Het geloof van Jezus.

Spreuken 8:22-31

 • De HEERE heeft mij voortgebracht als het begin van ZIJN weg, vóór ZIJN werken van lang geleden.
 • Van eeuwigheid aan ben Ik geformeerd, van het begin, eer de aarde bestond, was Ik daar.
 • Toen er nog geen oceaan was, ben Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
 • Eer de bergen omlaaggezonken waren, vóór de heuvelen ben Ik geboren, toen HIJ het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt, noch de eerste stofdeeltjes van de aarde.
 • Toen HIJ de hemelen bereidde, was Ik daar, toen HIJ een kring trok op de oppervlakte van de oceaan, toen HIJ de wolken daarboven bevestigde, en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelde, toen HIJ aan de zee haar perk stelde, opdat de wateren ZIJN gebod niet zouden overtreden, en HIJ de grondslagen van de aarde bepaalde, toen was Ik een Meesterwerker bij HEM, Ik was één en al verrukking dag aan dag, te allen tijde Mij verheugend voor ZIJN aangezicht, Mij verheugend in de wereld van ZIJN aardrijk, en Mijn vreugde was als de mensenkinderen.

Dit is een profetie van Jezus Christus, God’s Meesterwerker, voordat de hemelen vorm begon te nemen.

Als Jezus het geloof uiteenzet hoe men moet geloven, betekend dat, dat hoe men geloofd, niets onmogelijk meer is.

Mattheüs 17:14-20

 • Iemand kwam tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: Heere, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe, want dikwijls valt hij in het vuur en in het water.
 • En ik heb hem naar Uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen.
 • Jezus antwoordde en zeide : o, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen?
 • Breng hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte de ziekte, en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af.
 • Toen kwamen Zijn discipelen bij Hem en zeiden toen zij bij Jezus alleen waren: waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?
 • Jezus zeide tot hen: vanwege uw ongeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: verplaatst u van hier daarheen en de berg zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

Maar dit soort mensen, die geen geloof hebben, moeten het maar doen met bidden en vasten.

Daarom is het van essentieel belang hoe te geloven, op de manier hoe Jezus Christus het interpreteert. Het is niet zomaar iets, het is blindelings vertrouwen hebben dat het kan.

Jezus Christus weet hoe Hij moet geloven om zelfs over water te wandelen. Hij heeft immers de hele schepping meegemaakt en meegeholpen.

Mattheüs 14:24-32

 • Jezus dwong Zijn discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen weggezonden zou hebben.
 • En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij alleen daar.
 • Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was hun tegen.
 • In de vierde nachtwake kwam Jezus tot hen, wandelende over de zee.
 • Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden : het is een spook! En zij schreeuwden van vrees.
 • Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!
 • Petrus antwoordde Hem en zeide: Heere, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.
 • En Hij zeide: kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus.
 • Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Heere, red mij!
 • Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?
 • En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.

Het leek voor Petrus zo simpel als wat, maar door zijn wetenschap, dat wandelen over water waarin vissen zwemmen die hij met zijn beroep eruit viste, ging hij twijfelen aan het vertrouwen dat hij daadwerkelijk over water wandelde.

Voor Jezus was het een koud kunstje, maar voor mensen is het ogenschijnlijk onmogelijk. Toch is het geloven in Jezus Christus, op dezelfde manier. Wie geen vertrouwen heeft in Zijn geloof dat iets mogelijk is, wat wel mogelijk is, ook al is het onmogelijk, geen goede gelovige kan zijn.

Spreuken 8:32,33, 35

 • Nu dan kinderen, luistert naar Mij, want gezegend zijn zij die MIJN wegen bewaren.
 • Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind. –
 • Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HEERE een welgevallen verkregen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *