Heilige Geest op alle vlees.

Joël 2:28

 • Het zal geschieden, dat Ik MIJN Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongeren zullen visioenen zien.

Op al wat leeft: dat is niet op alles waar God een levensadem in geblazen heeft, wat betreft dieren, neen, op alle soorten van mensen, vanaf toen tot heden.

Het begin van Gods Geest op ZIJN uitverkorenen., was op ZIJN Zoon.

Mattheüs 12:18

 • Zie, MIJN Knecht, Die IK uitverkoren heb, MIJN geliefde, in Wie MIJN ziel een welbehagen heeft; IK zal MIJN Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.

Op de eerste plaats voor Israël :

Jesaja 57: 19

 • IK schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de HEERE, en IK zal hem genezen.

In Gods Eigen wil:

Ezechiël 36: 26,27

 • Een nieuw hart zal IK u geven en een nieuwe Geest in uw binnenste, het verharde hart zal IK uit uw lichaam verwijderen en IK zal u een kneedbare hart geven.
 • MIJN Geest zal IK in uw binnenste geven en maken, dat gij naar MIJN inzettingen wandelt en naarstig MIJN verordeningen onderhoudt.

Door Gods Geest, zal God ZICH openbaren :

Toen Jezus Christus op aarde Gods voornemen predikte om Gods volk Israël te redden, keerden zij zich meer tegen God.

Niet alle Joden keerde tegen Hem, maar het was voldoende om ook de heidenen tot God te trekken, en hen in het Koninkrijk te verwelkomen.

Handelingen 10: 45,46

 • En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.

Handelingen 13: 48

 • Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het Woord van God, en allen, die bestemd waren voor het eeuwige leven, kwamen tot geloof.

( Markus 16 :15)

 • Jezus zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping.

Mattheüs 24: 29-31

 • Terstond na de verdrukking van de laatste dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
 • En dan zal het teken van de Zoon van God verschijnen aan de hemel en dan zullen alle natiën zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon van God zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.
 • En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste tot het andere uiterste.

Voor altijd, God’s uitverkorenen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *