauw in ons.

Onderzoekt uzelf nauw(keurig), ga niet een eigen visie met Gods Woord aan.

Doe wat God van ons verlangt, zoals HIJ dat wilt.

Mattheüs 7:13, 14/2 Korinthe 6:12

 • Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan, want nauw is de poort, en smal is de weg, die naar het leven leidt, en weinigen zijn er, die het vinden./
 • (voor de ongehoorzame christenen, gelijk de Korintiërs)… ons hart staat wijd open.
 • In ons zijt gij niet nauw behuisd, maar gij zijt nauw behuisd in uw eigen tedere genegenheid.

Zoals God het wilt zo moet het! Niet een eigenwijze mentaliteit hebben, alsof wij het beter weten, om excuses te geven wat wij begraven hebben van ons oude leven, sinds wij opnieuw geboren zijn, het oude te blijven navolgen.

Handelingen 15:28,29

 • Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthoudt u van hetgeen de afgoden geofferd is (beelden die voor aanbidding gebruikt worden), van bloed (op elke wijze bloed in het lichaam brengen), van het verstikte (vlees door stroperij, dat het dier gestikt is), en van hoererij (elke vorm van immoraliteit met een ander); indien gij hiervoor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel!

Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. We kunnen de schuld niet in iemands schoen schuiven, zoals Adam de schuld gaf aan Eva, en Eva de schuld gaf aan de slang. We moeten beseffen dat God genadig is, tot een bepaalde punt. Zolang wij ZIJN wil doen zitten we goed.

Romeinen 14:11-13

 • Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE : voor MIJ zal alle knie zich buigen, en alle tong zal MIJ loven.
 • Zo zal dan een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
 • Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Ja? De broeder die uw naaste is in de Geest van God geen aanstoot of ergernis geven.

Als een broeder zich ergert aan (laten wij een voorbeeld stellen voor een Mariabeeld), dat degene van wie dit beeld is, het beeld zo spoedig mogelijk wegdoet, om zijn broeder geen ergernis te geven. Want indien iemand God geloofd, gaat gelijk mee met wat God zegt.

Psalm 135:14-18

 • De HEERE doet ZIJN volk recht, over ZIJN knechten ontfermt HIJ ZICH.
 • De afgoden van de heidenen zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden.
 • Zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet, ook is er geen adem in hun mond.
 • Wie hen maken, zullen worden als deze afgoden, evenals allen die op deze afgoden vertrouwen. (dood dus!)

Ook wanneer men het Evangelie verkondigd, zullen er mensen zijn, die graag horen, maar hetgeen niet in praktijk brengen, om nauw in de Geest van God te wandelen. Zij proberen met vleierijen hun zin door te drukken. Geef niet aan hen toe, dat zal God ook niet doen!

Wie niet nauw in ons willen zijn, zijn ook niet nauw in God.

Zij blijven volhouden dat God hen wel ontziet, omdat God genadig is. Is dat zo?

Zefanja 2:3

Zoekt de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, gij die ZIJN verordening volbrengt, zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed, misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn van God.

Bron van leven.

Psalm 36:6-10

 • HEERE, hemelhoog is UW goedertierenheid, UW trouw reikt tot de wolken, UW gerechtigheid is als de bergen Gods, UW gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost GIJ, HEERE.
 • Hoe kostelijk is UW goedertierenheid, o God, daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw UWER vleugelen, zij laven zich aan het vette van UW huis, GIJ drenkt hen met de stroom van UW liefelijkheden.
 • Want bij U is de Bron des Levens, in UW licht zien wij het licht.

Jeremiah 17:7,8

 • Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, en in wie het vertrouwen bij de HEERE is.
 • Hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar zijn loof blijft groen, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Openbaring 22:2, 17

Midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalf maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

En de Geest en de Bruid zeggen: kom! en wie het hoort, zegge: kom! en wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Mattheüs 5:6

Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.