Gods Tempel, zijt gij.

ZO ZEGT DE HEERE YAHWEH:

God’s Tempel:

Gelijk het Israël de tempel van God, is het nu het geestelijke tempel van Israël.
Redeneer het als geestelijk!

Jeremiah 7:4-10
Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: de Tempel van de HEERE, de Tempel van de HEERE, de Tempel van de HEERE is dit!
Neen, als gij werkelijk uw handel en wandel betert, als gij werkelijk onder elkaar recht doet, vreemdeling, wees en weduwe niet verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats, in het land dat IK aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw.
Zie, gij stelt uw vertrouwen op bedrieglijke woorden, zonder nut.
Wat?
Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, de Baäl offers ontsteken en andere afgoden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en dan te komen voor MIJN aangezicht in dit huis, waarover MIJN Autoriteit is uitgeroepen, en zegt:
Wij zijn verlost bij genade! ten einde al deze gruwelen te bedrijven?

De Tempel van God is niet materisch, het is geestelijk voor een christen.

Habakuk 2:18-20
Wat baat het gesneden beeld, daar zijn maker het gehouwen heeft, het gegoten beeld, dat een leugenleraar is, dat de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn, die hij maakt.
Wee hen, die tot een stuk hout zegt: ontwaakt, en tot de stompzinnige steen zegt: wordt wakker.
Zou die onderrichten?
Zie, het is gezet in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in het.
Maar de HEERE is in ZIJN Heilige Tempel.
Zwijg voor HEM, gij gehele aarde!

Jezus Christus is gekomen, om Gods voornemen te verkondigen, dat mensen in Gods Tempel komen te wonen. Deze Tempel is de Heilige Geest.

1 Korinthe 3:11-17
Een ieder ziet toe, hoe hij daarop bouwt.
Want niemand kan een ander fundament leggen, dan Jezus Christus.
Is er iemand, die op dit Fundament bouwt met goud, zilver, kostbare gesteente, hout, hooi, stro, een ieders werk zal aan het licht komen.
Want de dag zal het doen verklaren, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur openbaren.
Indien het werk, dat hij daarop gebouwd heeft, stand houdt, zo zal hij goed loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hijzelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
Weet gij niet, dat gij Gods Tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?
Zo iemand de Tempel van God schendt, God zal hem schenden.
Want de Tempel van God, en dat zijt gij, is Heilig!

De Tempel van God is dus in degenen die beweren geestvervuld te zijn.

Is deze Tempel van God dan het vlees?
DAT ZIJ VERRE!

Neen, de Tempel van God is het geestelijk lichaam, de handel en wandel van zo’n persoon.

Vergelijk deze citaat eens van Paulus?
Romeinen 7:14-18
Wij weten immers, dat de wet geestelijk is, ik echter ben het vlees, verkocht onder de zonde.
Want wat ik uitwerk, weet ik niet, want wat ik doe niet wat ik wens, maar waar ik innerlijk een afkeer van heb, dat doe ik.
Indien ik nu doet wat ik niet wenst, toch doet, zo stem ik toe, dat de wet van God goed is.
Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, niets goeds woont.

Dat is overduidelijk, dat in ons vlees niets goeds woont. Dus, de Tempel van God is niet in het vleselijk lichaam, maar in het geestelijke.

Zacharia 6:15
Die verre zijn, zullen aan de Tempel des HEEREN komen bouwen en gij zult weten, dat de HEERE van de hemellegers mij tot u gezonden heeft.
Dit zal geschieden, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God.

Judas 20
Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde van God, door uzelf op te bouwen in uw Allerheiligste geloof en door te bidden in de Heilige Geest.

Citan Tuhan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *