Zijn wij kleingelovig?

Zijn wij kleingelovig?

Ja, wij zijn kleingelovig!

Waarom dan? Wij geloven toch in Jezus Christus?

Daar gaat het juist om. Velen geloven in Jezus Christus, om Zijn naam, niet om Zijn Naam. We zeggen van wel, maar we doen het niet!

Mattheüs 8:23-27
Toen Jezus in het schip ging, volgden Zijn discipelen Hem.
En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen, maar Jezus sliep.
En zij kwamen tot Hem en maakten Hem wakker en zeiden: Heere, help ons, wij vergaan?
En Hij zeide tot hen: waarom zijt gij zo bevreesd, kleingelovigen?
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee werd volkomen stil.
En zij verwonderde zich en zeiden onder elkaar: wat voor Iemand is Deze, dat ook de winden Hem gehoorzaam zijn?

Jezus Christus had het geloof, dat wat Hij bij de Vader gezien had (Spreuken 8:22-29), niets onmogelijk zou zijn.

Mattheüs 14:28-31
Petrus antwoordde Hem en zeide:
Heere, indien Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.
En Hij zeide: Kom!
En Petrus ging uit het schip en liep over het water om bij Jezus te komen.
Maar toen hij ging letten op de wind en de zee, werd hij bevreesd en begon te zinken, en hij schreeuwde het uit en zeide:
Heere, red mij!
Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot Petrus :
Kleingelovige, waarom hebt gij gewankelt en zijt gaan twijfelen?

In eerste instantie, had Petrus het geloof om over water te wandelen.
Maar omdat zijn natuur hem aanwees, dat het onmogelijk was, om over water te wandelen, begon hij te zinken.

Geloven wij eigenlijk wel in de Autoriteit van Jezus Christus?
Zeggen wij niet, te geloven in Jezus Christus Naam?
Of bedoelen wij Zijn naam?
Velen zeggen wel te geloven, maar geloven eigenlijk niet.
Ja, zelfs ik zeg wel te geloven, maar om het geloof te hebben als een mosterdzaad, heb ik niet.
Ik kan niet op het water wandelen, ook kan ik geen berg verplaatsen van hier naar daar?
Ik ben dus een kleingelovig!
Wat bent u?

Pieter Bakkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *