Aanvallers van het Evangelie.

De weg van de Waarheid wordt gelasterd.

Matthéüs 5: 10-13
Gezegend zijn de vervolgden om de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.
Gezegend zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
Gij zijt het zout van de aarde, indien nu het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het nog dienen?
Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden.(vergelijk Gal.1:8)

Degenen die het Woord recht blijft snijden, en het andere evangelie vertrappen, zijn de gezegende van de Vader.
ER IS MAAR ÉÉN EVANGELIE.
Zij worden dan ook door de Satan en zijn dienaren vervolgt, omdat de Waarheid niet openbaar mag worden, dan alleen een valse evangelie.
Het leugen-evangelie is véél leuker, dan het ware Evangelie, want dat is eng, zeggen zij ( 2 Tim.4:3,4).

2 Korinthe 11:13-15
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus (witgekalkte graven Matt.23:27).
Geen wonder ook!
Immers, de Satan zelf doet zich voor als een Engel van het licht.
Het is dus niets verwonderlijks, dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken (Matt.25:41).

2 Petrus 2:1-3
Er zijn onder het volk van Israël ook valse profeten geweest, zoals ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke dwaalleringen zullen doen binnensluipen ( vergelijk Joh.10:1), zelfs de HEERSER, DIE hen gekocht heeft (door ZIJN Zoon Jezus Christus), verloochenende (Matt.12:31) en een haastig verderf over zichzelf zullen brengen.
En velen (Matt.7:21-23) zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg van de Waarheid gelasterd zal worden, en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen, maar hun oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Typerend is het dat vele kerken hun collecte verplicht langs de mensen doen rondgaan, met het oog, dat het voor de HEERE is. Een satanische schande!

Wie de weg van de Waarheid op goede banen leidt, heeft die egoïstische trekken niet, zij staan ook niet geregistreerd, omdat er geen winstbejag is, en alles gaat als eensgezind.

1 Thessalonicenzen 2:13-17
En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte Woord Gods van ons hebt ontvangen (door zendbrieven), het hebt aangenomen, niet als woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een Woord van God, dat ook werkzaam is in u (door de Heilige Geest ),die gelooft.
Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de Gemeente van God in Christus Jezus, die in Judéa zijn (Hand.1:8), omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd (Joh.17:14) hebben, die God niet behagen (in het hart maar met hun lippen) en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot allen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te alle tijden de maat van hun zonden vol maken.
De toorn van God is over hen gekomen tot het einde.
Maar wij, broeders, die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart, van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien.

2 Korinthe 5 vers 14,15 citeert dat wij niet voor onszelf leven en dat de liefde van God ons dringt om de valse leerstelling van het andere evangelie de kop in te drukken, want er is maar één Evangelie, en maar één genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *