God zal lachen.

Is God een God van liefde, wanneer mensen een andere evangelie blijven navolgen?

Galaten 1 vers 8 zegt toch duidelijk, dat wie een ander evangelie navolgt, vervloekt is.

Spreuken 1:22,24-26
Hoelang zult gij, onverstandige, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?-
Omdat gij weigerde, toen IK riep, niemand acht gaf, toen IK MIJN hand uitstrekte, gij al MIJN vermaning in de wind sloegt, en MIJN raad niet wildet, daarom zal IK ook LACHEN om uw verderf, IK zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.

Spotters, zijn degenen die met Gods woorden een andere uitlegging geven.

Is dit DIE God van liefde?
Ja, dat is HIJ!
God zal LACHEN om het verderf waar zij naar toe gaan, er zal geen genade meer zijn.
HIJ zal SPOTTEN, met degenen die ZIJN Woord bespotten door het een andere wending te geven.
Want die spotters hebben zichzelf lief, en niet God.

2 Timotheüs 4 :3,4
Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zij zich tal van leraars zullen bijeenvergaderen, zodat zij hun gehoor van de Waarheid zullen afkeren en zich laten meeslepen naar fabels.

Spreuken 1:29-33
Omdat zij de kennis hebben gehaat en het ontzag voor MIJ, de HEERE, niet hebben verkozen, MIJN raad niet hebben gewild, al MIJN vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.
Want de afkerigheid van die onverstandige zal hen doden, de zorgeloosheid van die dwazen zal hen te gronde richten.
Maar wie naar MIJ luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Wat is dan de vrucht van hun wandel?

Lukas 13:27, 28
En Hij zal tot u spreken, zeggende:
Ik weet niet vanwaar gij zijt, gaat weg van Mij, al gij werkers van de ongerechtigheid.
Daar zal zijn het geween, en het tandengeknars, wanneer gij zult zien, Abraham en Izak en Jakob en al de profeten in het Koninkrijk van God, maar uzelf buitengesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *