Wie is Goed?

Wie is goed op aarde?
Jezus noemde Zichzelf niet goed, maar dat de Enigste goed was, is God!

Psalm 14:2-6
De HEERE ziet neder uit de hemelen op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God waarlijk zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.
Hebben zij dan geen kennis, al die bedrijvers van ongerechtigheid, die MIJN volk opeten, als aten zij brood?
De HEERE roepen zij niet aan.
Daar overvalt hen de schrik, want God is bij het rechtvaardig geslacht.
Het voornemen van de ellendige kunt gij wel beschamen, maar de HEERE is zijn toevlucht.

Wie is goed op aarde?
Daar weet Jezus wel antwoord op :
Hij zei dat wie zonder zonde is, om de eerste steen te werpen naar een overspelige vrouw. – Joh. 8:7

Vele mensen die geloven, zeggen dat Jezus Christus goed is, want Hij is immers God, en God is liefde en is goed.
Laten we eens lezen wat Jezus Zelf te vertellen heeft:

Johannes 7:16-18
Mijn leer is niet van Mij, maar van HEM, DIE Mij gezonden heeft, indien iemand ZIJN wil wilt doen, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.
Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van de Vader, die is waarachtig en geen onrecht is in hem.

Johannes 6 :39-41
En dit is de wil van HEM, DIE Mij gezonden heeft, dat Ik alles wat HIJ Mij gegeven heeft, niet laat verloren gaan, maar het laat opwekken op de jongste dag (eerste dag na de laatste dag).
Want dit is de wil van Mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en IK zal hem opwekken op de jongste dag.

Johannes 12:44,45
Jezus riep en zeide: wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in HEM, DIE Mij gezonden heeft, en wie Mij aanschouwt, aanschouwt HEM, DIE Mij gezonden heeft.

Dat is vreemd? Moeten wij niet geloven in Jezus Christus, om tot de Vader te komen?
Geloven in Jezus, is vertrouwen hebben in wat Hij gezegd heeft.

Johannes 5:39-41
Gij onderzoekt de Geschriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.
EER VAN MENSEN WIL IK NIET.

Kijkt God naar hoe goed iemand is, of naar de werken van het geloof? Kijk naar Gods Zoon, hoe Hij te werk is gegaan. Heeft Hij de eer aangenomen van mensen? Of gaf Hij liever de eer aan Zijn Vader?

Romeinen 2:11-13
Er is bij God geen aanzien van het persoon.
Want allen, die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan, en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden, want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

Jeremiah 31:33
Dit is het verbond, dat IK met het huis van Israël (daarna het geestelijk Israël, Hand.2:38/Joh.14:26) sluiten zal na deze dagen, luidt het Woord van God :
IK zal MIJN wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, IK zal hun tot een God zijn en zij zullen MIJ tot een volk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *