Geloven doe je toch ZO?

Het geloof.

Weer dit onderwerp? Ja! Omdat mensen snel vergeten, is het belangrijk dat herhaling op zijn tijd gepast is.
Dit onderwerp, zal nu op een andere manier uitgelegd worden tot hetzelfde punt.

Wie gelooft, is verzekerd dat het gebeurt.

Toen Jezus op het water liep, wilde Petrus naar Jezus toekomen. Petrus geloofde dat wat Jezus kon, hij ook wel kon dus stapte hij uit het schip en wandelde over het water.- Matthéüs 14:24-29

Een hoofdman van het Romeinse legioen over honderd, kwam tot Jezus, want hij geloofde wat Jezus kon. Door slechts een woord van Jezus te horen, geloofde de hoofdman dat zijn soldaat genezen zou.- Matthéüs 8: 5-10

Wie Jezus geloofd, zal ook in Zijn voetsporen gaan wandelen, en ook Zijn geboden doen.

Matthéüs 28:18-20
Jezus heeft gezegd:
Mij is gegeven, alle macht in de hemelen en op aarde.
Gaat dan heen, maakt al de mensen tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader, en in de Naam van de Zoon, en in de Naam van de Heilige Geest, en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan het einde van deze wereld.

Johannes 14:11-14
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij, of anders, gelooft om de werken zelf.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga heen tot de Vader.
En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt.
Indien gij Mij iets vraagt, in Mijn…( Autoriteit), Ik zal het doen.

Petrus en Johannes, de discipelen van Jezus Christus, waren zo vertrouwt geworden over wat Jezus gedaan en gezegd had, dat zij ook geloofde, en dat in toepassing gebruikte.

Handelingen 3:1-10
Petrus en Johannes nu gingen op naar de tempel tegen het uur van het gebed, het negende uur.
En een man, die verlamd was vanaf zijn geboorte, die gedragen moest worden, en bij de poort van de tempel gezet werd, genaamd de Schone, een aalmoes vraagde aan de voorbijgangers.
Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes.
En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zei:
Zie naar ons.
En hij hield zijn blik op hen gevestigd in verwachting dat hij iets zou krijgen.
Maar Petrus zei:
Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u:
in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: wandel!
En Petrus greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met Petrus en Johannes de tempel binnen, lopende en springende en God lovende.
En de mensen zagen hem lopen en God loven, en men herkende hem als diegene, die om een aalmoes vroeg bij de poort de Schone nabij de tempel, en zij werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat met hem gebeurd was.

Mensen, dit is geloven!
Geloven dat wat eigenlijk in de natuurlijke zin onmogelijk is, toch mogelijk is door erop te vertrouwen dat het mogelijk is.

Heeft Jezus niet gezegd, dat wie een geloof heeft als een klein mosterdzaad, niets onmogelijk is?- Matthéüs 17:20

Maar als wij gaan twijfelen, zal het nooit gelukken.
Neem het voorbeeld van Petrus toen hij ging twijfelen, op het water?

Matthéüs 14:30,31
Maar toen Petrus de wind zag, en de zee, werd hij bevreesd, en begon te zinken en hij schreeuwde het uit:
Heere, red mij!
Terstond strekte Jezus Zijn hand uit en greep hem en vroeg hem:
Waarom zijt gij gaan twijfelen, gij kleingelovige?

Als we dit niet geloven, kunnen we beter stoppen met geloven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *