Eenheid in de Geest.

100% Jezus Christus navolgen.
Johannes 15:1-10
Ik ben de Ware wijnstok en Mijn Vader is de landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt HIJ weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit HIJ, opdat zij meer vrucht draagt.
Gij zijt nu rein om het Woord, dat Ik tot u gesproken heb, blijft in Mij, gelijk Ik in u.
Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen wanneer de rank verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en het wordt verbrand.
Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt, en het zal u geschieden.
Hierin is de Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult Mijn discipelen zijn.
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad, blijft dan in Mijn liefde.
Indien gij Mijn geboden bewaart, zo blijft gij in Mijn liefde, gelijk Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en blijft in ZIJN liefde.
Johannes 17:17-21
Heilig hen in UW Waarheid, UW Woord is de Waarheid.
Gelijk GIJ Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik ook hen gezonden in de wereld, en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid.
EN IK BID NIET ALLEEN VOOR DEZE, MAAR OOK VOOR DEGENEN, DIE DOOR HUN WOORD IN MIJ GELOVEN, opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove, dat GIJ Mij gezonden hebt.

Eén zijn in God en Jezus Christus, is één zijn in de Heilige Geest. – Hand. 2:38
Dit is Teamgeest.

Markus 16:15, 16
En Hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan alle kreaturen.
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, is alreeds veroordeeld.

Wanneer u van de onvervalste melk af bent gegaan tot het vaste voedsel, dan behoort u ook de verkondigen. (vergelijk:Hebr. 5:12-14)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *