Weest Heilig.

Gods uitverkoren geslacht.

Leviticus 20:6,7
Indien iemand, zich tot dode of waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen, tegen zo’n iemand zal IK MIJN aangezicht keren, en hem uit het midden van MIJN volk uitroeien.
Heiligt u dan, en weest Heilig, want IK ben de HEERE, uw God.

Gods volk is Israël vanaf het begin.
Na de verheerlijking van Gods Zoon Jezus Christus zijn degenen die door Zijn offerande in Zijn bloed, zich laten bekeren en de gave van de Heilige Geest ontvangen, Gods geestelijk Israël. Zij zijn Heilig.-( Hand.2:38/ Rom.8:14)

1 Petrus 1:3-9, 13-16
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ons naar ZIJN grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden op de eerste dag na de laatste dag.
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijkt te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Hem hebt gij lief, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereiken zal, dat is de zaligheid van uw ziel.-
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.
Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd van uw oude leven, in de onwetendheid, maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, Heilig is, wordt zo ook Heilig in al uw wandel.
Er staat immers geschreven:
Weest Heilig, want IK ben Heilig.

1 Petrus 2:9,10
Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterschap, een Heilige natie, een volk, Gods Eigendom, om de grote daden te verkondigen van HEM, DIE u uit de duisternis geroepen heeft tot ZIJN wonderbaar licht; u, die vroeger niet Gods volk waart, maar nu Gods volk zijt; u, die vroeger geen ontferming had, maar nu in ZIJN ontferming zijt.

Openbaring 20:6
Zalig en Heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding (Rom.6:4), over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen zijn priesters van God en van Christus, en zullen als koningen heersen, duizend jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *