Broeders van Jezus.

Een broeder van Jezus Christus is gelijk als Hem. Zoals Jezus Christus het Woord van God verkondigd heeft, in autoritair, zo doen Zijn broeders dat ook. Zij spreken net als Jezus, als vuur uit hun mond. Met kracht!

Ten eerste:

Matthéüs 12:46-50

 • Terwijl Jezus nog tot de schare sprak, zie, Zijn moeder en broeders stonden buiten en trachten Hem te spreken te krijgen.
 • En iemand zeide tot Hem: zie Uw moeder en Uw broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen.
 • Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broeders?
 • En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zeide:
 • Ziedaar Mijn moeder en Mijn broeders.
 • Want al wie doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

Lukas 4:31,32

 • En Hij daalde af naar Kapérnaüm, een stad in Galiléa, en Hij leerde hen geregeld op de Sabbath.
 • En zij stonden versteld over Zijn leer, want Zijn spraak was met autoritair.

Zijn spraak was met autoritair!

Markus 16:15/ 3:14/ Johannes 14:12-14

 • En Jezus zeide tot hen:
 • Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de gehele schepping./
 • En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven./
 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan de Mijne, want Ik ga tot de Vader, en wat gij ook vraagt in Mijn Naam (Autoriteit), Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
 • Indien gij Mij iets vraagt (bid) in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Eén zijn met Jezus Christus, is een broeder van Jezus, in één Geest met Hem.

Wanneer Jezus Zijn twaalf discipelen uitgezonden heeft met macht, dan zal Hij dat ook doen bij iedere broeder of zuster.

Handelingen 1:8

Gij zult ontvangen kracht, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot aan het uiterste der aarde.

Is iedereen die in Jezus Christus een broeder of zuster of moeder van Hem?

Het klopt dat een ieder die gelooft in Hem het eeuwige leven heeft.-Joh.3:16

Maar gelooft iedereen wel eigenlijk? Sommige zullen 100% geloof stellen dat Jezus Christus in de Naam van Zijn Vader gekomen is, en dat Hij het werk van God aan gelovigen doorgegeven heeft. Maar toch zijn er velen die zeggen een christen te zijn, niet gekend worden door Jezus Zelf? Zij doen namelijk niet exact wat God wilt!

Matthéüs 7:21-23

 • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.
 • Velen zullen op die dag tot Mij zeggen:
 • Heere, Heere, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam boze geesten uitgeworpen, en in Uw naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hen openlijk aanzeggen:
 • Ik heb u nog nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid.

Deze soort christenen, die eigenlijk geen christen genaamd mogen worden, worden niet gekend door Jezus Christus. Waarom niet?

Zij geloven in Jezus Christus om Zijn naam, niet om Zijn Naam.

Deze Naam is de kracht van de Heilige Geest, de Autoriteit van de Almachtige God.

Zij verloochenen Deze Autoriteit zelfs, om kerkje te spelen, de dokter als excuus voor genezing, het verkondigen aan een ander over te laten. Deze zijn niet de broeders van Jezus. deze hebben een andere evangelie, de brede weg evangelie.-

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *