De laatste dagen.

De laatste dagen:

Wat wordt er bedoeld met de laatste dagen, die in Gods Woord beschreven staat?

U weet zelf wel, dat voor God, een dag duizend jaar is, en één dag als duizend jaar.

De laatste dagen is een perspectief die vanuit God is, anders zou het zijn in eeuwen, en niet in dagen.

Nebukadnezar had een droom in de tijd toen Daniël op aarde wandelde.
Die droom ging over een groot beeld, die de menselijke heerschappij moest voorstellen.
Vanaf de ijzeren (Romeinse) tijd tot de tijd van ijzer met klei, zijn de laatste dagen.

Daniël 2: 40-44
Het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzeld en vermaald, en gelijk ijzer, dat verguisd, zal dit die alle (vorige koninkrijken) verbrijzelen en vermalen.
En de voeten die gij gezien hebt, deels ijzer en deels klei, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn, wel iets van de hardheid van ijzer, en de zachtheid van klei.
Gelijk als de voeten, zal ook de tenen zijn, deels ijzer en deels klein, een deel daarvan zal zijn hard als ijzer en deels daarvan broos.
Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met het kleiachtige, betekent:
zij zullen zich vermengen in hun gemeenschap, maar het zal geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet met klei vasthoudt.
Maar in die dagen van heerschappijen, zal de God van de hemelen een Koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan dat heerschappij op geen ander volk zal worden overgedragen, het zal al die (menselijke) koninkrijken vermorzelen en daaraan een einde maken, maar Zelf zal het bestaan in alle eeuwigheden.

Zien wij niet deze profetische droom van Nebukadnezar uitkomen?
Dat deze wereld door democratie wordt gevoed?
Zien wij niet, dat het gewoon niet stand kan houden, omdat het deels hard is en deels zacht?
Zien wij niet, dat het Romeinse ijzer in de samenleving nog steeds aanwezig is?
Zo ja?
Dan leven wij in de laatste dagen.

Micha 4:1,2
En het zal geschieden in het laatst der dagen; dan zal de Berg van het huis des HEEREN vast staan als de hoogste bergen, en zal verheven zijn boven de heuvels.
En heidenen zullen daarheen toestromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
Komt laten wij gaan naar de Berg des HEEREN, naar het huis van de God van Israël, opdat HIJ ons leert aangaande ZIJN wegen en opdat wij ZIJN paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van God uit Jeruzalem.-(Jes.2:2)

Handelingen 2:17, 18
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat IK zal uitstorten van MIJN Geest op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongeren zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen.
Ja, zelfs op MIJN dienstknechten en MIJN dienstmaagden zal IK MIJN Geest in die dagen uitstorten en zij zullen profeteren.

Handelingen 2:38,39
En Petrus antwoordde:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor iedereen die daar ver zijn, zovelen als de HEERE, onze God, er toe roepen zal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *