Gehoorzaam zijn aan Gods Woord.

Gods Woord blijft vast staan.

1 Koningen 13:1
En ziet, een man Gods kwam uit Juda, door het Woord des HEEREN tot Beth-El, en Jeróbeam stond bij het altaar, om te roken.

Een man van God, wandelt door het Woord van God, die God via ZIJN Engel aan hem boodschapt, om te doen wat God door ZIJN Woord zegt. Deze man van God, is aan God gehoorzaam.

God had hem dit gezegd:

1 Koningen 13:9
Want zo heeft mij de HEERE geboden door ZIJN Woord, zeggende:
Gij zult geen brood eten, noch water drinken, en gij zult niet wederkeren door de weg, die gij gegaan zijt.

De man van God, moest zich hieraan houden, hij geloofde daarin.

Een oude profeet die te Beth-El woonde, ging die man van God tegemoet (1Kon.13:11-15), en bood hem aan om bij hem te gaan eten. Wat gebeurde er toen?

1 Koningen 13: 16-19
Doch hij zei: ik kan niet met u wederkeren, noch met u inkomen, ik zal ook geen brood eten, noch met u water drinken, in deze plaats.
Want het Woord is tot mij geschied door het Woord des HEEREN:
Gij zult aldaar noch brood eten, noch water drinken, gij zult niet wederkeren, gaande door de weg, door welke gij gegaan zijt.
En de profeet zei:
Ik ben ook een profeet, gelijk als gij, en een Engel heeft tot mij gesproken door het Woord des HEEREN, zeggende:
Breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eet en water drinkt.[ Doch hij loog hem].
En hij keerde met hem wederom, en at brood in zijn huis, en dronk water.

Was de man van God, God gehoorzaam?
Neen!
Waarom niet? Die andere profeet zei toch dat het kon, omdat een engel hem dat gezegd had?

We moeten meer naar God luisteren, dan naar mensen (Hand.5:29).
Wanneer God een Woord gegeven heeft, wordt het door een mens niet veranderd (Jak.1:17).Doch alleen door God alleen, door ZIJN Geest.

Die man van God moest weten wat het betekende als God ZIJN Woord via een andere profeet, ZIJN Woord anders werd.
Foute boel! Want het Woord kwam niet via God bij hem, maar via een totale vreemde, die zei ook een profeet te zijn.

1 Koningen 13:23,24
En het geschiedde, nadat hij brood gegeten, en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten de profeet, die hij had doen wederkeren.
Zo toog hij heen, en een leeuw vond hem op de weg, en doodde hem, en zijn lichaam lag geworpen op de weg, en de ezel stond daarbij; ook stond de leeuw bij het dode lichaam.

Was God genadig, omdat de man van God, een leugenaar geloofde, in plaats van dat hij God vertrouwde? Neen!

Gehoorzaam zijn aan Gods Woord, is er 100% erachter staan. En dat men niet op eigen inzicht moet vertrouwen.

Ook een voorbeeld van ene Uza, die dacht het wel alleen af te kunnen.

2 Samuël 6:3-7
En zij voerden de Ark Gods op een nieuwe wagen, en haalden ze uit het huis van Abinádab, dat op een heuvel is, en Uza en Ahío, zonen van Abinádab, leidden de nieuwe wagen.
Toen zij het nu uit het huis van Abinádab dat op de heuvel is, met de Ark Gods, wegvoerden, zo ging Ahío voor de Ark heen.
En David en het gehele huis Israël speelden voor het aangezicht des HEEREN, met allerlei snarenspel van dennenhout, zo ook met harpen, en met luiten, en met trommels, ook met schellen, en cimbalen.
Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de Ark Gods, en hield het tegen, want de runderen struikelden.
Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza, en God sloeg hem aldaar, om deze roekeloosheid.

Neen, God is niet bepaald genadig, als men het op eigen houtje doen. Het spelletje: kijk eens hoe eigenwijs ik ben, valt niet in goede aarde bij God.
Eigenwijs zijn is iets kwaads in Gods ogen. Kijk maar naar het negeren van het eerste gebod die Adam opgedragen kreeg?

Weest dus niet eigen-wijs, wijkt van het kwaad:

Spreuken 3:5-7
Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
Zijt niet wijs in uw ogen, vrees (heb ontzag voor) de HEERE, en wijk van het kwade (eigenwijs zijn).

Weest waakzaam wat Gods Woord te vertellen heeft, luistert niet naar iedere voorganger (2 Petr.2:1-3).
Luistert wel naar de heiligen, want zij oordelen de wereld en de afvallige engelen (1Kor.6:2,3).

1 Johannes 4:1
Geliefden, geloof niet elke geest (voorganger), maar beproef de geesten (voorgangers) of zij uit God zijn, want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan.

Neem het voorbeeld van die oude profeet, die door een leugen de man van God bedroog. Geloof degenen, die aan de hand van Gods Woord u de Waarheid verteld.

Geest-vervuld.

Geest-vervuld.

Wie is nu werkelijk Geest-vervuld?
Door een fijn gevoel te hebben na de volwassen doop?
Of kan men dat gewoon bewijzen?

Jezus heeft een suggestie voor onbekeerde mensen!

Matthéüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Wat is die juk? Die zacht en licht is?

Het is in ieder geval niet deze:

Psalm 38:4-7
Er is niets gezonds aan mijn lichaam door UW gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde.
Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, als een zware last zijn zij te zwaar geworden.
Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid.
Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt, de hele dag ga ik in het zwart gehuld.

En toch wordt dit bij de voorgangers van bv de hardcore zwarte kousenkerk gepredikt.

Wat heeft God te zeggen?

Spreuken 1:23/ Jeremiah 6:16
Keert u tot MIJN bestraffing, zie, IK zal MIJN Geest over u uitstorten, MIJN Woorden in u bekendmaken./
Zo zegt de HEERE:
Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die.
Dan zult u rust vinden voor uw ziel.
Maar zij zeggen:
Wij bewandelen die niet.

En maar klagen, en maar gebukt gaan, en maar zeggen dat God wel genadig zal zijn.

Wat een onzin!!!!

God is pas genadig, als u ZIJN Heilige Geest in oprechtheid ontvangen heeft, want dan bent u één met HEM en met ZIJN Zoon Jezus Christus.-Joh.17
/Hebr.8:10-13

Romeinen 8:8
En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Daarom is de Heilige Geest de juk die kan verzachten.
Het vlees is van geen nut. Joh.6:63

Toch wordt door vele christenen beweert dat de tempel van de Heilige Geest het vleselijk lichaam is.
Idioot gewoon?

Romeinen 7: 18-23/ Galaten 5:17
Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont.
Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.
Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.
Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.
Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.
Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn geest strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is./
Want het vlees strijd tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees, en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Het vleselijk lichaam is dus niet de tempel van de Heilige Geest.
Ons sterfelijk lichaam, die door de zonde dood gaat, zal levend gemaakt worden door de Heilige Geest (Rom.8:11), het zal nieuw worden (Hand.2:38/Rom.6:4).
Het lichaam zal uiteindelijk toch sterven, maar in Gods gedachten zal een geestelijk lichaam opstaan uit de dood, door ZIJN genade, omdat het geest-vervuld is.-1 Thess.4:13-18

1 Korinthe 15:50
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en het sterfelijke beërft het onsterfelijke niet.

Wat is dan geest-vervuld?

Neem een lege fles, en vult dat met water, dan heb je een volle fles. Zo is het ook met iemands geest, LEEG.
Maar omdat het leeg is, probeert het rust te vinden om het met allerlei dingen te vullen, maar de volgende dag gaat de mens door, er komt geen einde aan.
Wie door Gods Geest zijn geest laat vullen, hebben rust van hun werken.

Degenen die geest-vervuld zijn, hebben de Sabbatsrust 7 dagen in de week, het hele jaar door. Niet één keer in de week, die voor het vleselijk volk van God bedoeld is, en niet voor het geestelijk volk van God.

Hebreeën 4:3,9,10
Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen./
Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God, want wie ZIJN rust binnengegaan is, die heeft ook van zijn werken gerust, zoals God van de ZIJNE.

1 Korinthe 3:16/2 Timothéüs 1:13,14
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u is?/
Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.
Bewaart door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.

Handelingen 1 vers 8 geeft aan wie de getuigen zijn van Jezus Christus, dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben.
De tekenen van de gelovigen (Mark.16:16-18), de gave van de Geest (Rom.8:26/1 Kor.14:1-5), alles geschied zoals beschreven staat in Gods Woord is heden nog steeds van toepassing.

Weest geen spotter, om het op een andere evangelie te gooien.

Naar hun eigen begeerte, of inzicht het Evangelie naar hun hand zetten, in natuurlijke wijsheid.

Zij die de Geest niet hebben, bespotten het Evangelie in hun eselijk denken.

Zij die de Heilige Geest wel hebben, en daadwerkelijk in Deze wandelen, kunnen het begrijpen. – 1 Korinthe 2:14,15