Gods wil uitvoeren.

Jezus Christus navolgen op de juiste manier.

Wat zien we bij velen gelovigen?
We zien, zodra kerstmis komt zij hun kerken gaan versieren met afgodische rituelen.Ze pronken een boom met zilver en goud, om hiermee de geboorte van Jezus te gedenken als het licht in duisternis.

Is deze handelwijze naar Gods wil gepast?
Wat zei Jeremiah geïnspireerd door Gods Geest?

Jeremiah 10:3,4
Want de handelwijze der volken, die is krachteloos, want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, arbeid van werkmanshanden met de bijl, met zilver en goud siert men het op, met spijkers en de hamer maakt men het vast, zodat het niet waggelt.

Wat zegt God over afgoderijen?

1 Petrus 4:3
Want het ons is genoeg, dat de tijd voorbijgegaan is, met het volbrengen van de wil van de heidenen, toen gij daarin wandelde in allerlei losbandigheid, dronkenschap, zwelgpartijen, en onzedelijke afgoderijen.

Velen kerken doen echter nog steeds mee met de wereldse zogenaamde geboorte van Gods Zoon op 25 december.
Er staat nergens in Gods Woord dat de geboorte van Jezus gevierd moet worden, zelfs de Joden vierde geen verjaardag.

Neen, het is een heidens ritueel, die door vele uit de heidenen bekeerde gelovigen wordt gehandhaafd, Het komt niet van God, noch door ZIJN wil.

Handelingen 21:25
Inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te behoeden voor wat de afgoden geofferd is, voor bloed, voor het verstikte vlees en voor immoraliteit.

Het oude Babylonië waar al het afgodische van deze wereld afkomstig komt, is de ongerechtigheid waar God een gruwel voor heeft.
Doen wij Gods wil, als wij daarmee voortgaan?
Of negeren wij HEM gewoon, omdat wij het gezellig vinden?

Vele kerken zijn eigenlijk een kinderopvang voor melk-drinkende baby’s.

Hebreeën 5:12-14
Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoort te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs.
Want een ieder, die nog van de melk leeft, heeft geen weet van kennis van de rechte weg, omdat hij een baby is.
Maar degenen die de vaste spijs deelachtig is, is volwassen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van het goed en kwaad.

De juiste manier, Jezus Christus na te volgen is niet Zijn geboorte te vieren, maar het Heilig avondmaal in Gods Geest, en Zijn opstanding uit de dood.

Handelingen 5:29/1 Korinthe 7:23
Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen./
Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen.

Kolossenzen 2:8,20
Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ingebeeld bedrog in overeenstemming met de overlevering van de menselijk natuur, met de wereldgeesten en niet met Christus./
Indien gij dan met Christus afgestorven zijt van de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden van mensen opleggen?

Kolossenzen 3:5
Doodt dan de leden, die op aarde zijn:
immoraliteit,
onreinheid,
hartstocht,
boze begeerte en de
hebzucht,
die niet anders is dan afgoderij,
om welke de toorn van God komt.

God geeft degenen die Gods regels negeren, een geest der dwaling, opdat zij de leugen blijven najagen.-2Thess.2:7-12

Kolossenzen 3:1-3/ 1 Petrus 2:20,21
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (Hand.2:38/Rom.6:4), zoekt de dingen, die van boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zo zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid./
Mag het lof genoemd worden, wanneer gij slaag te verduren krijgt, omdat gij kwaad doet?
Maar wanneer gij goed doet en dan lijden moet verdragen, dát is genade bij God.
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *