Zoek de dingen die van Boven zijn.

Het leven raast, het leven vliegt voorbij.

Zo ben je jong, zo ben je oud.

We zijn druk, soms heb je het gevoel dat je geleefd wordt en alles aan je voorbij gaat. Je hebt bijna geen grip meer op je eigen leven.

Mogen wij, als kinderen van God daaraan mee doen?

Mogen wij, ons mee laten sleuren in die stroom van drukte, snel zijn, en je op laten jagen?

In Kolossenzen  hadden ze kennelijk daar ook last van. De druk van het leven, het gejaag.

Paulus zegt niet voor niets: Bedenk de dingen die van Boven zijn. En niet de dingen die van de aarde zijn.

Wij moeten ten aller tijd, voor ogen houden, dat wij vreemdelingen zijn op deze aarde. We zijn als het volk Israël in Egypte, ons is een nieuw land belooft, daarom hebben wij hier geen recht, geen recht op wereldse zaken als rijkdom en macht. We leven in deze wereld, maar we zijn niet VAN DEZE WERELD.

Daarom verschillen wij van deze aardbewoners, want zij zijn wereldburgers, en wij zijn Hemelburgers.

Hoe doe je dan dan? Te leven als Hemelburger in de wereld?

1) niet mee doen met de wereld.

2) geen deel hebben met wereldse zaken zoals feesten, zuiperijen, lust, zelf verrijking, macht, rijkdom, porno, hoogmoed, je eigen ‘recht’ halen, moord, egoïsme.

3) niet je laten mee sleuren met de jacht van de wereld.

4) niet vrienden zijn met wereldburgers. Het kan ook niet, want slechte omgang doet slechte gewoontes volgen.

Ja dan val je op, dan ben je een raar figuur.

(1 Korinthe 2:14)

Mensen begrijpen je niet, snappen niet wat je zegt, doet en hoe je leeft. Dan ontstaat er een wereld van verschil tussen jou en je buurman, ondanks dat er maar een muurtje tussen de huizen zit. 

Je buurman gaat lekker feesten, en jij? Jij leest wat God je te zeggen heeft in Zijn Woord de Bijbel.

Je buurman heeft een dure mercedes voor zijn huis staan, en jij een Dafje van 1970.

Loop je bij de buren naar binnen, zie je luxe, weelde en rijkdom, kijk je dan bij je zelf, zie je de kringloop staan en eenvoud, soberheid en geen weelde.

De buurman heeft wel tien vrouwen gehad en hij ligt alweer in scheiding, en jij heb nog steeds die ene vrouw, die je koestert en lief heeft.

De buurman heeft nooit tijd, is altijd maar druk, en jij heb tijd, geduld en je luistert naar mensen.

De buurman gaat elke zondag naar de voetbal, en jij gaat naar de samenkomst.

De buurman, heeft zijn gezicht kapot omdat hij toen hij dronken was, ruzie kreeg en van zich af sloeg, en jij laat je slaan en keer je andere wang ook toe.

Ja het gras bij de buurman is groener als bij jou. Hij leeft er op los en doet wat hij wil.

Maar is die buurman beter af?

Is die buurman echt rijk?

Heeft die buurman het echt goed?

Heeft die buurman echt rust en vrede?

Heeft die buurman het echt goed gedaan?

Nee! Hij jaagt de dingen na van de wereld, zijn lege geest, vult hij met wereldse zaken. Zaken die vergankelijk zijn, en dus niet blijvend zijn. Waardoor hij steeds weer opnieuw moet jagen om zijn geest te vullen met weer wat nieuws, en denkt hij dat hij het voor elkaar heeft, komt hij er achter dat hij nog steeds leeg is.

En gij geheel anders zegt Jezus!

Als je goed gegeten hebt, en je buik lekker vol is, ga je niet rennen of hard lopen. Je doet lekker rustig aan, gaat lekker op de bank zitten en even lekker uit buiken.

Zo is het ook als kind van God.

Je geest zit vol, vol van de Heilige Geest.

Jij hoeft niet te rennen om je geest te vullen.

Jij hoeft niet allerlei onzin te gaan doen om maar je geest te vullen. Je hoeft niet op jacht te gaan naar allerlei dingen en mooie spullen.

Jij heb genoeg aan die ene vrouw waar je van houd.

Jij hoeft geen dure auto voor de deur te hebben staan, met het Dafje kom je ook van a naar b.

Je hoeft geen luxe in huis, de stukken van de kringloop zijn toch goed en netjes en functioneel.

Jij hoeft niet dronken te worden om de avond van je leven te hebben. Want je hebt al de Heilige Geest, Die je in vervoering brengt.

Je hoeft niet te feesten om je zelf te vermaken. Want God vermaak jou met Zijn werk.

Jij zoekt geen ruzie, maar laat je slaan als het er op aan komt. Want Jezus zegt het.

Jij sleept niemand voor de rechter om je recht te behalen, we hebben elkaar. En God is de grote Rechter!

Je hebt die wereldse zaken ook allemaal niet nodig, want je weet, ik ben een vreemdeling in deze wereld, ik heb geen deel aan deze wereld, want zou ik een deel in deze wereld hebben, heb ik ook een deel aan de erfenis van deze wereld, de eeuwige dood.

Bedenk dan de dingen die van Boven zijn.

Bedenk dan de dingen die van God zijn!

‘Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.’

KOLOSSENZEN 3:12-15 

Ja dan ben je niet van deze wereld, maar een vreemdeling in deze wereld. De wereld begrijpt jou niet, ze snapt jou niet, vinden je maar raar.

Maar jij weet:

Ik leef nu in een wereld die niet van mij is.

Ik leef in eenvoud en sober.

Ik hoef niet te jagen naar rijkdom.

Want als ik dit leven verlaat, mijn taak op aarde is volbracht, dan krijg ik rijkdom, macht, dan heb ik leven, eeuwig leven.

Dan kan dit leven soms moeilijk zijn, eenzaam, vol van pijn en verdriet. Mensen om je heen lachen om jou, vinden je raar en een buiten beentje. Ze gaan je haten en vervolgen.

Maar jij weet:

Jezus heeft gezegd:

Dat ik zalig ben, want ik wordt verdrukt.

Dat ik zalig ben, want ik heb mijn naaste lief.

Dat ik zalig ben, want ik heb geen deel aan deze wereld.

Dat ik zalig ben, want ik ben met Hem gestorven, en als kind van één Vader opgestaan.

Je weet, mijn vlees kunnen ze doden, mij ziel is in de hand van God.

Je weet, de buurman rent zijn eigen dood tegemoet, met al zijn gejaag en rijkdom.

Je weet, dat jij het rustig aan kan en mag doen, want jij heb de rijkdom al, want jij bent één met Jezus, door Zijn en jou dood.

Je weet, dat door jou dood met Jezus, jij recht hebt op dezelfde erfenis als Jezus, en het met Hem deelt.

Je weet, dat je een Hemelburger bent, een vreemdeling op deze aarde, maar dat God, de Schepper van deze aarde, jou al kende voor de grondlegging van deze aarde.

Dat geeft rust.

Dat geeft macht.

Dat geeft troost.

Dat geeft rijkdom.

Rust

Omdat je vervuld bent, en de Heilige Geest in je hebt.

Macht

Omdat Jezus het zelf zegt: Ik heb vele wonderen gedaan, maar gij zult veel meer doen. Jij heb de macht over duivelen gekregen van God zelf door Zijn Geest. Je bent bij machte om duivelen uit te werpen, zieken te genezen, lammen te doen lopen, blinden te laten zien, doven te laten horen, op zieken zal je de handen opleggen en zij zullen genezen, doden zal je tot leven wekken. Ja DAT IS MACHT! Macht door God verkregen.

Troost.

Omdat je weet, dat Vader voor jou zorgt, en alle dingen zal leiden tot het goede voor jou.

Omdat je weet, bij het sterven, dat je naar Vader gaat. Duivelen hebben het nakijken, ze staan machteloos.

Omdat je weet, jou taak zit er op, jij gaat naar het beloofde land.

Omdat je weet, bij het uitblazen van jou laatste adem, er een einde is gekomen, aan die vreselijke zonden.

Omdat je weet, dat we niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven. Dat we elkaar in heerlijkheid weer zullen zien.

Rijkdom.

Omdat je weet, dat al het aardse vergaat.

Omdat je weet, dat jij in heerlijkheid eeuwig zal mogen leven, bij VADER!

Omdat je weet, dat na dit leven geen zonden is, geen pijn, geen verdriet, geen moeite, geen verdrukking, geen ruzie, geen egoïsme, geen dood, geen gevaar.

Omdat je weet, alle wereldse wat ik hier op aarde meemaakt, het zal vergaan.

Omdat je weet, alles wat de mens mij aandoet, ze doen het aan Christus , maar God bovenal.

Omdat je weet, dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde op jou staat te wachten, waar jij deel van mag zijn, overvloeiende van melk en honing, dat jij mag jubelen voor Gods troon, Hem mag aanschouwen, en met Hem mag spreken van aangezicht tot aangezicht.

Dan weet je, God is in mij, één met mij, door Zijn Heilige Geest.

Dan weet jij, dat God jou kent, Hij jou al kende voordat de aarde er was.

Dan weet je, dat als Gods Geest spreek door jou mond, de tongentaal, jij met Vader spreekt in een taal die niemand verstaat, zelfs de duivelen niet en zij sidderen, maar dat jou Vader, jou verlosser, jou Schepper, Jou God, het alleen verstaat!

Daar kan geen aardse rijkdom tegen op.

Dan hoef je ook geen aardse rijkdom te vergaren.

Dan BEN JE RIJK!! 

Want je bent één, met jou God, je Schepper, met Zijn Zoon, je Verlosser, de Heilige Geest, je Trooster. 

En de duivelen? Ze sidderen voor jou, zijn bang voor jou, proberen jou aan te vallen met verleidingen en verzoekingen, maar Gods Geest leid jou, en vermaant jou, en zo beschermt God de Zijne. Zo geeft God de Zijne een behouden vaart. Een vaart in Zijn Koninkrijk. God is dan jou stuurman van jou leven zodat jij behouden aankomt, ondanks de stormen en winden.

En jou buurman?

Hij is gelijk een stuurloos schip in de storm, en zal te pletter slaan op de rotsen, en hij zal verdrinken en in eeuwigheid dood zijn.

Wees dan niet jaloers, op die buurman, kijk niet met afgunst naar hem. Maar ga naar hem toe, waarschuw hem voor waar hij mee bezig is. Grijp hem bij de arm als hij haast heeft. Laat hem inzien wat hij doet. Laat hem zien, dat al wat hij doet, totaal geen zin en nut heeft omdat heel de aarde vergaat. Dat hij bij zijn dood niets van al wat hij heeft, mee kan nemen. Maar dat hij de dood in gaat voor eeuwig. Laat hem zien, dat jij ondanks dat jij geen rijkdom heeft, ondanks dat jij geen dure auto heeft en luxe, geen tien vrouwen gehad hebt, maar één vrouw, jij veel, veel rijker bent dan hij.

Laat hem zien, dat al wat hij nastreeft het hem niet tot heil kan zijn, maar dat jij die zich gegeven heeft aan God, verlost ben van jou zonden, door het lijden en sterven van jou Verlosser Jezus de Christus  wel rijker bent dan hij. Dat hij zijn eeuwige dood bewerkt, maar dat jij eeuwig zal leven door genade.

Het zijn de dingen van Boven.

Bedenk ze, en voer het uit.

Niet mijn wil geschiede, maar UW wil o Heer.

Niet ik, maar U o God.

Paulus zegt:

Nee!!!

God zegt:

 ‘En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.’

KOLOSSENZEN 3:14-17 

En ik zeg:

AMEN!!

Hamba Tuhan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *