Door de Geest.

Niet een ieder die zegt tegen Mij: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is. – Matt. 7:21

Wie doen de wil van God, en wie komen in de hemelen?

Zijn dat niet degenen, die de Geest van God bezitten?

Een ieder, die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. -(Romeinen 8:14)

Johannes 15:1,2
(Jezus zegt:)
Ik ben de Ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt HIJ weg, en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit HIJ, opdat die meer vrucht draagt.

Johannes 14:26
De Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren en u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb.

Johannes 15:26
Wanneer de Trooster komt, Die Ik zenden zal vanuit de Vader, de Geest der Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Deze zal van Mij getuigen.

Johannes 16:13,14
Doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet van Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Handelingen 1:8
Gij zult ontvangen kracht, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde.

Romeinen 8:11, 16
En indien de Geest van God, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, zal Hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken door Gods Geest, Die in u woont.
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

Romeinen 8:9
Gij.. zijt niet in het vlees (aan het wandelen), maar in de Geest, althans, indien de Geest van God in u woont.
Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Het bewijs, dat iemand de Heilige Geest heeft, staat beschreven in Markus 16 vers 16-18, en de Heere Jezus Christus zal dan meewerken met de tekenen die daarop zullen volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *