Vertrouwen op de HEERE God.

Vertrouw op de HEERE God.

Psalm 36:10,11
Bij U is de Bron van het leven, in UW Licht zien wij het licht.
Bestendig UW goedertierenheid voor wie U kennen, en UW gerechtigheid voor de oprechten van hart.

Hoe gaat men God dan kennen?

Psalm 37:5,6/ Spreuken 3:5-8
Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op HEM, en HIJ zal het maken, HIJ zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag./
Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart en steun op uw verstand niet.
Ken HEM in al uw wegen, dan zal HIJ uw paden recht maken.
Wees niet eigenwijs, maar heb ontzag voor HEM, wijkt van het kwade (hart van eigenwijsheid).
Het zal een medicijn zijn voor uw vlees, en een bevochtiging voor uw gebeente.

Vertrouwen op God, is HEM geloven. Vertrouwen is geloven, want wie geloofd, vertrouwd erop dat wat hij gelooft, gebeurt.

Jeremiah 17:5-8
Zo zegt de HEERE:
Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HEERE wijkt, hij zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een zout en onbewoond land.
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, en bij wie het vertrouwen bij de HEERE is, hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een rivier uitslaat, en het niet bemerkt, als er hitte komt, maar zijn loof blijft groen, die in een jaar van droogte geen zorgen heeft en niet stopt met vrucht te dragen.

Om in vertrouwen te zijn bij God, is te wandelen in de Geest, niet God te behagen in het vlees.-Rom.8:6-8

Galaten 5:16-18,(19) 22-26
Dit bedoel ik:
Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
Want het begeren van het vlees druist in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
(Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:…)
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Tegen de zodanige is de wet niet.
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met de hartstochten en begeerten gekruisigd.
Indien wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen, het spoor behouden.
Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tarten, elkander tergen.

Johannes 14:6/ Spreuken 8:35
Jezus heeft gezegd:
Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan via Mij./
Want wie Mij vindt, heeft het Leven gevonden, hij heeft van de HEERE een welgevallen verkregen.

Door vuur ten einde.

God had spijt dat HIJ de mens gemaakt had, toen HIJ al de ongerechtigheid zag die mensen veroorzaakten.
Eigenlijk werd deze ongerechtigheid door getransformeerde engelen veroorzaakt, dat zij de dochters van de mensen zwanger hadden gemaakt en daaruit de reuzen kwamen, die de slechtheid over de aarde brachten.- Gen.6:1-7/ 2 Petr.2:4

Die aarde zou God door water vernietigen, maar niet alle mensen waren onrechtvaardig, neen, Noach met zijn gezin werd gespaard, waar nu de gehele geslacht van Adam leeft.
Gen.6:8/ 2 Petr.2:5

We zien nu om ons heen de ongerechtigheid over de aarde wederom gebeuren. Zal God nu de wereld sparen? Of zou HIJ weer spijt hebben dat HIJ de mens heeft laten leven?

We weten, dat wie zich door Jezus Christus als Verlosser heeft bekeert, vrij zijn van de toorn van God over alle ongerechtigheid die over de huidige wereld heerst.

God zal deze wereld niet door water laten vernietigen, neen, door VUUR.

Zefanja 3:8

Daarom verwacht MIJ, spreekt de HEERE, die dag wanneer IK MIJ opmaak tot de roof, want MIJN oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen MIJN gramschap, om de gehele hitte van MIJN toorn uit te storten, want het gehele land van de aarde zal door vuur van MIJN ijver verteerd worden.

Wie in het Licht van Jezus Christus wandelt door de Heilige Geest, zal die dag niet komen als een dief in de nacht.

1 Thessalonicenzen 5:1-6
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt, immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag van de HEEREN zó komt, als een dief in de nacht.
Terwijl de wereld zegt: het is vrede en zekerheid, dan zal een plotselinge verderf komen, gelijk als de weeën van een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen.
Maar gij, broeders, wandelt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen kinderen van de dag en kinderen van het licht.
Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe, laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen (van het andere evangelie), doch wakker en nuchter zijn.

Aanvallers van het Evangelie.

De weg van de Waarheid wordt gelasterd.

Matthéüs 5: 10-13
Gezegend zijn de vervolgden om de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.
Gezegend zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
Gij zijt het zout van de aarde, indien nu het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het nog dienen?
Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden.(vergelijk Gal.1:8)

Degenen die het Woord recht blijft snijden, en het andere evangelie vertrappen, zijn de gezegende van de Vader.
ER IS MAAR ÉÉN EVANGELIE.
Zij worden dan ook door de Satan en zijn dienaren vervolgt, omdat de Waarheid niet openbaar mag worden, dan alleen een valse evangelie.
Het leugen-evangelie is véél leuker, dan het ware Evangelie, want dat is eng, zeggen zij ( 2 Tim.4:3,4).

2 Korinthe 11:13-15
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus (witgekalkte graven Matt.23:27).
Geen wonder ook!
Immers, de Satan zelf doet zich voor als een Engel van het licht.
Het is dus niets verwonderlijks, dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken (Matt.25:41).

2 Petrus 2:1-3
Er zijn onder het volk van Israël ook valse profeten geweest, zoals ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen zullen doen binnensluipen ( vergelijk Joh.10:1), zelfs de HEERSER, DIE hen gekocht heeft (door ZIJN Zoon Jezus Christus), verloochenende (Matt.12:31) en een haastig verderf over zichzelf zullen brengen.
En velen (Matt.7:21-23) zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg van de Waarheid gelasterd zal worden, en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen, maar hun oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Typerend is het dat vele kerken hun collecte verplicht langs de mensen doen rondgaan, met het oog, dat het voor de HEERE is. Een satanische schande!

Wie de weg van de Waarheid op goede banen leidt, heeft die egoïstische trekken niet, zij staan ook niet geregistreerd, omdat er geen winstbejag is, en alles gaat als eensgezind.

1 Thessalonicenzen 2:13-17
En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte Woord Gods van ons hebt ontvangen (door zendbrieven), het hebt aangenomen, niet als woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een Woord van God, dat ook werkzaam is in u (door de Heilige Geest ),die gelooft.
Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de Gemeente van God in Christus Jezus, die in Judéa zijn (Hand.1:8), omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd (Joh.17:14) hebben, die God niet behagen (in het hart maar met hun lippen) en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot allen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te alle tijden de maat van hun zonden vol maken.
De toorn van God is over hen gekomen tot het einde.
Maar wij, broeders, die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien.

2 Korinthe 5 vers 14,15 citeert dat wij niet voor onszelf leven en dat de liefde van God ons dringt om de valse leerstelling van het andere evangelie de kop in te drukken, want er is maar één Evangelie, en maar één genade.

De profeet van satan.

Iedere profeet die buiten de God van Israël God predikt is door de Satan gestuurd.

In de tijd van Paulus was daar ook een valse godin, genaamd Diana.

Wij die de Enigste ware levende God aanbidden in Geest en Waarheid, achten elke god of godin als niets. Wij zien deze stomme goden als vals, en ook hun verkondigers.

Deze reactie zal ook door de volgelingen van de valse profeet van Satan komen.

Deze valse god, door Mohammed aan de hand door hem geschreven Koran, die hij vanuit de Thora en Griekse nieuwe testament overgezet heeft, hetzelfde symbool van de halve maan draagt.

Op moskeeën staat het symbool van de godin Diana, die wij als niets moeten achten.

Wij moeten zelfs een afkeer hebben van deze religie. Zowiezo van religie, want religie = afgoderij.

Ook de Baäl wordt met de halve maan in combinatie gebracht van satanische rituelen.

Dus deze idealogie van de islam die door Mohammed als ware godsdienst beschouwt wordt, is dat faliekant tegen God, de Allah van Israël. Allah heeft Israël gezegend, en wie tegen Israël is, is tegen Allah. Vele moslims die net als vele christenen God op de verkeerde plaats stellen, zijn profeten van Satan.

Weest Heilig.

Gods uitverkoren geslacht.

Leviticus 20:6,7
Indien iemand, zich tot dode of waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen, tegen zo’n iemand zal IK MIJN aangezicht keren, en hem uit het midden van MIJN volk uitroeien.
Heiligt u dan, en weest Heilig, want IK ben de HEERE, uw God.

Gods volk is Israël vanaf het begin.
Na de verheerlijking van Gods Zoon Jezus Christus zijn degenen die door Zijn offerande in Zijn bloed, zich laten bekeren en de gave van de Heilige Geest ontvangen, Gods geestelijk Israël. Zij zijn Heilig.-( Hand.2:38/ Rom.8:14)

1 Petrus 1:3-9, 13-16
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ons naar ZIJN grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden op de eerste dag na de laatste dag.
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Hem hebt gij lief, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereiken zal, dat is de zaligheid van uw ziel.-
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw oude leven, in de onwetendheid, maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, Heilig is, wordt zo ook Heilig in al uw wandel.
Er staat immers geschreven:
Weest Heilig, want IK ben Heilig.

1 Petrus 2:9,10
Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterschap, een Heilige natie, een volk, Gods Eigendom, om de grote daden te verkondigen van HEM, DIE u uit de duisternis geroepen heeft tot ZIJN wonderbaar licht; u, die vroeger niet Gods volk waart, maar nu Gods volk zijt; u, die vroeger geen ontferming had, maar nu in ZIJN ontferming zijt.

Openbaring 20:6
Zalig en Heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding (Rom.6:4), over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en van Christus, en zullen als koningen heersen, duizend jaar.