Uit God geboren zijn.

Wie is uit God geboren, en wie niet?

Niet iedereen die zegt in Jezus Christus te geloven zijn uit God geboren. (A)

Mattheüs 7 :21

  • Niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

Dan zullen degenen die de wil van God niet in acht nemen zeggen:

Vers 22,23

  • Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, in Uw Naam boze geesten uitgeworpen, in Uw Naam vele krachten gedaan?
  • En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Toch wordt dat in het algemeen gezegd.(A)


Wat zegt de Bijbel hierover?

1 Johannes 2: 20,21,27-29
– Gij echter hebt de zalving van de Heilige Geest en gij weet dat allen (een bewijs).
– Ik heb u niet geschreven, omdat gij de Waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen is uit de Waarheid. –
– De zalving, Die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere, maar, gelijk Zijn zalving (Joh.14:26) u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
– En nu, kinderen, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij Zijn komst (Openb.3:18).
– Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die ZIJN rechtvaardigheid doet, uit God geboren is.

1 Johannes 4:7, 8

  • Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
  • Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 5:3,4
– Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden bewaren.
– En Zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Johannes 1:12,13
– Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in Zijn Autoriteit geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil van de mens, doch uit God geboren zijn.
www.virdeligno.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *