Het andere evangelie.

Wat is het andere evangelie?

Dat is een beetje of alles anders doen wat in Gods Woord beschreven staat om mensen tot bekering te brengen en houden.

Johannes 17:19

 • Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

Johannes 17:2

 • opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove, dat GIJ Mij gezonden hebt.

Het Evangelie waar het bij God om draait, is de eenheid in de Geest. In ZIJN Geest.

Het Evangelie:

Judas 20/Johannes 16:13, 14

 • Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde van God, door uzelf op te bouwen in uw Allerheiligste geloof en door te bidden in de Heilige Geest. (1Kor.14:2) /
 • Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
 • Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal de woorden uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Handelingen 1:8/2:38,39

 • Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. /
 • En Petrus zeide tot de omstanders: bekeert u, en een ieder van u laten zich dopen in de Autoriteit van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
 • Want u komt de belofte toe en voor uw kinderen, en hun kinderen, en voor allen die daar in de toekomst zijn, zovelen als de HEERE onze God roepen zal.

Wij moeten heilig zijn om met God te kunnen wandelen. En wie zegt dat de Heilige Geest niet meer ontvangen kan worden, wandelt niet met God.

Het andere evangelie, is niet van God, als mensen er iets anders van gemaakt hebben.

Judas 17-19

 • Gij echter, mijn geliefden, herinnert de woorden, die vóór deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij tot u gezegd hebben:
 • Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerte zullen wandelen.

1 Timotheüs 6:3-5

 • Leer en vermaan in deze zin: indien iemand een andere leer leert en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en naar de leer van godvruchtigheid, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen van het Woord, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid kwijt zijn geraakt, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.

2 Timotheüs 4:3,4

 • Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer van Christus achterwege laten, en zij zullen die niet meer kunnen verdragen, maar, omdat hun wandel gewend is aan ongerechtigheid, zullen zij voor zichzelf leraars vergaderen naar hun egoïsme, en zullen de weg der waarheid niet meer volgen.

In de tijd van Paulus was het al zo, dus zal het in de tijd van verkoelde liefde ook zeker zijn!

Handelingen 19:8,9/Galaten 1:8

 • En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.
 • Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de gezonde weg, maakte Paulus zich van hen los en zonderde zijn discipelen af,… /
 • Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemelen, u een evangelie verkondigen, afwijkend van het Evangelie die wij door zendbrieven verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Degenen die het andere evangelie blijven navolgen, geloven hun voorganger dat zij de hemel zullen ingaan. Zij geloven zelfs dat het paradijs in de hemel is? Zij zijn het, die door Jezus Christus Zelf, niet herkent worden! Er is niets verschrikkelijker dan dat iemand gelooft de hemelen in te gaan, en er geenszins binnengaat?

Daarom, is het strijden geblazen.

Lukas 13:24,25

 • Strijdt om in te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.
 • Van het ogenblik af, dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten (Matt. 25:1-13) heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, doe ons open, en Christus zal antwoorden en tot hen zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.

Daarom vermaan ik u om meer het Woord van God te geloven, dan hoe het anders wordt geïnterpreteerd. Daarom met recht kan het volgende gezegd worden:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *