Het oude leven vaarwel gezegd.

Wie zegt een christen te zijn, hebben de werken van het vorige leven vaarwel gezegd.

1 Petrus 4:1-5

Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachten, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.
Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen naar de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, lust, dronkenschap, verkwisting, overmatig drankgebruik en onzedelijke afgoderij.
Daarom bevreemdt met hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van schaamteloosheid, en zij u belasten, maar zij zullen daarvan rekenschap moeten afleggen aan Hem, Die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

Over de ongehoorzame christenen, die denken in hun gemoed, dat zij onder de genade zijn?

Titus 1:16
Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij HEM, daar zij weerzinwekkend en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

2 Timotheüs 3:1-5
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig, grootsprekers, brutaal, kwaadsprekers, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars van het Woord, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede nieuws, verraders, roekeloos, opgeblazen van trots, meer liefde voor genot dan liefde voor God, die met een schijn van vroomheid de kracht van het Evangelie verloochend hebben.
Houdt deze ver van u weg!

1 Johannes 2:18-20
Kinderen, het is de laatste uur, en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er ook vele antichristen tevoorschijn gekomen, waar wij onderkennen, dat het de laatste uur is.
Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn, maar aan hen (Gal.1:8) moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.
GIJ ECHTER HEBT DE ZALVING VAN DE HEILIGE GEEST EN GIJ WEET DAT ALLEN.

Hoe weten degenen die de zalving van de Heilige Geest hebben?

Niet door een goed gevoel, maar door het spreken in tongen. – 1Kor.14 :2/Rom.8:26

En door te wandelen in de Geest, naar Gods wil en wet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *