De herbergzaamheid.

Een zijn met de Heere Jezus Christus, is één zijn met God de Vader.

Mattheüs 22:37-40

  • Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel (levenskracht) en met geheel uw verstand.
  • Dit is het grote en eerste gebod.
  • Het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
  • Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten.

Zijn wij op de goede weg bezig, als wij onze naaste in de HEERE helpen met hetgeen hij/zij nodig hebben?

Ja, dat zijn wij! Maar als er een situatie voordoet, wanneer een broeder of zuster plotseling geen woning meer heeft. Is het dan geoorloofd om hem of haar naar wereldse instanties te verwijzen? Is het dan niet veel beter om herbergzaam te zijn?

Wij moeten onderlinge liefde voor elkaar blijven najagen, en het niet afschuimen naar een wereldse instantie.

Mattheüs 25:40/Johannes 14:21

  • En de Koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit één van deze Mijn minste broeder hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. /
  • Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Hebreeën 13:1-3

  • Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
  • Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen zit; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.

Mattheüs 5:44,45

Maar Ik zeg u:hebt uw vijanden lief (houdt vrede met hen) en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, DIE in de hemelen is, want HIJ laat ZIJN zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Weest als Gods Zoon, Jezus Christus, laat u met God verzoenen.

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Gelooft u God? Vergeet dan ook niet de liefde onder elkaar!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *