Geen aanstoot geven.

Vrede in God, kan alleen bewerkstelligd worden wanneer iemand Gods wil handhaaft, en zijn broeder geen aanstoot geeft.

1 Korinthe 10:29-33/11:1

 • Ik zeg u dit, niet om uw eigen geweten, maar die van een ander:
 • Want waartoe zou de vrijheid beoordeeld worden voor het geweten van een ander?
 • Indien de dankzegging van iets gebruik maakt, hoe kan men kwaad ervan spreken over iets, waarvoor gedankt wordt?
 • Of gij dus eet of drinkt, of wat dan ook, doet het alles ter ere Gods.
 • Geeft noch aan Joden, noch aan heidenen, noch aan de Gemeente Gods aanstoot, zoals ook ik in alles terwille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van de ander, opdat zij behouden worden. /
 • Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

Filippenzen 1:9-11

 • En dit vraag ik met klem, dat uw liefde nog steeds meer overvloedige moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.
 • Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, welke door Christus is, tot eer en prijs van God.

Wij moeten ervoor zorgen dat wij in geen enkel opzicht een ander tot aanstoot zijn. Wanneer iemand vegetarisch is, moeten we geen vlees in zijn bijzijn eten. Niet aan onszelf denken, maar meer aan de ander. We zijn niet van onszelf meer maar van God, gekocht door het bloed van Jezus Christus.

Bent u van uzelf, sinds u zich bekeert heeft tot de barmhartige God, via ZIJN Zoon Jezus Christus?

Zo doet dan aan, de barmhartigheid van God, en zorgt ervoor dat u uw broeder of zuster geen aanstoot geeft. Jezus gaf ook geen aanstoot!

Mattheüs 18:4-6

 • Wie zichzelf gering zal achten als een kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen.
 • En een ieder, die deze geringe ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij.
 • Maar een ieder, die één van deze geringe, die in Mij geloofd, tot ergernis leidt, het zou beter zijn voor hem, dat een molensteen om zijn hals gebonden werd en in de diepte van de zee verzwolgen wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *