Volg het enigste Evangelie na.

Volg het enigste Evangelie na.

Galaten 1:6,7
Het verbaasd mij, dat gij u zo schielijk laat afbrengen, die u door de genade van Christus laat afbrengen tot een ander evangelie, dat niet het Evangelie is.
Er zijn echter… (in schaapskleren verkleden wolven), die u in verwarring brengen, en het Evangelie van Christus verdraaien. (lees vers 8)

Het enigste Evangelie, is één zijn in de Geest van God. Er is dus maar één Gemeente van God, één Lichaam van Christus.

Romeinen 15:5-13
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Jezus Christus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heere Jezus Christus moogt verheerlijken.
Daarom, aanvaardt elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid aan God.
Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van de besnedenen geweest is, om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen, en dat de heidenen God ter wille van Zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat:
Daarom zal Ik U loven onder de heidenen en Uw Naam (Autoriteit) met snarenspel prijzen.
En verder zegt Hij:
Verheugt u, heidenen, met ZIJN volk.
En verder:
Looft, al gij heidenen, de HEERE, en laten alle volken HEM prijzen.
En verder zegt Jesaja :
Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, Die opstaat, om over de heidenen te regeren, op Hem zullen de heidenen hopen.
De God nu van de hoop vervult u met vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Efeze 5:1-11
Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, voor God als een welriekende reuk.
Maar van de immoraliteit en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het de heilige betaamt, en evenmin van onbehoorlijke en dwaze taal, die niet nuttig is, doch veeleer dankzegging wat wel nuttig is.
Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een ontuchtige, onreine of hebzuchtige, wat een afgodendienaar is, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.
Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn van God over de ongehoorzaamheid.
Gaat dan niet met dezulke mee.
Want gij waart in uw oude leven duisternis, maar nu zijt gij in het licht van de HEERE, wandelt dan ook als kinderen van het licht.
Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en oprechtheid en waarheid, en toetst wat de HEERE welbehagelijk is.
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraft ze veeleer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *